Prace dyplomowe i dyplomy

Ukończenie studiów:

  • Do ukończenia studiów należy osiągnąć minimum 180 punktów ECTS na studiach I stopnia i 120 punkty ECTS na studiach II stopnia. Pamiętaj, aby w ciągu jednego semestru uzyskać co najmniej 30 punktów ECTS. W przypadku nadwyżki, za zgodą Dziekana, masz możliwość przeniesienia ich na kolejny semestr (§7).
  • Dyplomant przygotowuje się do egzaminu z części artystycznej pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. W wyjątkowych wypadkach dziekan, w uzgodnieniu z kierownikiem katedry, może upoważnić́ do przygotowania poszczególnych elementów egzaminu dyplomowego adiunktów lub wykładowców (§28). 
  • Promotorem pracy dyplomowej może być́ wyłącznie nauczyciel akademicki UMFC posiadający co najmniej stopień́ doktora. W wyjątkowych uzasadnionych przypadkach Prorektor właściwy ds. dydaktyki może wyrazić́ zgodę̨ na odstąpienie od tych warunków (§28).
  • Temat pracy dyplomowej musi zostać zatwierdzony przez kierownika katedry do 31 października dyplomowego roku (§32).
  • Egzamin dyplomowy należy złożyć do końca czerwca ostatniego roku studiów. Na wniosek studenta, w uzasadnionych przypadkach, dziekan może przedłużyć termin złożenia egzaminu dyplomowego do 30 września (§29).
  • Pisemną pracę dyplomową należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem ostatniego etapu egzaminu dyplomowego (§29).
  • Masz prawo do informowania dziekana o otrzymanych nagrodach za osiągniecia artystyczne lub o osiągnieciach naukowych, celem wpisania ich do suplementu do dyplomu (§12).
  • Możesz ponownie zostać wpisany na listę studentów w celu obrony po uprzednim skreśleniu. Ponowne wpisanie na listę̨ studentów oraz obrona pracy dyplomowej studenta, może nastąpić́ jedynie w okresie od maja do września (§22) pod warunkiem, że nie występują różnice programowe.