Kierunki i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Dyrygentura

Specjalność: Dyrygentura symfoniczno-operowa
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Celem studiów jest opanowanie warsztatu dyrygenckiego, oraz podstawowego repertuaru symfonicznego, operowego i oratoryjnego, a także rozwijanie umiejętności pracy z zespołem muzycznym.  Na kierunku kształci się przyszłych dyrygentów orkiestr symfonicznych i operowych. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszej edukacji na poziomie studiów magisterskich.
Pedagodzy etatowi prowadzący zajęcia z przedmiotu głównego – dyrygentury w roku akademickim 2021/2022:
prof. dr hab. Tomasz Bugaj
prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki
dr hab. Monika Wolińska, prof. UMFC
dr hab. Rafał Janiak

Sprawdziany
I etap
•    dyrygowanie przygotowanym utworem symfonicznym oraz rozmowa kwalifikacyjna ze szczególnym uwzględnieniem podstaw instrumentoznawstwa – sprawdzian praktyczny i ustny
•    kształcenie słuchu – sprawdzian pisemny
II etap
•    kształcenie słuchu– sprawdzian ustny
•    fortepian i czytanie a vista

Zakres materiału
•    kształcenie słuchu:
-    sprawdzian pisemny: dyktando pamięciowe, dyktando harmoniczne, dyktando trzygłosowe, korekta błędów,
-    sprawdzian ustny: sprawdzenie słuchu wysokościowego i harmonicznego, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej oraz umiejętności czytania nut głosem,
•    podstawy instrumentoznawstwa – sprawdzian ustny: skale, transpozycje, specyfika instrumentów orkiestrowych, historyczny rozwój zespołów orkiestrowych (podręczniki: K. Sikorski, M. Drobner),
•    fortepian – barokowy utwór polifoniczny bądź polifonizujący; forma klasyczna (do wyboru: allegro sonatowe, rondo, wariacje); etiuda (lub utwór spełniający kryteria tzw. melodyki figuracyjnej); utwór dowolny (od epoki Romantyzmu do czasów współczesnych); czytanie nut "a prima vista".

Dokumenty dodatkowe
należy dostarczyć na adres mailowy dyrygentura@chopin.edu.pl do dnia 04.06.2021 r. do godziny 14.00 nazwisko kompozytora i szczegółowy tytuł dyrygowanego utworu na egzaminie. Należy wybrać utwór, do którego jest sporządzony wyciąg fortepianowy (np. dostępny w bibliotece UMFC).
 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Dyrygentura

Specjalność: Dyrygentura symfoniczno-operowa
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Specjalność przygotowuje profesjonalnych dyrygentów orkiestr symfonicznych i operowych.  
Celem studiów jest doskonalenie warsztatu dyrygenckiego i poszerzanie repertuaru, a także dalsze rozwijanie umiejętności pracy z zespołem muzycznym. Absolwent jest gotowy do podjęcia pracy z zawodowym orkiestrami symfonicznymi i operowymi oraz podjęcia pracy w charakterze asystenta-dyrygenta czy kierownika muzycznego.

Pedagodzy etatowi prowadzący zajęcia z przedmiotu głównego – dyrygentury w roku akademickim 2021/22:
prof. dr hab. Tomasz Bugaj
prof. dr hab. Jan Miłosz Zarzycki
dr hab. Monika Wolińska, prof. UMFC
dr hab. Rafał Janiak

Sprawdziany
•    dyrygowanie jednym z trzech przygotowanych utworów z różnych epok, czytanie partytur oraz rozmowa kwalifikacyjna ze szczególnym uwzględnieniem instrumentoznawstwa – sprawdzian praktyczny i ustny
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

Zakres materiału
•    dyrygowanie jednym z trzech przygotowanych utworów z różnych epok – Komisja egzaminacyjna zastrzega sobie prawo do wyboru poszczególnych utworów, ich części lub fragmentów,
•    czytanie partytur – czytanie a vista z uwzględnieniem różnych kluczy i transpozycji,
•    instrumentoznawstwo - sprawdzian ustny: skale, transpozycje, specyfika instrumentów orkiestrowych, podstawy instrumentacji w kontekście historycznego rozwoju zespołów orkiestrowych (podręczniki: K. Sikorski, M. Drobner),
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny :sprawdzenie słuchu wysokościowego i harmonicznego, poczucia rytmu, pamięci i wyobraźni muzycznej oraz umiejętności czytania nut głosem i korekty błędów.

Dokumenty dodatkowe
należy dostarczyć na adres mailowy dyrygentura@chopin.edu.pl do dnia 25.06.2021r. do godz. 14:00 nazwiska trzech kompozytorów oraz szczegółowe tytuły przygotowanych utworów z różnych epok (o utworze, którym będzie dyrygował kandydat decyduje komisja egzaminacyjna). Należy wybrać utwory, do których jest sporządzony wyciąg fortepianowy (np. dostępny w bibliotece UMFC).