Zajęcia i pedagodzy

Pamiętaj, że obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Możesz mieć maksymalnie 5 nieobecności na zajęciach (tych usprawiedliwionych, jak i nieusprawiedliwionych). Pamiętaj jednak, że w przypadku trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności pedagog może nie zaliczyć przedmiotu (Regulamin studiów, §9).

Masz prawo o ubieganie się o przydzielenie do konkretnej klasy i grupy zajęć. Na każdym etapie studiów masz również prawo do zmiany pedagoga (Regulamin studiów, §10).

Możesz ubiegać się o indywidualną organizację studiów. Indywidualny harmonogram realizacji zajęć z programu studiów może być́ przyznany (Regulamin studiów, §14):

  • studentom wybitnie uzdolnionym,
  • studentom niepełnosprawnym lub
  • w innych sytuacjach, uzasadnionych szczególnie ważnym interesem studenta.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie lub kolokwium masz prawo do zdawania zaliczenia w sesji poprawkowej. W uzasadnionych przypadkach możesz uzyskać zgodę na przeniesienie egzaminu (Regulamin studiów, §19).

Pamiętaj, aby do 21 października oraz w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia semestru letniego złożyć w dziekanacie swój indeks uzupełniony o obowiązujące w danym semestrze przedmioty i nazwiska pedagogów prowadzących zajęcia (Regulamin studiów, §8)