Pracownicy

dr hab.

Maria Pokrzywińska

kompozycja, teoria muzyki

Kompozytorka, teo­re­tyk muzy­ki, peda­gog.

W latach 1975–84 stu­dio­wa­ła w AMFC w Warszawie teo­rię muzy­ki (1975–80) oraz kom­po­zy­cję w kla­sie Mariana Borkowskiego (1979–84). Obie spe­cjal­no­ści ukoń­czy­ła otrzy­mu­jąc dyplo­my z wyróż­nie­niem. Od 1987 roku pro­wa­dzi dzia­łal­ność peda­go­gicz­ną w war­szaw­skiej AMFC (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), gdzie na sta­łe zwią­za­na jest z Wydziałem Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Początkowo zatrud­nio­na była jako asy­stent, następ­nie jako star­szy asy­stent (od 1989), zaś w 1995 roku uzy­ska­ła kwa­li­fi­ka­cje I stop­nia w dzie­dzi­nie kom­po­zy­cji. Od 1996 roku pra­cu­je jako adiunkt w Katedrze Kompozycji, gdzie wykła­da har­mo­nię, ćwi­cze­nia z har­mo­nii, pro­pe­deu­ty­kę kom­po­zy­cji i instru­men­ta­cję. W latach 1996–2000 spra­wo­wa­ła funk­cję Opiekuna Koła Naukowego Studentów Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, ini­cju­jąc i prze­pro­wa­dza­jąc w tym cza­sie wie­le cen­nych przed­się­wzięć, m.in. takich jak: orga­ni­za­cja Dni Wydziału I, orga­ni­za­cja wykła­dów otwar­tych, wyjaz­dy stu­den­tów Wydziału I na sesje nauko­we i semi­na­ria. Od 1992 roku reda­gu­je zada­nia pisem­ne na egza­mi­ny wstęp­ne z har­mo­nii (Wydział I, Sekcja Kompozycji), pro­wa­dzi rów­nież wykła­dy z har­mo­nii na kur­sach przy­go­to­waw­czych do UMFC. W latach 1995–1998 spra­wo­wa­ła funk­cję kon­sul­tan­ta w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego MKiS. W ramach dzia­łal­no­ści peda­go­gicz­nej współ­pra­co­wa­ła z UKSW, pro­wa­dząc wykła­dy i ćwi­cze­nia z har­mo­nii w spe­cjal­no­ści muzy­ko­lo­gia (2000–2002).

Jest lau­re­at­ką II nagro­dy (I nie przy­zna­no) na XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Młodych Kompozytorów za utwór Rolling na kwin­tet dęty i 4 kwar­te­ty smycz­ko­we (Warszawa, 25 maja 1986, orga­ni­za­tor kon­kur­su — Zarząd Główny ZKP). W 2001 pły­ta XXI Century Polish Choral Music (Acte Préalable 0100) z jej utwo­rem Cantate Domino uzy­ska­ła nomi­na­cję do Nagrody Przemysłu Fonograficznego „Fryderyk 2001”.

Uzyskała rów­nież nagro­dy w dwóch innych dzie­dzi­nach swo­jej dzia­łal­no­ści: III nagro­dę na IV Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich (Gdańsk 1984), za pra­cę Dysonansowość struk­tur IV rzę­du a roz­kład ele­men­tów akor­du, oraz Nagrodę Rektora AMFC (II stop­nia) za szcze­gól­ne osią­gnię­cia w dzia­łal­no­ści peda­go­gicz­nej (1996).

Jej kom­po­zy­cje wyko­ny­wa­ne były w kra­ju, m.in. na takich festi­wa­lach i impre­zach, jak: Warszawska Jesień, Warszawskie Spotkania Muzyczne, Świętolipskie Wieczory Muzyczne, Ogólnopolski Festiwal Klarnetowy w Piotrkowie Trybunalskim, Zamojskie Dni Muzyki, „Młoda Muzyka Polska” w Szczecinie, Międzynarodowe Forum Nowej Muzyki, Laboratorium Współczesnej Muzyki Kameralnej, Laboratorium Muzyki Współczesnej, II Forum Witolda Lutosławskiego, Międzynarodowy Festiwal Organowy w Koszalinie, „Conversatorium Organowe” w Legnicy, Festiwal „Gaude Mater” w Częstochowie, Spotkania Chórów Warszawskich „Cantate Domino” w Warszawie, „Cecyliada” w Policach, kon­cer­ty Katedry Kompozycji UMFC, Sympozja Kompozytorskie UMFC; a tak­że za gra­ni­cą, m.in.: w Wielkiej Brytanii (Festiwal „Polish Realities” w Glasgow), Włoszech (XXX Kongres „Pueri Cantores” w Rzymie), Niemczech, Węgrzech, Finlandii, USA, Argentynie, Brazylii, Chile, Urugwaju.

W dorob­ku nauko­wym posia­da sze­reg refe­ra­tów i wykła­dów poświę­co­nych muzy­ce współ­cze­snej oraz pro­ble­mom tech­ni­ki kom­po­zy­tor­skiej. W obsza­rze jej szcze­gól­nych zain­te­re­so­wań znaj­du­je się har­mo­nia. Jest autor­ką pod­ręcz­ni­ka do nauki har­mo­nii prak­tycz­nej Progresje. Zbiór ćwi­czeń har­mo­nicz­nych (CEA, 2004). Zagadnieniom har­mo­ni­ki poświę­co­ne były tak­że licz­ne wykła­dy, refe­ra­ty, poka­zy i lek­cje otwar­te pre­zen­to­wa­ne na sesjach nauko­wych, semi­na­riach i kur­sach CEA. Do naj­waż­niej­szych nale­żą: Harmonika Oliviera Messiaena (kurs CEA dla nauczy­cie­li har­mo­nii, Olsztyn 1995), „Vingt Leçons d’Harmonie” Oliviera Messiaena (36 Sesja „Musica Moderna”, Łódź 2000), Wybrane zagad­nie­nia z zakre­su nauki har­mo­nii w kon­tek­ście baro­ko­wych wzor­ców muzycz­nych (Łódź 2002), Zjawisko pro­gre­sji w histo­rycz­nym roz­wo­ju har­mo­ni­ki (semi­na­rium dla nauczy­cie­li muzy­ki regio­nu łódz­kie­go, Łódź 2002), Potencjał har­mo­nicz­ny pro­gre­sji cho­pi­now­skich (Łódź 2003), Aspekt prak­tycz­ny naucza­nia har­mo­nii (semi­na­rium dla nauczy­cie­li har­mo­nii regio­nu łódz­kie­go, Kutno 2004). Technika sekwen­cyj­na w histo­rycz­nym roz­wo­ju har­mo­ni­ki (Ogólnopolska Naukowo-Metodyczna Konferencja Harmoniczna, Łódź 2007), Dzieło muzycz­ne jako wzo­rzec do nauki har­mo­nii (Warszawa 2006, Szczecin 2007, Białystok 2008).

Ważniejsze kom­po­zy­cje