Podyplomowe Studia Teorii Muzyki

Wydział Kompozycji  i Teorii Muzyki
PODYPLOMOWE STUDIA TEORII MUZYKI (czterosemestralne)

kierownik prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska

WPROWADZENIE

Cel studiów

Intensywny rozwój warsztatu w zakresie teorii muzyki w aspekcie naukowym; możliwe wstępne przygotowanie do Szkoły Doktorskiej UMFC lub rozpoczęcia pracy nad dysertacją doktorską w zakresie teorii muzyki (z wolnej stopy)

Organizator studiów: Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki, kierownik prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska

Kandydaci: absolwenci polskich uczelni muzycznych lub uniwersytetów z tytułem licencjata lub ma­gi­s­tra sztuki albo muzykologii; absolwenci zagranicz­nych uczelni muzycznych lub uniwer­syte­tów po kierunkach kompatybilnych z kierunkami analogicznych polskich uczelni z tytułem bache­lor lub master of art; obywatelstwo polskie nie jest wymagane; językiem wykła­do­wym jest język polski.

PRZEBIEG STUDIÓW

Termin studiów: październik 2020 – maj 2022, planowane zajęcia w roku akademickim 2020/2021: 10 i 24 X, 7 i 21 XI, 5 i 19 XII, 9 i 23 I, 6 i 20 II, 6 i 20 III, 10 i 24 IV, 8 i 22 V (soboty 10.00–15.30)

Język wykładowy: polski

Program studiów: Seminaria teorii muzyki (pięć, w tym hermeneutyka), seminaria form muzycznych (cztery), technologia pracy naukowej, metodologia nauk, redagowanie tekstów naukowych, filozofia, filozofia muzyki, psychologia muzyki, pedagogika muzyki, antropologia muzyki, estetyka, podstawy nauk o sztukach pięknych, wykłady monograficzne.

Wykładowcy: prof. dr hab. Irena Poniatowska, prof. UMFC dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. dr hab. Anna Brożek (UW), dr Jolanta Welbel, dr Małgorzata Waszak, dr hab. Iwona Świdnicka, dr hab. Krzysztof Lipka, dr hab. Wojciech Nowik, prof. IS PAN dr hab. Paweł Gancarczyk, dr hab. Małgorzata Gamrat, dr Grażyna Paciorek-Draus, dr hab. Iwona Lindstedt (UW), dr hab. Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk i in.

 

REKRUTACJA

Wymagane dokumenty dodatkowe: wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego (publikacje, konferencje, sesje i sympozja, kursy dokształcające, stypendia, nagrody itp.).

Terminy:

  • Składanie dokumentów: 1-14.09.2020 listownie / mailowo
  • Rozmowa kwalifikacyjna: 3.10.2020 (sobota), UMFC, s. 403 (II p.).

OPŁATA ZA STUDIA

3 425,00 zł – opłata za 1 semestr za pakiet podstawowy przy liczbie 4 uczestników.

KONTAKT

Informacji udziela:

Prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska: alicja.gronau-osinska@chopin.edu.pl

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

Podyplomowe Studia Teorii Muzyki

ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa