Podyplomowe Studia Teorii Tańca

ZMIANA TERMINU ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ!
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 9 października 2021 r. o godz. 11.00. tryb ONLINE na platformie ZOOM

Podyplomowe Studia Teorii Tańca X edycji (2021-2023) kierujemy do osob zainteresowanych tańcem, wraz z jego historią, ewolucją i miejscem na współczesnej scenie teatralnej. Studia kształcą przyszłych historyków, teoretyków i krytyków sztuki tańca, a także pogłębiają wiedzę praktyków zajmujących się różnymi dziedzinami tańca. 

Język wykładowy: polski

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące między innymi:

  • historii tańca,
  • antropologii tańca,
  • krytyki teatralnej i baletowej,
  • historii sztuki,
  • historii teatru,
  • filozofii kultury,
  • analizy dzieła muzycznego,
  • pisania o tańcu,
  • teorii i praktyki tańca dawnego.

Dodatkowo przewidziano spotkania z wybitnymi twórcami. Udział słuchaczy w zajęciach praktycznych na Wydziale Tańca uzależnia się od bieżącej sytuacji pandemicznej.

Zasady ukończenia studiów:
Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem. Warunki zaliczenia określa prowadzący zajęcia. Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej. Drugą część egzaminu dyplomowego stanowi publiczne wygłoszenie referatu przygotowanego na podstawie tekstu pracy dyplomowej. Do dyplomu dopuszczony zostaje słuchacz, który uzyskał zaliczenia przedmiotów przewidzianych w programie studiów. Termin wygłoszenia referatu jest wspólny dla wszystkich słuchaczy.