Kierunki i specjalności filii UMFC w Białymstoku

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Instrumentalistyka

Specjalność: pedagogika instrumentalna – gra na: fortepianie, organach, klawesynie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, oboju, klarnecie, fagocie, saksofonie, trąbce, rogu, puzonie, tubie, gitarze, akordeonie
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną i doskonalić swe umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te, przystępując do sprawdzianów na I rok studiów, powinny posiadać umiejętności w zakresie gry na instrumencie na poziomie szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólną wiedzę muzyczną. Absolwent wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy pedagogiczno - psychologicznej dającej kwalifikacje do nauczania w zakresie gry w swojej specjalności na różnych etapach edukacji muzycznej. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Pedagodzy prowadzący w roku akademickim 2020/2021 przedmioty kierunkowe:


•    Fortepian
dr hab. Mariusz Ciołko
dr hab. Olga Anikiej
dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda
dr Magdalena Wolanin-Witek
mgr Justyna Galant-Wojciechowska


•    Organy
dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC
dr hab. Józef Kotowicz
dr Rafał Sulima


•    Klawesyn
dr Anna Krzysztofik-Buczyńska


•    Skrzypce
dr hab. Stanisław Kuk, prof. UMFC
dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. UMFC
dr hab. Andrzej Kordykiewicz
dr Ewa Kowar-Mikołajczyk
mgr Rafał Dudzik


•    Altówka
prof. dr hab. Piotr Reichert
mgr Jakub Grabe-Zaremba


•    Wiolonczela
dr hab. Roman Hoffmann, prof. UMFC


•    Kontrabas
prof. dr hab. Leszek Sokołowski
dr Kamil Łomasko


•    Flet
dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC
mgr Maria Peradzyńska-Filip


•    Obój
dr Sylwester Sobola


•    Klarnet
prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński
dr Wojciech Dunaj
dr Krzysztof Grzybowski
mgr Adrian Janda


•    Fagot
dr hab. Artur Kasperek
mgr Marcin Orliński


•    Saksofon
dr Alina Mleczko


•    Trąbka
mgr Mariusz Niepiekło


•    Róg
mgr Tomasz Czekała


•    Puzon
mgr Krzysztof Wojtyniak


•    Tuba
mgr Wojciech Rolek


•    Gitara
mgr Ryszard Bałauszko


•    Akordeon
dr hab. Zbigniew Koźlik, prof. UMFC

 

Kierunek: Instrumentalistyka

Specjalność: Pedagogika instrumentalna – gra na perkusji
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną i doskonalić swe umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te, przystępując do sprawdzianów na I rok studiów, powinny posiadać umiejętności w zakresie gry na instrumencie na poziomie szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólną wiedzę muzyczną. Absolwent wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy pedagogiczno - psychologicznej dającej kwalifikacje do nauczania w zakresie gry w swojej specjalności na różnych etapach edukacji muzycznej. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
W roku akademickim 2020/2021 przedmiot kierunkowy perkusja prowadzony będzie w klasie:
dra hab. Henryka Mikołajczyka, prof. UMFC

 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalności: Prowadzenie zespołów muzycznych, muzyka szkolna, muzyka kościelna
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Koncepcja kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty kształcenia. Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, jak i nauczycieli edukacji oraz animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Pedagodzy prowadzący w roku akademickim 2020/2021 przedmioty kierunkowe:


•    Dyrygentura
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
prof. dr hab. Bożenna Sawicka
prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC
dr hab. Anna Moniuszko
dr hab. Ewa Barbara Rafałko
dr hab. Piotr Zawistowski
dr Karolina Mika


•    Organy (spec. muzyka kościelna)
dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC
dr hab. Józef Kotowicz
dr Rafał Sulima

 

Specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych

Absolwent specjalności prowadzenie zespołów muzycznych dysponuje wiedzą teoretyczną i umiejętnościami w zakresie prawidłowego stosowania zasad techniki dyrygenckiej, zna repertuar i materiał muzyczny różnych epok oraz umie samodzielnie opracowywać repertuar, a także programy koncertów różnorodnych zespołów muzycznych, posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:


•    zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia i amatorskim ruchu muzycznym,
•    zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych.


