Przeniesienie

Jeżeli studiujesz na innej uczelni, innym kierunku lub innej specjalności, możesz ubiegać się o przyjęcie na studia w trybie przeniesienia. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w § 24. Regulaminu studiów I i II stopnia

Pamiętaj, że przyjęcie w wyniku przeniesienia z innej uczelni, innego kierunku lub specjalności w macierzystej uczelni może nastąpić wyłącznie po zaliczeniu I roku studiów, w trybie egzaminu kwalifikacyjnego oraz w ramach dostępnego limitu miejsc. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Rektor UMFC.

Jeżeli przenosisz się z innej uczelni musisz:
a) mieć ukończony co najmniej jeden rok studiów i posiadać status studenta,
b) złożyć do Rektora wniosek z uzasadnieniem,
c) załączyć do wniosku zaświadczenie o byciu studentem i kartę przebiegu studiów lub
wykaz zrealizowanych przedmiotów,
d) przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego.

Zgoda na przeniesienie może być uwarunkowana koniecznością wyrównania ewentualnych różnic w programie studiów oraz koniecznością uzupełnienia zaliczeń z brakujących przedmiotów. Decyzję o przeniesieniu zajęć podejmuje dziekan po zapoznaniu się z twoim wnioskiem oraz dokumentacją przebiegu odbytych studiów. Występując z wnioskiem w tej sprawie zwróć uwagę na zbieżność nazw przedmiotów, treści programowych przedmiotów oraz punktacji ECTS przypisanej danym zajęciom.