Pracownicy

as.

Nikola Kołodziejczyk

fortepian jazzowy

Kom­po­zy­tor, aran­żer, dyry­gent i pia­ni­sta.

Asystent na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Zdobywca wie­lu nagród, mię­dzy inny­mi dwóch Fryderyków — Jazzowy Debiut Roku 2015 za suitę na orkie­strę jaz­zo­wą „Chord Nation” i Jazzowy Album Roku 2016 za suitę „Barok Progresywny” z udzia­łem instru­men­tów ludo­wych, histo­rycz­nych oraz impro­wi­za­to­rów, dodat­ko­wo nagra­dza­ny na takich kon­kur­sach jak Transatlantyk Instant Composition Competition, Bielskiej Zadymce Jazzowej, Krokus Jazz Festival, Jazz Juniors i innych. Półfinalista Bosendorfer Solo Piano Competition na Montreux Jazz Festival 2007, nomi­no­wa­ny do nagro­dy Koryfeusz Muzyki Polskiej 2015, zdo­byw­ca Grand Prix Jazz Melomani w kate­go­riach „Nadzieja Melomanów” i „Płyta Roku”.

Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach na kie­run­kach for­te­pian jaz­zo­wy (dr hab. Wojciech Niedziela) oraz kom­po­zy­cja i aran­ża­cja (prof. Edward Anthony Partyka), oba kie­run­ki ukoń­czo­ne z wyróż­nie­niem. Ukończył kur­sy mistrzow­skie pod okiem takich arty­stów jak Maria Schneider, Vince Mendoza, Richard Bellis, Ravi Coltrane, Ralph Alessi, Lotte Anker, Jim Black, Kurt Elling, Shem Bitterman, Ed Partyka, Mark Isham, Rolfe Kent, Raymond de Felitta, Tony Malaby, Adam Makowicz, Andy Milne, czy Dave Liebman. Stypendysta Berklee College of Music World Scholarship Tour.

Jest auto­rem suit kon­cer­to­wych: „Chord Nation” na orkie­strę jaz­zo­wą, „Barok Progresywny” na instru­men­ty histo­rycz­ne, ludo­we i współ­cze­sne, „Koncertu na for­te­pian i sin­fo­niet­tę” (soli­sta: Dominik Wania), „Koncertu na puzon i orkie­strę sym­fo­nicz­ną” (soli­sta: Bart van Lier), „Wisent” na kwar­tet smycz­ko­wy i elek­tro­ni­kę, „Koncertu Brzezińskiego” na maszy­ny do szy­cia, maszy­ny do pisa­nia i 9 instru­men­ta­li­stów „Suity na trąb­kę, puzon i orkie­strę smycz­ko­wą” oraz Instant Ensemble na kom­po­no­wa­nie stru­mie­nio­we w cza­sie rze­czy­wi­stym dla 7 instru­men­ta­li­stów, skom­po­no­wał tak­że muzy­kę do wido­wi­ska tanecz­no-muzycz­ne­go „Kryptonim 27”.

Jako dyry­gent miał przy­jem­ność współ­pra­co­wać z taki­mi orkie­stra­mi jak Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej, Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej, Orkiestra NFM Leopoldinum (wraz z Vijay Ijer Trio), Elbląska Orkiestra Kameralna, Filharmonia Łódzka, Filharmonia Pomorska, Orkiestra Filharmonii Lwowskiej i inny­mi.

Razem z Michałem Tomaszczykiem jest twór­cą Konglomerat Big Band — poświę­co­ne­mu pro­mo­wa­niu two­rze­nia nowych nie­ko­mer­cyj­nych dzieł jaz­zu współ­cze­sne­go oraz regu­lar­nej pra­cy warsz­ta­to­wej z wybit­ny­mi instru­men­ta­li­sta­mi.

Wraz z Michałem Bryndalem i Maciejem Szczycińskim współ­two­rzy Stryjo — trio poświę­co­ne impro­wi­zo­wa­nym kom­po­zy­cjom: kom­po­no­wa­niu melo­dyj­nych utwo­rów w trak­cie kon­cer­tów, bez zapi­su nuto­we­go, opar­tych wyłącz­nie na muzycz­nej komu­ni­ka­cji pomię­dzy muzy­ka­mi.

W roli pia­ni­sty wystę­pu­je w takich zespo­łach jak: Vincent Veneman 10, Štěpánka Balcarová TUWIM, Michał Zaborski Quartet, Bartek Pieszka Quartet, Mateusz Pliniewicz Quartet, Aga Kiepuszewska FALA, Joanna Kucharczyk Quartet.

Jego muzy­ka była wyko­ny­wa­na oraz zama­wia­na przez: Metropole Orkest feat. Richard Bona (Holandia/Kamerun), Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia (Bart van Lier: soli­sta), Filharmonia Wrocławska oraz Festiwal Jazztopad, Filharmonia Łódzka i festi­wal Kolory Polski, Stryjo, Jazz Orchester Regensburg, Amôn Quartet (Belgia) Nederlands Blasers Ensemble(Holandia), Konglomerat Big Band, Amine et Hamza M’Raihi (Tunezja), Filharmonia Szczecińska, Concept Art Orchestra (Czechy), Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej, Nigel Kennedy Orchestra of Life Strings, Klezmafour, Akademicka Orkiestra Barokowa, Anna Hawkins (Nowa Zelandia), Michał Polcyn “Cuiaviana”, Aga Kiepuszewska “Silence”, Orkiestra L’Autunno, Multiplayer Ensemble, Karolina Skrzyńska, Adam Bałdych, Kid Brown, Małgorzata Hutek, Nika Lubowicz, Kuba Badach, Jana Gavacova, Big Band Małopolski.

Maria Schneider: „Jestem pod głę­bo­kim wrażeniem jego muzy­ki. To muzy­ka potężna, twór­cza, dopra­co­wa­na do naj­mniej­szych szcze­gó­łów, z duszą — dość nie­zwy­kła. Jego muzycz­ne prze­strze­nie są wspa­nia­łe, a pomy­sły są bar­dzo ory­gi­nal­ne. Niesamowity twór­ca.”

Ed Partyka: „Kołodziejczyk jest jed­nym z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych muzy­ków jakich kie­dy­kol­wiek pozna­łem, repre­zen­tu­je przy­szłość pol­skiej kre­atyw­nej muzy­ki.”

 

http://nikolakolodziejczyk.com/presskit/