Kierunki i specjalności

Studia Pierwszego Stopnia

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: Prowadzenie zespołów muzycznych
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej kształci dyrygentów zespołów muzycznych i chóralnych, nauczycieli muzyki i animatorów kultury muzycznej.
Studia licencjackie na specjalności prowadzenie zespołów muzycznych trwają 6 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata, przygotowanie do pracy z zespołami wokalnymi i muzycznymi oraz uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkolnictwie artystycznym oraz po zrealizowaniu odpowiednich przedmiotów metodycznych do szkolnictwa oświatowego.

Pedagodzy prowadzący przedmiot dyrygentura w roku akademickim 2020/2021: 
prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała
prof. dr hab. Ewa Marchwicka
prof. dr hab. Bogdan Gola, as. mgr Wojciech Pławner (współpraca)
prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz, as. dr Anna Bednarska (współpraca)
prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski
dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. UMFC
ad. dr Agata Góreczna-Jakubczak
ad. dr Tomasz Hynek

Sprawdziany
kształcenie słuchu 
a)    sprawdzian pisemny – w siedzibie, 14.06.2021 godz. 13.00 – 15.00. sala K. Szymanowskiego
b)    sprawdzian ustny – online (ZOOM) 18.06.2021 (cały dzień)
sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych
a)     predyspozycje dyrygenckie  – w siedzibie 16.06.2021. sala J. Elsnera DS „Dziekanka”
b)     predyspozycje wokalne – w siedzibie 17.06.2021. sala 301 (cały dzień)
wybrany instrument – obowiązuje sprawdzian umiejętności gry na fortepianie  w przypadku wyboru innego instrumentu (na poziomie co najmniej podstawowym) – online (ZOOM) 19.06.2021 (cały dzień)

Zakres materiału
kształcenie słuchu
a)    sprawdzian pisemny (w siedzibie): dyktanda – 2-głosowe, pamięciowe, harmoniczne, korekta błędów,
b)    sprawdzian ustny (online): sprawdzenie biegłości czytania nut głosem.
sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych 
a)    predyspozycje dyrygenckie – przygotowanie na pamięć dwóch zróżnicowanych pod względem elementów dzieła muzycznego (rytmika, agogika, dynamika, artykulacja, itd.) utworów. Przynajmniej jeden musi być przeznaczony na chór a cappella (co najmniej 3-głosowy). 
b)    predyspozycje wokalne – wykonanie pieśni (piosenki) z akompaniamentem — na pamięć.
wybrany instrument – wykonanie przygotowanego programu, złożonego z dwóch utworów: etiudy lub utworu z epoki baroku, allegra sonatowego albo ronda (części sonaty lub koncertu) lub utworu dowolnego

Dokumenty dodatkowe
należy przesłać mailem na adres edukacjaartystyczna@chopin.edu.pl do 31.05.2021 r. 
•    partytury dyrygowanych utworów wraz z wyciągami fortepianowymi (wyciągi fortepianowe w dwóch egzemplarzach),
•    na sprawdzian z emisji głosu należy dołączyć nuty wykonywanych utworów,
•    podać nazwę instrumentu, na którym kandydat wykona sprawdzian oraz dołączyć nuty wykonywanych utworów.
 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: Rytmika
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Głównym celem kształcenia na specjalności rytmika jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a. Absolwenci specjalności rytmika mają uprawnienia pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 roku. Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia:
•    rytmiki i przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia oraz w szkołach baletowych,
•    zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach kształcenia pozaszkolnego takich jak: domy kultury i placówki oświatowo-wychowawcze, ogniska muzyczne, teatralne i baletowe,
•    zajęć muzycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym stopnia podstawowego (po zrealizowaniu odpowiednich przedmiotów metodycznych).

Pedagodzy prowadzący przedmioty: rytmika, technika ruchu i improwizacja fortepianowa w roku akademickim 2020/2021:
dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
ad. dr Agnieszka Widlarz
as. mgr Marta Bogusławska
st. wykł. mgr Małgorzata Bisińska-Pawińska
st. wykł. Wojciech Kaleta
wykł. mgr Monika Sojka
wykł. mgr Agata Pankowska

Sprawdziany
rytmika – sprawdzian w siedzibie, 15.06.2021. sala Rytmiki (cały dzień)
kształcenie słuchu 
a)    sprawdzian pisemny – w siedzibie, 14.06.2021. godz. 13.00.-15.00. sala K. Szymanowskiego
b)    sprawdzian ustny – online (ZOOM), 18.06.2021. (cały dzień)
fortepian – ocena nagrań, 16.06.2021. (cały dzień)
improwizacja fortepianowa z elementami harmonii – w siedzibie, 18.06.2021. (cały dzień)

