Zasady rekrutacji

Drodzy Kandydaci,
w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, informujemy o mogących wystąpić zmianach w zakresie terminów oraz sposobu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia.
Nasze działania podyktowane są troską o Wasze bezpieczeństwo oraz jednoczesną chęcią zapewnienia Wam możliwości udziału w rekrutacji na równych warunkach. Prosimy o uważne śledzenie naszej strony internetowej!
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu on-line w sprawie rekrutacji!
Dodatkowo wszystkim kandydatom na studia proponujemy konsultacje on-line z pedagogami naszej Uczelni. Na konsultacje będzie można umówić się bezpośrednio z pedagogiem, za pośrednictwem służbowego adresu e mail: imię.nazwisko@chopin.edu.pl.
Dokładny wykaz wszystkich pedagogów UMFC dostępny jest na stronie: https://chopin.edu.pl/pracownik/kadra-pedagogiczna
Zachęcamy jednocześnie do zadawania pytań dziekanom i kierownikom katedr, z możliwością umówienia się na spotkanie on-line poprzez platformę Zoom.
Studia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina prowadzone są jako studia pierwszego i drugiego stopnia, w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Absolwenci studiów pierwszego stopnia uzyskują tytuł zawodowy licencjata, dający możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia (magisterskich). Absolwenci studiów drugiego stopnia uzyskują tytuł zawodowy magistra, dający możliwość kontynuowania nauki w szkołach doktorskich.
Rekrutacja na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 obejmować będzie stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie), stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia (magisterskie).
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Postępowanie związane z przyjęciem na studia ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne.
Sprawdziany wiedzy i umiejętności nieobjętych zakresem egzaminu maturalnego przeprowadzane są na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Laureaci i finaliści olimpiad artystycznych szczebla centralnego będą zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego z tych przedmiotów, których olimpiada dotyczyła. W tym przypadku wpisuje się najwyższą punktację możliwą do uzyskania z danego przedmiotu.
Studia niestacjonarne są płatne. Odpłatność za studia ustala co roku Rektor Uczelni.