Podyplomowe Studia Teorii Tańca

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 24 września 2022 r. (sobota) o godz. 11.00. tryb ONLINE na platformie ZOOM

Podyplomowe Studia Teorii Tańca X edycji (2022-2024) kierujemy do osob zainteresowanych tańcem, wraz z jego historią, ewolucją i miejscem na współczesnej scenie teatralnej. Studia kształcą przyszłych historyków, teoretyków i krytyków sztuki tańca, a także pogłębiają wiedzę praktyków zajmujących się różnymi dziedzinami tańca. 

Język wykładowy: polski

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące między innymi:

  • historii tańca,
  • antropologii tańca,
  • krytyki teatralnej i baletowej,
  • wiedzy o kulturze, 
  • historii teatru,
  • filozofii kultury,
  • analizy dzieła muzycznego,
  • pisania o tańcu,
  • źródeł i praktyki tańca dawnego,
  • propedeutyki różnych technik tanecznych (zajęcia teoretyczne)

Dodatkowo przewidziano spotkania z wybitnymi twórcami. Istnieje możliwość oglądania zajęć praktycznych studentów Wydziału Tańca.

Zasady ukończenia studiów:
Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem. Warunki zaliczenia określa prowadzący zajęcia. Pracę dyplomową stanowi przygotowanie referatu na wybrany temat i jego publiczne wygłoszenie. Do dyplomu dopuszczony zostaje słuchacz, który uzyskał zaliczenia przedmiotów przewidzianych w programie studiów. Termin wygłoszenia referatu jest wspólny dla wszystkich słuchaczy.