Student w zależności od wyboru segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:


•    zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie:
•    zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
•    w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

 

Specjalność: muzyka szkolna

Absolwent specjalności muzyka szkolna posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:

•    zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
•    zajęć umuzykalniających i rytmiki w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych,
•    zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów w szkolnictwie ogólno-kształcącym i amatorskim ruchu muzycznym.
Student w zależności od wyboru segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

 

Specjalność: muzyka kościelna

Absolwent specjalności muzyka kościelna posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie pracy organisty w parafiach rzymskokatolickich oraz prowadzenia różnorodnych zespołów kościelnych (schole, chóry parafialne), posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:


•    zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
•    zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów w szkolnictwie ogólnokształcącym i amatorskim ruchu muzycznym.
Student w zależności od wyboru segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Studia adresowane są do muzycznie i wokalnie uzdolnionych kandydatów, którzy przystępując do egzaminów wstępnych powinni wykazać się również umiejętnościami aktorskimi. Kierunek przygotowuje studenta zarówno do pracy w teatrach muzycznych, operze, operetce, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych (pieśń, kantata, oratorium). Program studiów obejmuje zarówno przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych, studium recytatywu, zagadnienia wykonawcze muzyki barokowej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i przygotowanie sceniczne (podstawy gry aktorskiej, dykcja, taniec, styl i gest). Przedmioty ogólnomuzyczne i humanistyczne rozwijają umiejętności i poszerzają ogólną wiedzę studenta. Program studiów daje również możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w przedstawieniach operowych, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kultury. Absolwent – licencjat, wyposażony w podstawową wiedzę oraz umiejętności w zakresie śpiewu solowego, aktorstwa, ruchu scenicznego i tańca, jest przygotowany do kontunuowania nauki na studiach drugiego stopnia jak również do podjęcia pracy w charakterze śpiewaka operowego/operetkowego, wykonawcy pieśni, oratoriów i innych form twórczości wokalnej, zgodnie z jego możliwościami wokalnymi i zainteresowaniami.

Pedagodzy prowadzący w roku akademickim 2020/2021 przedmiot kierunkowy śpiew solowy:


prof. dr hab. Cezary Szyfman
dr hab. Marta Wróblewska
dr hab. Adam Zdunikowski
dr Aleksander Teliga

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Instrumentalistyka

Specjalność: pedagogika instrumentalna – gra na: fortepianie, organach, klawesynie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, oboju, klarnecie, fagocie, saksofonie, trąbce, rogu, puzonie, tubie, gitarze, akordeonie, perkusji
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Studia adresowane są do kandydatów, którzy ukończyli licencjat i chcą dalej doskonalić swoje umiejętności w zakresie gry na instrumencie, poszerzać repertuar solowy oraz rozwijać umiejętności pracy w zespołach kameralnych i orkiestrowych. Przygotowują muzyków do samodzielnej pracy estradowej. Absolwent posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej wiedzy pedagogiczno - psychologicznej dającej kwalifikacje do nauczania gry w swojej specjalności na wszystkich poziomach edukacji muzycznej. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent studiów kierunku Instrumentalistyka drugiego stopnia jest wykwalifikowanym muzykiem i otrzymuje tytuł magistra.

Pedagodzy prowadzący w roku akademickim 2020/2021 przedmioty kierunkowe:


•    Fortepian
dr hab. Mariusz Ciołko
dr hab. Olga Anikiej
dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda
dr Magdalena Wolanin-Witek
mgr Justyna Galant-Wojciechowska


•    Organy
dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC
dr hab. Józef Kotowicz
dr Rafał Sulima


•    Klawesyn
dr Anna Krzysztofik-Buczyńska


•    Skrzypce
dr hab. Stanisław Kuk, prof. UMFC
dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. UMFC
dr hab. Andrzej Kordykiewicz
dr Ewa Kowar-Mikołajczyk
mgr Rafał Dudzik


•    Altówka
prof. dr hab. Piotr Reichert
mgr Jakub Grabe-Zaremba


•    Wiolonczela
dr hab. Roman Hoffmann, prof. UMFC


•    Kontrabas
prof. dr hab. Leszek Sokołowski
dr Kamil Łomasko


•    Flet
dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC
mgr Maria Peradzyńska-Filip


•    Obój
dr Sylwester Sobola


•    Klarnet
prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński
dr Wojciech Dunaj
dr Krzysztof Grzybowski
mgr Adrian Janda


•    Fagot
dr hab. Artur Kasperek
mgr Marcin Orliński


•    Saksofon
dr Alina Mleczko


•    Trąbka
mgr Mariusz Niepiekło


•    Puzon
mgr Krzysztof Wojtyniak


•    Róg
mgr Tomasz Czekała


•    Tuba
mgr Wojciech Rolek


•    Gitara
mgr Ryszard Bałauszko


•    Akordeon
dr hab. Zbigniew Koźlik, prof. UMFC


•    Perkusja
dr hab. Henryk Mikołajczyk, prof. UMFC

 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalności: Prowadzenie zespołów muzycznych, edukacja artystyczna szkolna, muzyka kościelna
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Koncepcja kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty kształcenia. Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, animatorów życia muzycznego oraz nauczycieli edukacji i animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent studiów drugiego stopnia jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy i wykorzystywania jej w ramach szeroko pojętych działań kulturotwórczych. Absolwent otrzymuje tytuł magistra.

Pedagodzy prowadzący w roku akademickim 2020/2021 przedmioty kierunkowe:


•    Dyrygentura
prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka
prof. dr hab. Bożenna Sawicka
prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
dr hab. Anna Olszewska, prof. UMFC
dr hab. Anna Moniuszko
dr hab. Ewa Barbara Rafałko
dr hab. Piotr Zawistowski
dr Karolina Mika


•    Organy (spec. muzyka kościelna)
dr hab. Jan Bokszczanin, prof. UMFC
dr hab. Józef Kotowicz
dr Rafał Sulima

 

Specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych

Absolwent specjalności prowadzenie zespołów muzycznych posiada umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi, wykazuje inicjatywę twórczą, posiada rozszerzoną wiedzę teoretyczną i umie-jętności w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych (zasady muzyki, chór) oraz zespołów muzycznych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia, a także zawodowych zespołów muzycznych. Student w zależności od wyboru segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:


•    zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie:
- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej w ogólnokształcącym szkolnictwie ponadpodstawowym (muzyka, zajęcia artystyczne),
•    w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

 

Specjalność: edukacja artystyczna szkolna

Absolwent specjalności edukacja artystyczna szkolna posiada rozszerzoną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności realizacji procesu nauczania w zakresie edukacji artystycznej w ogólnokształcącym szkolnictwie ponadpodstawowym (muzyka, zajęcia artystyczne). Student w zależności od wyboru segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:


•    zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych,
•    w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

 

Specjalność: muzyka kościelna

Absolwent specjalności muzyka kościelna posiada rozszerzoną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności
w zakresie oprawy muzycznej liturgii oraz na potrzeby środowisk kościelnych (szkoły organistowskie). Student w zależności od wyboru segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:


•    zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie:
- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
- zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej
w ogólnokształcącym szkolnictwie ponadpodstawowym (muzyka, zajęcia artystyczne),
- zajęć dydaktycznych (zasady muzyki, chór) oraz zespołów muzycznych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia,
•    w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Pedagogika wokalna – śpiew solowy
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Absolwent studiów pedagogika wokalna – śpiew solowy:
•    jest przygotowany do profesjonalnej pracy zawodowej: śpiewaka solisty, chórzysty oraz kameralisty;
•    posiada umiejętność praktycznego zastosowania pogłębionej wiedzy dotyczącej szerokich aspektów pedagogiczno - psychologicznych, dających kwalifikacje do nauczania w zakresie śpiewu solowego na wszystkich etapach edukacji muzycznej;
•    otrzymuje tytuł magistra.

Pedagodzy prowadzący w roku akademickim 2020/2021 przedmiot kierunkowy śpiew solowy:

prof. dr hab. Cezary Szyfman
dr hab. Marta Wróblewska
dr hab. Adam Zdunikowski
dr Aleksander Teliga