Deklaracja dostępności strony

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.chopin.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-01

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 
Treści niedostępne:
- elementy graficzne nie mają poszerzonych opisów,
- przy błędnie wypełnionych polach formularza nie pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać dane,
- elementy filmowe, animowane i dźwiękowe, przekazujące informacje, nie mają opisu tekstowego wyjaśniającego co przedstawiają lub czego dotyczą,
- filmy lub animacje zawierające ścieżkę dźwiękową nie mają napisów dla osób niesłyszących,
- filmy i animacje nie mają audiodeskrypcji,
- link dokumentu do pobrania nie ma informacji o rozmiarze i języku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 9.06.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Duszyńska, e-mail: dostepnosc@chopin.edu.pl, telefon: 730 709 656.

Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.