Podyplomowe Studia Kompozycji

Wydział Kompozycji  i Teorii Muzyki
PODYPLOMOWE STUDIA KOMPOZYCJI (czterosemestralne)

     kierownik prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska

WPROWADZENIE

Cel studiów: Rozwój warsztatu kompozytorskiego w zakresie przystosowanym do potrzeb i po­zio­mu Kandydata. Możliwość przygo­to­wania do prze­wo­du doktorskiego na stopień doktora sztuki w dyscyplinie artystycznej „kom­po­zycja”.

Organizator studiów: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki, kierownik prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska

Kandydaci: absolwenci polskich uczelni z tytułem licencjata lub ma­gi­s­tra (nie jest wymagane ukończe­nie studiów muzycznych); absolwenci zagranicz­nych uczelni z tytułem bache­lor lub master; obywatelstwo polskie nie jest wymagane; językiem wykła­do­wym jest język polski (zajęcia indywidualne w języku do ustalenia z prowadzącym). Umiejętności w zakresie kom­po­zycji i instrumentacji są sprawdzane podczas kolokwium kwalifikacyjnego.

PRZEBIEG STUDIÓW

Termin studiów: październik 2020 – maj 2022

Język wykładowy: polski

Program studiów: Przedmioty obowiązkowe i fakultatywne, w tym: zajęcia indywidualne (kompozycja, instru­men­tacja), grupowe (seminaria muzyki nowej), zbiorowe fakultatywne (wykłady z zakre­su teo­rii muzyki), coroczne koncerty kompozytorskie uczestników i absolwentów PSK. Fakulta­tyw­ne zajęcia dodatkowe – uzgodnione z Kandydatem.

Wykładowcy: Wykładowcy przedmiotów głównych indywidualnych (do uzgodnienia podczas konsultacji w okresie od maja do września): prof. dr hab. Krzysztof Knittel, dr hab. Da­riusz Przybylski, dr hab. Anna Ignatowicz-Glińska, dr hab. Rafał Janiak, dr hab. Bartosz Kowalski-Banasewicz, dr hab. Tomasz Opałka, dr hab. Ignacy Zalewski, dr hab. Edward Sielicki, dr Wojciech Błażejczyk, dr Aldona Nawro­cka-Woźniak, dr Andrzej Karałow, dr Marcin Łopacki.

Pedagogami przed­miotów dodatkowych mogą być pracow­nicy UMFC lub osoby spoza uczelni (dr hab. Piotr Kostrzewa, mgr Andrzej Kopeć, mgr Nikola Kołodziejczyk, mgr Przemysław Zych, dr Woj­ciech Kostrzewa i in.).

REKRUTACJA

Wymagane dokumenty dodatkowe:

  • podanie o przyjęcie na PSK wraz z zobowiązaniem do ponoszenia kosztów odpłatności za studia według kosztorysu przygotowanego w konsultacji z kandydatem
  • wykaz dorobku artystycznego (kompozycje, wykonania, konkursy itp.),
  • nazwisko proponowanych pedagogów kompozycji i instrumentacji oraz ew. dodatkowych przedmiotów fakultatywnych,

W toku konsultacji oraz podczas kolokwium kwalifikacyjnego konieczne jest zaprezentowanie własnych kompozycji i ew. instrumentacji (partytury, pliki dźwiękowe) – przesłanych mailem.

Terminy:

  • Konsultacje: od 25.05.2020-14.09.2020, mailowo na adres: alicja.gronau-osinska@chopin.edu.pl
  • Składanie dokumentów: 1-14.09.2020 listownie/mailowo na adres jw.
  • Rozmowa kwalifikacyjna: 3.10.2020 (sobota), UMFC, sala 403 (II p.).

OPŁATA

4 150,00 zł – opłata za 1 semestr za pakiet podstawowy. Opłata za pakiet rozszerzony obliczana jest przez Kierownika Studiów Podyplomowych indywidualnie dla każdego uczestnika.

KONTAKT

Informacji udziela i zapisy przyjmuje (do 14 września 2020)

Prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska: alicja.gronau-osinska@chopin.edu.pl

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Podyplomowe Studia Kompozycji

ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa