Kierunki i specjalności Wydziału Dyrygentury i Wokalistyki Chóralnej

Studia Pierwszego Stopnia

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: Prowadzenie zespołów muzycznych
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej kształci dyrygentów zespołów muzycznych i chóralnych, nauczycieli muzyki i animatorów kultury muzycznej. Studia licencjackie na specjalności prowadzenie zespołów muzycznych trwają 6 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata, przygotowanie do pracy z zespołami wokalnymi i muzycznymi, oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w placówkach szkolnych.

Pedagodzy prowadzący przedmiot dyrygentura w roku akademickim 2020/21:
prof. dr hab. Bogdan Gola, as. mgr Wojciech Pławner (współpraca)
prof. dr hab. Ewa Marchwicka
prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz
prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała
prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski,
dr hab. Dariusz Zimnicki prof. UMFC
ad. dr Agata Góreczna-Jakubczak
ad. dr Tomasz Hynek

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: Rytmika
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Głównym celem kształcenia na specjalności rytmika jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a. Absolwenci specjalności rytmika mają uprawnienia pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 roku. Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia:
•    rytmiki i przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia oraz w szkołach baletowych,
•    zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach kształcenia pozaszkolnego takich jak: domy kultury i placówki oświatowo-wychowawcze, ogniska muzyczne, teatralne i baletowe,
•    zajęć muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym stopnia podstawowego.

Pedagodzy prowadzący przedmioty rytmika i improwizacja fortepianowa w roku akademickim 2020/21:
dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
ad. dr Agnieszka Widlarz
as. mgr Marta Bogusławska
st. wykł. mgr Małgorzata Bisińska-Pawińska
st. wykł. Wojciech Kaleta
wykł. mgr Monika Sojka
wykł. mgr Agata Pankowska

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: Dyrygentura chóralna
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej kształci dyrygentów zespołów muzycznych i chóralnych, nauczycieli muzyki i animatorów kultury muzycznej. Studia magisterskie na specjalności dyrygentura chóralna trwają 4 semestry. Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do wykonywania zawodu dyrygenta w zespołach chóralnych i wokalno-instrumentalnych, oraz posiada kompetencje do szeroko pojętej działalności animatora kultury muzycznej.

Pedagodzy prowadzący przedmiot dyrygentura w roku akademickim 2020/21:
prof. dr hab. Bogdan Gola, as. mgr Wojciech Pławner (współpraca)
prof. dr hab. Ewa Marchwicka
prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz
prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała
prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski,
dr hab. Dariusz Zimnicki prof. UMFC
ad. dr Agata Góreczna-Jakubczak
ad. dr Tomasz Hynek

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: Wokalistyka chóralna
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Założeniem podstawowym jest wykształcenie absolwenta 2-letnich studiów magisterskich, gotowego podjąć pracę etatową w zespołach zawodowych: filharmonicznych, radiowych, operowych, kameralnych. Absolwenci specjalności wokalistyka chóralna znajdą pracę również w chórach akademickich, katedralnych, szkolnych czy przy stowarzyszeniach śpiewaczych, jako instruktorzy emisji głosu.
•    Przedmioty główne: śpiew indywidualny z metodyką nauczania emisji głosu, śpiew zespołowy, metodyka zbiorowej emisji głosu, chór kameralny
•    Przedmioty kierunkowe: czytanie nut głosem, schola gregoriańska, praktyki chóralne
•    Przedmioty podstawowe: dyrygowanie, fortepian z nauką akompaniamentu i grą a vista, fonetyka wokalna, podstawy języka łacińskiego, specjalistyczna literatura muzyczna, dykcja z interpretacją tekstu
•    Kształcenie ogólne: seminarium pracy magisterskiej, język obcy, przedmiot humanistyczny, fakultet, podstawy prawa autorskiego

Pedagodzy prowadzący w roku akademickim 2020/2021 przedmioty główne:
dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. UMFC (chór kameralny)
ad. dr hab. Piotr Olech
wykł. dr Waleria Przelaskowska-Rokita
wykł. dr Rafał Grozdew
wykł. dr Anna Bednarska