Zakres materiału
rytmika (w siedzibie):
•    łańcuch realizacji tematów rytmicznych w metrum 4/4, 6/8,
•    ćwiczenie inhibicyjno-incytacyjne
•    swobodna improwizacja ruchowa do muzyki improwizowanej
kształcenie słuchu:
a)    pisemny (w siedzibie): dyktanda – 2-głosowe, pamięciowe, harmoniczne, korekta błędów,
b)    ustny (online): sprawdzenie biegłości czytania nut głosem.
fortepian – wykonanie przygotowanego programu (4 nagrania audio-wideo):
•    etiuda 
•    utwór polifoniczny
•    allegro sonatowe 
•    utwór dowolny 
improwizacja fortepianowa z elementami harmonii – w siedzibie 
•    akompaniament do podanej a vista piosenki dziecięcej
•    improwizacja do podanej frazy rytmicznej
•    miniatura ilustracyjna
•    elementy harmonii klasycznej: kadencje, harmonizowanie gam – praktyczna realizacja na fortepianie

Dokumenty dodatkowe – niewymagane
 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: Dyrygentura chóralna
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej kształci dyrygentów zespołów muzycznych i chóralnych, nauczycieli muzyki i animatorów kultury muzycznej. Studia magisterskie na specjalności dyrygentura chóralna trwają 4 semestry. Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do wykonywania zawodu dyrygenta w zespołach chóralnych i wokalno-instrumentalnych oraz posiada kompetencje do szeroko pojętej działalności animatora kultury muzycznej.

Pedagodzy prowadzący przedmiot dyrygentura w roku akademickim 2020/2021: 
prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała
prof. dr hab. Ewa Marchwicka
prof. dr hab. Bogdan Gola, as. Mgr Wojciech Pławner (współpraca)
prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz
prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski
dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. UMFC
ad. dr Agata Góreczna-Jakubczak
ad. dr Tomasz Hynek

Sprawdziany
dyrygentura chóralna – w siedzibie, 1.07.2021. sala J. Elsnera DS „Dziekanka” (cały dzień)
emisja głosu – w siedzibie, 2.07.2021. sala 301 (cały dzień)
kształcenie słuchu – sprawdzian ustny online (ZOOM), 3.07.2021. (cały dzień)
fortepian – online (ZOOM), 5.07.2021. (cały dzień)

Zakres materiału
dyrygentura chóralna (w siedzibie) – wykonanie dwóch utworów: 
•    utwór wokalno-instrumentalny,
•    utwór wokalny a cappella,
emisja głosu (w siedzibie) – wykonanie utworu wokalnego z repertuaru muzyki poważnej, z akompaniamentem fortepianu, kształcenie słuchu (online)
•    sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie biegłości realizacji przebiegów rytmicznych,
fortepian (online)
•    wykonanie przygotowanego programu złożonego z 2 utworów: 
1. etiuda lub utwór polifoniczny
2. allegro sonatowe (część sonaty lub koncertu) lub utwór dowolny

Dokumenty dodatkowe
należy przesłać mailem na adres: edukacjaartystyczna@chopin.edu.pl  do dnia 20.06.2021 r.
•    partytury dyrygowanych utworów wraz z wyciągami fortepianowymi (wyciągi fortepianowe w dwóch egzemplarzach),
•    na sprawdzian z emisji głosu należy dołączyć nuty wykonywanych utworów
 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: Wokalistyka chóralna
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Powołanie nowej specjalności to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku polskich profesjonalnych zespołów chóralnych. Jest to specjalność nowa, unikatowa, uruchamiana w Polsce po raz pierwszy. Założeniem podstawowym jest wykształcenie absolwenta gotowego podjąć pracę etatową w zespołach zawodowych: filharmonicznych, radiowych, operowych, kameralnych. Przygotowanie zawodowe absolwentów  będzie szansą na dorównanie w zakresie kształcenia chórzystów do krajów Europy Zachodniej. Wprowadzenie studiów na specjalności wokalistyka chóralna staje się konieczne również wobec potrzeby kształcenia specjalistów zajmujących się zbiorową emisją głosu. Absolwenci specjalności wokalistyka chóralna znajdą pracę również w chórach akademickich, katedralnych, szkolnych czy przy stowarzyszeniach śpiewaczych, jako instruktorzy emisji głosu. Aby właściwie prowadzić proces dydaktyczny, został powołany przez Rektora UMFC kameralny zespół chóralny, który prowadzić będzie regularną działalność koncertową i nagraniową. Program studiów obejmuje partie utworów chóralnych i wokalno-instrumentalnych wszystkich epok, z uwzględnieniem muzyki współczesnej. 

Pedagodzy prowadzący przedmiot śpiew indywidualny z metodyką nauczania emisji głosu:
wykł. dr Rafał Grozdew
dr hab. Piotr Olech
wykł. dr Waleria Przelaskowska-Rokita
as. dr Anna Bednarska
wykł. mgr Joanna Łukaszewska

Sprawdziany
sprawdzenie predyspozycji wokalnych / dykcja z interpretacją tekstu – w siedzibie, 6.07.2021. sala H. Melcera (cały dzień)
kształcenie słuchu/ czytanie a vista – sprawdzian ustny online ZOOM) 7.07.2021 (cały dzień)
rozmowa kwalifikacyjna – online ZOOM) 5.07.2021 (cały dzień)

Zakres materiału
Sprawdzenie predyspozycji wokalnych/ dykcja z interpretacją tekstu
•    prezentacja dwóch utworów wokalnych z akompaniamentem fortepianu z repertuaru muzyki poważnej od baroku po utwory współczesne – kameralnego, oratoryjnego lub operowego oraz prezentacja  z pamięci dowolnego wiersza lub fragmentu prozy
Kształcenie słuchu / czytanie a vista
•     sprawdzenie umiejętności i predyspozycji słuchowych, pamięci muzycznej, czytanie a vista
Rozmowa kwalifikacyjna
•    temat związany z wybraną specjalnością

Dokumenty dodatkowe
należy przesłać mailem na adres:  edukacjaartystyczna@chopin.edu.pl do dnia 20.06.2020 r. Na sprawdzian wokalny należy dołączyć nuty wykonywanych utworów.

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalność: Rytmika
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Głównym celem kształcenia na specjalności rytmika jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a. Absolwenci specjalności rytmika mają uprawnienia pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 roku. Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra. Posiada kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a na wszystkich poziomach edukacji muzycznej, a także na uczelniach kształcących nauczycieli, takich jak: uniwersytety, wyższe szkoły pe-dagogiczne, akademie wychowania fizycznego. Może również prowadzić zajęcia w wyższych szkołach teatralnych i filmowych oraz w studium wokalno-aktorskim. Absolwenci tej specjalności kształceni w naszej uczelni znajdują także zatrudnienie jako akompaniatorzy do zajęć baletowych.

Pedagodzy prowadzący przedmioty: rytmika, technika ruchu i improwizacja fortepianowa w roku aka-demickim 2020/2021:
dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
ad. dr Agnieszka Widlarz
as. mgr Marta Bogusławska
st. wykł. Mgr Małgorzata Bisińska-Pawińska
st. wykł. Wojciech Kaleta
wykł. mgr Monika Sojka
wykł. mgr Agata Pankowska

Sprawdziany
rytmika – w siedzibie, 1.07.2021. sala Rytmiki (cały dzień)
improwizacja fortepianowa z elementami kształcenia słuchu – w siedzibie, 2.07.2021 – sala operowa
rozmowa kwalifikacyjna – online ZOOM), 3.07.2021 (cały dzień)

Zakres materiału
rytmika (w siedzibie):
•    łańcuch realizacji tematów rytmicznych w metrum 3/4, 4/4 z uzupełnieniem ósemkowym,
•    czterotaktowy temat rytmiczny do podwójnej szybkości,
•    polirytmia dwugłosowa, w której jeden głos realizowany jest śpiewem,
•    swobodna improwizacja ruchowa do muzyki improwizowanej,
improwizacja fortepianowa z elementami kształcenia słuchu (w siedzibie):
•    śpiewanie a vista piosenki dziecięcej i improwizacja akompaniamentu w transpozycji sekundowej,
•    improwizacja miniatury polifonizującej w stylu barokowym w podanym metrum (3/4, 6/8, 4/4) w dowolnej tonacji,
•    improwizacja miniatur ilustracyjnych w formie: ABA, AB, forma łukowa,
•    improwizacja łańcucha realizacji tematów rytmicznych w metrum 4/4 z podanym problemem rytmicznym,
rozmowa kwalifikacyjna – online ZOOM):
•    motywacja wyboru kierunku studiów,
•    wiedza na temat metody E. Jaques-Dalcroze’a,
•    przedstawienie sposobu wprowadzenia wybranego przez kandydata problemu metrorytmicznego. 

Dokumenty dodatkowe – niewymagane