Podyplomowe Studia Teorii Tańca

Wydział Tańca
PODYPLOMOWE STUDIA TEORII TAŃCA (dwusemestralne)

     kierownik st. wykł. Joanna Sibilska

WPROWADZENIE

Opis: Podyplomowe Studia Teorii Tańca organizowane są przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w formie dwusemestralnej edukacji, adresowanej do wszystkich osób zainteresowanych tańcem, jego historią, ewolucją i miejscem tańca na współczesnej scenie teatralnej. Studia kształcą przyszłych historyków, teoretyków
i krytyków sztuki tańca oraz pogłębiają wiedzę praktyków, zajmujących się różnymi dziedzinami tańca. Rekrutacja odbędzie się w trybie rozmowy kwalifikacyjnej ONLINE, w dniu 19 września 2020 o g. 11.00. Wymagane jest złożenie dokumentów zgodnie
z Regulaminem Studiów Podyplomowych UMFC.

Organizator studiów: Wydział Tańca, kierownik st. wykł. Joanna Sibilska

PRZEBIEG STUDIÓW

Termin studiów: październik 2020 – maj 2021

Język wykładowy: polski

Program studiów: historia tańca (20 godzin), historia tańca XX i XXI wieku (20 godzin), antropologia tańca (16 godzin), estetyka tańca (16 godzin), krytyka teatralna
i baletowa (20 godzin), pisanie o tańcu – warsztat, (10 godzin), teoria kompozycji tańca (12 godzin), teorie tańca (6 godzin), wiedza o kulturze, (12 godzin) analiza dzieła muzycznego (12 godzin), historia teatru (16 godzin), taniec – warsztat (12 godzin), analiza spektakli baletowych (12 godzin), przygotowanie i obrona prac dyplomowych (12 godzin).

Ogólna liczba godzin: 196, liczba punktów ECTS: 60

     Zasady ukończenia: Studia trwają dwa semestry. Każdy przedmiot kończy się zaliczeniem. Warunki zaliczenia określa prowadzący zajęcia. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Do obrony dopuszczony zostaje słuchacz, który uzyskał zaliczenia przedmiotów przewidzianych w planie studiów. Pracę dyplomową stanowi przygotowanie referatu na wybrany temat, a następnie jego publiczne wygłoszenie. Data obrony pracy dyplomowej wskazana jest w terminarzu. Termin obrony jest wspólny dla wszystkich słuchaczy.

REKRUTACJA

     Szczegółowe warunki rekrutacji będą dostępne na stronie UMFC

     Rekrutacja na studia odbywa się w trybie rozmowy kwalifikacyjnej online, która odbędzie się 19.09.2020.

OPŁATA

     1 746 zł − opłata za 1 semestr przy liczbie 15 uczestników

     2 315 zł − opłata za 1 semestr przy  liczbie 10 uczestników

KONTAKT

     Joanna Sibilska, joanna.sibilska@chopin.edu.pl

     Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

     Wydział Tańca

     Podyplomowe Studia Teorii Tańca

     ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa