Dom Studencki DZIEKANKA

Składanie wniosków o zakwaterowanie w domu studenckim w roku akademickim 2022/2023 następuje tylko i wyłącznie drogą mailową pod adresem:
– dzialnauczania@chopin.edu.pl dla studentów odbywających studia w Warszawie
– filia@chopin.edu.pl dla studentów odbywających studia w Białymstoku

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej, wypełnić, podpisać i wysłać scanem. Dokumenty, które student załącza do wniosku również powinny być przesłane scanem.
Wnioski można składać w terminie 16-31 sierpnia 2022. Wnioski złożone przed terminem będą uznane jako złożone niezasadnie.

Przy przyznawaniu miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pierwszeństwo mają osoby, które spełniają łącznie następujące przesłanki:
   a)    znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
   b)    posiadają zameldowanie na pobyt stały w miejscowości położonej w odległości większej niż 50 kilometrów od Warszawy lub odpowiednio Białegostoku;
   c)    rozpoczynają studia stacjonarne pierwszego stopnia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w roku, w którym ubiegają się o przyznanie miejsca w domach studenckich.

Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich rozpatrywane są odpowiednio przez Komisję do spraw przydzielania miejsc w Domu Studenckim Dziekanka lub Komisję do spraw przydzielania miejsc w Domu Studenckim Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku.

Osoby, którym nie przyznano miejsca w domu studenckim w wyniku wyczerpania dostępnej liczby miejsc, wpisywane będą na listę rezerwową w kolejności złożenia wniosku.

Jeżeli osoba, której przyznano miejsce w domu studenckim do dnia 7 października roku, w którym przyznane zostało miejsce nie podpisze z UMFC umowy dotyczącej zakwaterowania i nie uiści kaucji w ustalonej wysokości na wskazany rachunek bankowy UMFC, uważa się, że rezygnuje tym samym z miejsca w domu studenckim i miejsce to może zostać przyznane kolejnej osobie z listy rezerwowej.

W przypadku istnienia wolnych miejsc zakwaterowanie w domu studenckim może być przyznane również na wniosek złożony w trakcie trwania roku akademickiego.

Wszelkie kwestie sporne w przedmiocie przyznawania miejsc w domu studenckim rozstrzyga Prorektor właściwy do spraw studenckich.

 

DOM STUDENCKI "DZIEKANKA"

ul. Krakowskie Przedmieście 56/58, Warszawa
tel. (22) 826 51 94, (22) 826 49 19, (22) 826 40 11
e-mail dziekanka@chopin.edu.pl