Pracownicy

prof. dr hab.

Małgorzata Marczewska

śpiew

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie; w latach 1984-88 solistka Państwowej Opery Śląskiej w Bytomiu, 1987-90 Warszawskiej Opery Kameralnej, współpracowałam z Teatrem Wielkim w Warszawie, koncertowałam w Polsce, Niemczech, Japonii, Czechosłowacji propagując muzykę polską, wokalną lirykę francuską, a przede wszystkim muzykę operową. W swoim dorobku mam m. in. Tatianę (P. Czajkowski - " Oniegin"), Mimi (G.Puccini - "Cyganeria"), Halkę {S.Moniuszko-"Halka"), Nellę (G.Puccini-"Gianni Schicchi"), Dziecko (M.Ravel - "Dziecko i czary"), Lolę (P.Mascagni-"Rycerskość wieśniacza"), Idę (J. Strauss-"Zemsta Nietoperza"), Stefana (St.Duniecki - "Paziowie królowej Marysieńki") i inne. Aktualna działalność artystyczna koncentruje się na formach związanych z syntezą sztuk: muzyki, malarstwa i poezji ( koncerty w Katowicach i Warszawie  („Le Salon de La Bohème”), Stalowej Woli, w Niemczech („Polskie Nastroje”).

Od 01.10 1987 do chwili obecnej związana jestem z Wydziałem Wokalnym

Akademii Muzycznej im.F.Chopina , obecnie UMFC w Warszawie. 11.05.2005, po przeprowadzeniu postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora, otrzymałam z rąk Prezydenta RP nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

W sierpniu 1990 wraz z ekipą pięciu studentów reprezentowałam Polskę na EXPO 90 w Japonii sprawując opiekę wokalną i współwykonując kompozycję Zbigniewa Rudzińskiego, co spotkało się z najwyższą oceną publiczności w Osaka.

Od 1992r do chwili obecnej  prowadzę również wykłady z przedmiotu „Metodyka nauczania śpiewu solowego” w ramach Studium Pedagogicznego dla studentów, absolwentów i nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

Biorę też aktywny udział w seminariach, sympozjach i konferencjach.

Od kilkunastu lat bywam powoływana jako biegły sądowy w dyscyplinie, którą reprezentuję.

W latach 01.11.1992-30.09.1993 oraz w latach 1999-2002 byłam prodziekanem Wydziału Wokalnego, a od 01.01.2010 do 30.09.2015 byłam Kierownikiem Katedry Wokalistyki UMFC. Byłam również przedstawicielem Wydziału Wokalnego w łonie Komisji Studiów Doktoranckich UMFC przez dwie pierwsze edycje.

W lutym 2014 Mini­ster Kul­tury i Dzie­dzic­twa Naro­do­wego Bog­dan Zdro­jew­ski, na mocy ustawy o orga­ni­zo­wa­niu i pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, w uzna­niu zasług na polu two­rze­nia i upo­wszech­nia­nia kul­tury nadał mi odznakę hono­rową „Zasłu­żony dla kul­tury polskiej”.