Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Informacja na temat przetwarzania danych w związku z udziałem w VII Międzyuczelnianym Polskim Konkursie Duetów Instrumentalnych i Wokalnych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą przy ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa (UMFC),
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych w UMFC realizowany jest za pośrednictwem adresu: iod@chopin.edu.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym w zakresie adresu e-mail, udostępnionych nam nagrań i dodatkowych informacji o sobie mających znaczenie dla udziału w konkursie będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na udział w VII Międzyuczelnianym Polskim Konkursie Duetów Instrumentalnych i Wokalnych (zwanego dalej: Konkursem) , a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi tj. na podst. art. 6 ust.1 lit. e RODO. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażoną przez Panią/Pana zgoda na udział w Konkursie.
 4. Podanie danych zawartych w formularzu jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału Konkursie,
 5. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie i bez podania przyczyny. Cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem,
 6. Posiada Pani/Pan również prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu – z zastrzeżeniem ich realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 7. W przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2,
 8. W przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonych zgód dane będą przetwarzane do czasu ich cofnięcia przez Pana/Panią, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ustania celu, dla którego zostały zebrane,
 9. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji w których UMFC zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych z podmiotem zewnętrznym zaangażowanym w realizację Konkursu.
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu, nie będą również przekazywane przez UMFC do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 11. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 6 i 7 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail biuro.promocji@chopin.edu.pl