Szkoła doktorska

Informacja o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej

O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub równożędny oraz spełniający warunki określone w uchwale Senatu. Nowa Ustawa i zarazem działania Rady Dyscypliny Artystycznej UMFC sprawiły, że możliwe jest aplikowanie także Kandydatów z kierunków dotąd nieobecnych na Studiach Doktoranckich, np. rytmika czy taniec. Możliwe są także propozycje tematów dysertacji doktorskich (dzieła i opisu lub samej pracy pisemnej) łączących dawne, już nieistniejące, dyscypliny, np. taniec i teorię muzyki, instrumentalistykę i kompozycję czy chóralistykę i jazz itp. W ramach sztuk muzycznych mieszczą się także problematyka pedagogiki sztuki, działania interdyscyplinarne różnego typu itp., jeśli muzyka stanowi ich ważny element. O sensowności planowanej tematyki doktoratu oraz głębokim przemyśleniu swojej propozycji Kandydat ma szanse przekonać komisję rekrutacyjną.

Szkoła Doktorska oferuje dla każdego Doktoranta comiesięczne stypendium (ok. 2500zł miesięcznie przez pierwsze 2 lata, wyższe po uzyskaniu pozytywnej oceny po 2 latach).

Rekrutacja i zajęcia w Szkole Doktorskiej odbywają się wyłącznie w języku polskim. W kwestii możliwości przygotowania rozprawy doktorskiej w języku innym niż polskim należy się skontaktować z wybranym opiekunem doktoratu.

https://chopin.edu.pl/uniwersytet/kadra-pedagogiczna

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina odbywa się co dwa lata. Najbliższa planowana jest na rok akademicki 2024/2025 (rozpoczęcie w czerwcu 2024).

Konsultacji ws. Szkoły Doktorskiej udziela prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska (alicja.gronau-osinska@chopin.edu.pl) oraz każdy pedagog UMFC (adresy mailowe w formacie: imię.nazwisko@chopin.edu.pl) ze stopniem doktora habilitowanego / tytułem profesora – z dziedziny planowanego doktoratu (patrz: lista pedagogów UMFC)