Podyplomowe Studia Menedżer Muzyki

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki
PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻER MUZYKI (dwusemestralne)

     kierownik dr hab. Lidia Danik (SGH)

WPROWADZENIE

     Cel studiów: Dziś, na wymagającym rynku pracy, w warunkach rosnącej konkurencji wśród absolwentów szkół artystycznych, absolwent studiów muzycznych powinien być nie tylko profesjonalnie wykształconym muzykiem, ale także znać zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej. Znajomość podstaw zarządzania, narzędzi marketingu, prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w sferze kultury, źródeł finansowania/pozyskiwania przychodów, umiejętność oceny sytuacji rynkowej, identyfikowania potencjalnych partnerów współpracy, kształtowania wizerunku, pozwolą absolwentom studiów osiągnąć dwie kluczowe z punktu widzenia zatrudnienia korzyści:
− rozpocząć samodzielną działalność gospodarczą
− zwiększyć atrakcyjność jako pracownik instytucji upowszechniania kultury.

     Organizator studiów: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

     Kandydaci: Osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich), drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich.

PRZEBIEG STUDIÓW

     Termin studiów: 24-25.X; 07-08.XI; 21.XI-22.XI; 05-06.XII.2019 r.; 19-20.XII.2020; 09-10.I; 13-14.II; 27-28.II; 13-14.III; 27-28.III; 10-11.IV; 24-25.IV; 15-16.V.2021; egzamin końcowy − 29.05.2021 r.

     Język wykładowy: polski

     Program studiów: Program studiów składa się z 6 modułów: I. Ekonomika kultury: (1) Związki między polityką gospodarczą, kulturalną i finansową państwa; (2) Ekonomiczne aspekty aktywności w sferze kultury. II. Zarządzanie i marketing: (3) Zarządzanie, najnowsze trendy zarządzania; (4) Zarządzanie projektem, zasady, fazy projektu; (5) Koncepcja wartości marketingowej; (6) Plan marketingowy; (7) Kreowanie marki artysty; (8) Organizowanie kampanii promocyjnych; (9) Wykorzystanie Internetu do celów marketingowych; (10) Organizacja koncertu jako przedsięwzięcia artystycznego i biznesowego; (11) Wystąpienia publiczne; Sztuka prezentacji siebie; (12) Negocjacje. III. Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez artystę: (13) Prawo autorskie - przedmiot ochrony, podmiot praw autorskich, autorskie prawa osobiste i majątkowe; (14) Prawo zamówień publicznych; tryby zamówień; (15) Zawieranie umów handlowych, oferta handlowa; (16) Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w sferze kultury; Statut organizacji; (17) Zasady opodatkowania działalności gospodarczej. IV. Źródła finansowania działalności artystycznej: (18) Źródła przychodów (model biznesu), (19) Pozyskiwanie środków publicznych krajowych i zagranicznych, Crowdfunding, Barter, Sponsoring. Aspekty podatkowe wybranych form działalności zarobkowej. V. Aspekty psychologiczne pracy menedżera: (20) Psychologia pracy zespołowej, wywieranie wpływu na innych, Specyfika relacji menedżer – artysta, Zarządzanie czasem. VI. Warsztaty z menedżerami, gry symulacyjne z udziałem specjalistów Banku BZ WBK; (21) Identyfikowanie luki poznawczej między teorią i praktyką, (22) Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania działalności artysty w realiach rynkowych.

     Wykładowcy: zajęcia są prowadzone przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz praktyków reprezentujących instytucje kultury i firmy sektora kreatywnego. Przewidziane są również spotkania z artystami, którzy odnieśli sukces także jako przedsiębiorcy (z uwzględnieniem różnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej).

REKRUTACJA

     Terminy: − Składanie dokumentów: 1-30.09.2020 listownie/mailowo
     Liczba miejsc: 25 (decyduje kolejność zgłoszeń).

OPŁATA ZA STUDIA

     4.000 zł – płatne w całości lub w dwóch ratach (2 x 2.000 zł)

KONTAKT

     Kierownik Studiów: dr hab. Lidia Danik
     e-mail: ldanik@sgh.waw.pl
     Sekretarz: mgr Ewa Fiedorowicz
     e-mail: ewa.fiedorowicz@adm.chopin.edu.pl, tel.: 609 332 550

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki
Podyplomowe Studia Menedżer Muzyki
ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa