Pracownicy

prof. dr hab.

Marcin Błażewicz

kompozycja

Kompozytor, peda­gog. Urodził się w Warszawie w 1953 r. Naukę muzy­ki roz­po­czął w wie­ku 13 lat w PSM I st. im. Oskara Kolberga (skrzyp­ce), potem w Liceum Muzycznym i PSM II st. im. F. Chopina (kon­tra­bas). Po otrzy­ma­niu matu­ry stu­dio­wał przez rok filo­zo­fię przy­ro­dy w Akademii Teologii Katolickiej (1975/76). Po ukoń­cze­niu PSM II st. w 1977 pod­jął stu­dia na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, w kla­sie kom­po­zy­cji prof. Mariana Borkowskiego, któ­re ukoń­czył z wyróż­nie­niem (1977–1982). Uczestniczył w kur­sie kom­po­zy­tor­skim pod kie­run­kiem Françoisa Bernarda Mâche‘a (Pécs, Węgry 1980), Yannisa Xenakisa (Salzburg, Delfy 1985), był sty­pen­dy­stą Sociéte des Compositeurs et Editeurs de Musique SACEM (Francja), a jako sty­pen­dy­sta Acanthes odbył kurs kom­po­zy­tor­ski u Oliviera Messiaena w Avignon (Francja 1987).

Od 1985 pra­cu­je w UMFC w Warszawie: począt­ko­wo jako asy­stent, potem jako adiunkt (1996–2003), obec­nie jako pro­fe­sor nad­zwy­czaj­ny w Katedrze Kompozycji. Prowadzi: czy­ta­nie par­ty­tur, pro­pe­deu­ty­kę kom­po­zy­cji oraz instru­men­ta­cję, któ­ra sta­no­wi cen­trum jego zain­te­re­so­wań. Jest pro­mo­to­rem wie­lu prac magi­ster­skich. W latach 1999–2002 i 2005–2008 peł­nił funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału I AMFC. W wybo­rach w roku 2008 został wybra­ny dzie­ka­nem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (w kaden­cji 2008–2012). W kaden­cji 2012–2016 spra­wo­wał funk­cję kie­row­ni­ka Katedry Kompozycji.

Jest lau­re­atem wie­lu kon­kur­sów, m.in.:

 • III nagro­dy Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego w Legnicy za Pensées (1981),
 • wyróż­nie­nia na II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Białymstoku za Kammerkonzert (1981),
 • I nagro­dy Konkursu Koła Warszawskiego ZKP za Lokomotywę (1982),
 • wyróż­nie­nia na Konkursie Młodych Kompozytorów ZKP za Sinnenwelt (1984),
 • Nagrody Specjalnej Jury Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego „Music Today 85” w Tokio za Thanatos (1985),
 • Wawrzynu pisma „Radar” (1985),
 • Nagrody im. Stanisława Wyspiańskiego (1987),
 • Prix Italia (Perugia, Włochy) za muzy­kę do słu­cho­wi­ska radio­we­go „Z głę­bo­ko­ści wód” (1989)
 • Prix Italia za Arista — omen śmier­ci (1990).

Realizował utwo­ry na zamó­wie­nie zespo­łu 2e2m Paula Mefano (1986), Josepha Hertera (1987), Teatru Dramatycznego w Warszawie (1992), Polskiego Radia BIS (1995), nie­miec­kiej fir­my pro­du­ku­ją­cej instru­men­ty per­ku­syj­ne „Kolberg” (1996, 1999), Deutschland Radio (1998), Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzyki Perkusyjnej PAS (1998), Jeunesses Musicales World Orchestra & World Brass (1999).

Opublikował sze­reg arty­ku­łów poświę­co­nych pro­ble­ma­ty­ce warsz­ta­tu kom­po­zy­tor­skie­go, este­ty­ce i filo­zo­fii sztu­ki współ­cze­snej, m.in.:

 • Skontryzm — pró­ba arty­stycz­ne­go samo­okre­śle­nia, w: „Program II Międzynarodowego Forum Nowej Muzyki”, Warszawa, 1984;
 • Niepokój o muzy­kę, w: „Biuletyn pra­so­wy Warszawskiej Jesieni”, Warszawa, 1987 oraz „Ruch Muzyczny”, Warszawa 1987;
 • Kwartet smycz­ko­wy — pró­ba autor­skiej ana­li­zy, w: „I Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. F. Chopina”, zeszyt nauko­wy nr 42, AMFC, Warszawa 1999;
 • Kilka uwag o pro­ble­mach seman­tycz­nych we współ­cze­snej muzy­ce wokal­nej, w: „Muzyka chó­ral­na. II Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. F. Chopina”, AMFC, Warszawa 2001;
 • wie­le arty­ku­łów pra­so­wych.

Prezentował refe­rat O sytu­acji muzy­ki pol­skiej po 1989 roku na V Biennale „La recher­che musi­ca­le en Europa” (Gif-sur-Yvette, Francja 1992).

Jest orga­ni­za­to­rem ponad 200 kon­cer­tów poświę­co­nych głów­nie pro­pa­go­wa­niu muzy­ki współ­cze­snej, wśród nich cykli: Prezentacje Młodych Kompozytorów, Spotkania z Muzyką Współczesną, Młodzi Muzycy Młodym Słuchaczom (Warszawa, 1979–81). Dyrektor arty­stycz­ny i twór­ca festi­wa­lu Międzynarodowe Forum Nowej Muzyki (Warszawa, 1983–87), dyrek­tor arty­stycz­ny Międzynarodowego Festiwalu „Jeunesses Musicales” (Częstochowa, 1986; Warszawa, 1990). Współzałożyciel gru­py Modus (1983), dorad­ca do spraw muzycz­nych Instytutu Francuskiego w Warszawie (1985–86). Juror Międzynarodowego Festiwalu Radiowego Prix Italia (Peruggia 1989). W latach 1986–97 był kie­row­ni­kiem muzycz­nym Teatru Polskiego Radia, 2000–2001 redak­tor naczel­ny cza­so­pi­sma „Muzyka21”.

Członek: ZAiKS (od 1979), w tym Zarządu Sekcji Autorów Dzieł Muzycznych (1998–2002), wice­prze­wod­ni­czą­cy (od 2002); Towarzystwa Sztuki Perkusyjnej (wice­pre­zes 1989–98); „Jeunesses Musicales” (pre­zes sek­cji pol­skiej 1989–91), ZKP (od 1999). W latach 1992/93 współ­pra­co­wał z Telewizją Edukacyjną w reali­za­cji audy­cji muzycz­nych (cykl „Co to jest muzy­ka”), od 1995 współ­pra­cu­je z Programem BIS Polskiego Radia S.A. przy takich cyklicz­nych pro­gra­mach, jak „Muzyczne Forum” i „Mała Filharmonia”.

Zainteresowania: filo­zo­fia współ­cze­sna, filo­zo­fia wscho­du, nauka (fizy­ka, kosmo­lo­gia, bio­lo­gia, psy­cho­lo­gia), joga.

tekst z: Alicja Gronau-Osińska
Almanach kom­po­zy­to­rów
AMFC Warszawa 2004