Deklaracja dostępności

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.chopin.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-01

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 
Treści niedostępne:
- elementy graficzne nie mają poszerzonych opisów,
- przy błędnie wypełnionych polach formularza nie pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać dane,
- elementy filmowe, animowane i dźwiękowe, przekazujące informacje, nie mają opisu tekstowego wyjaśniającego co przedstawiają lub czego dotyczą,
- filmy lub animacje zawierające ścieżkę dźwiękową nie mają napisów dla osób niesłyszących,
- filmy i animacje nie mają audiodeskrypcji,
- link dokumentu do pobrania nie ma informacji o rozmiarze i języku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 9.06.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Duszyńska, e-mail: dostepnosc@chopin.edu.pl, telefon: 730 709 656.

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Deklaracja dostępności architektonicznej dostępna pod linkiem