Kierunki i specjalności

Studia Pierwszego Stopnia

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Dyrygentura chóralna
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie


Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej kształci dyrygentów chóralnych i zespołów muzycznych, nauczycieli muzyki i animatorów kultury muzycznej. Studia licencjackie na specjalności dyrygentura chóralna trwają 6 semestrów. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata, przygotowanie do pracy z zespołami wokalnymi i muzycznymi oraz w wyniku podjęcia dalszej edukacji na tej samej specjalności będzie miał możliwość wykonywania zawodu nauczyciela w szkolnictwie artystycznym.

Pedagodzy prowadzący przedmiot dyrygentura w roku akademickim 2023/2024:
•    prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała, ad. dr Agata Góreczna-Jakubczak – klasa dyrygentury
•    prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz, as. dr Anna Bednarska – klasa dyrygentury
•    prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski
•    prof. dr hab. Agnieszka Franów-Żelazny
•    dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. UMFC
•    dr hab. Joanna Maluga
•    ad. dr Tomasz Hynek 

Sprawdziany
•    sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i rozmowa kwalifikacyjna – w siedzibie
•    sprawdzenie predyspozycji wokalnych – w siedzibie
•    kształcenie słuchu – egzamin pisemny i ustny – w siedzibie
•    fortepian – w siedzibie

Zakres materiału
•    sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich (w siedzibie):    
- przygotowanie na pamięć dwóch zróżnicowanych pod względem elementów dzieła muzycznego (rytmika, agogika, dynamika, artykulacja, itd.) utworów. Przynajmniej jeden musi być przeznaczony na chór a cappella (co najmniej 3-głosowy).
•    sprawdzenie predyspozycji wokalnych (w siedzibie):    
- wykonanie pieśni (piosenki) z akompaniamentem – na pamięć.
•    kształcenie słuchu:    
- pisemny (w siedzibie)
– rozpoznawanie interwałów prostych, trójdźwięków i dominant w przewrotach, dyktanda
– pamięciowe, harmoniczne, korekta błędów    
- ustny (w siedzibie): sprawdzenie biegłości czytania nut głosem
•    fortepian (w siedzibie):      
- wykonanie przygotowanego programu, złożonego z dwóch utworów:       
-- etiuda lub utwór z epoki baroku      
-- allegro sonatowe albo rondo (część sonaty lub koncertu) lub utwór dowolny Dokumenty dodatkowe: należy dostarczyć do dziekanatu (może być drogą pocztową) pok. 308 do dnia 02.06.2023 r.
•    partytury dyrygowanych utworów wraz z wyciągami fortepianowymi (wyciągi fortepianowe w dwóch egzemplarzach),
•    na sprawdzian z emisji głosu należy dołączyć nuty wykonywanych utworów,
•    dołączyć nuty wykonywanych utworów.


Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Wokalistyka chóralna
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie


Specjalność ta została powołana w roku akademickim 2022/2023 w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku polskich profesjonalnych zespołów chóralnych. Jest to specjalność nowa, unikatowa, uruchamiana w Polsce po raz pierwszy. Założeniem podstawowym jest wykształcenie absolwenta gotowego podjąć pracę etatową w zespołach zawodowych: filharmonicznych, radiowych, operowych, kameralnych. Przygotowanie zawodowe absolwentów  będzie szansą na dorównanie w zakresie kształcenia chórzystów do krajów Europy Zachodniej. Wprowadzenie studiów na specjalności wokalistyka chóralna staje się konieczne również wobec potrzeby kształcenia specjalistów zajmujących się zbiorową emisją głosu. Absolwenci specjalności wokalistyka chóralna znajdą pracę  również w chórach akademickich, katedralnych, szkolnych czy przy stowarzyszeniach śpiewaczych, jako instruktorzy emisji głosu. Aby właściwie prowadzić proces dydaktyczny, został powołany przez Rektora UMFC kameralny zespół chóralny, który prowadzić będzie regularną działalność koncertową i nagraniową. Program studiów obejmuje partie utworów chóralnych i wokalno-instrumentalnych wszystkich epok, z uwzględnieniem muzyki współczesnej. Wszyscy studenci uzyskują uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkolnictwie artystycznym.

Pedagodzy prowadzący przedmiot śpiew indywidualny z metodyką nauczania emisji głosu w roku akademickim 2023/2024:
•    dr hab. Dorota Całek
•    dr hab. Piotr Olech
•    ad. dr Rafał Grozdew
•    wykł. dr Waleria Przelaskowska-Rokita
•    as. dr Anna Bednarska
•    wykł. dr Joanna Łukaszewska

Sprawdziany
•    sprawdzenie predyspozycji wokalnych / dykcja i interpretacja tekstu – w siedzibie
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny – w siedzibie
•    rozmowa kwalifikacyjna – w siedzibie

Zakres materiału
•    sprawdzenie predyspozycji wokalnych/ dykcja i interpretacja tekstu    
– prezentacja dwóch utworów wokalnych z akompaniamentem fortepianu z repertuaru muzyki poważnej od baroku po utwory współczesne – kameralnego, oratoryjnego lub operowego
– prezentacja  z pamięci dowolnego wiersza lub fragmentu prozy
•    kształcenie słuchu – sprawdzenie umiejętności i predyspozycji słuchowych, pamięci muzycznej, czytanie a vista
•    rozmowa kwalifikacyjna – temat związany z wybraną specjalnością

Dokumenty dodatkowe
należy dostarczyć do dziekanatu – pok. 308 do 02.06.2023 r. (może być drogą pocztową)
•    na sprawdzian wokalny należy dołączyć nuty wykonywanych utworów.

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Rytmika
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie


Głównym celem kształcenia na specjalności rytmika jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a. Absolwenci specjalności rytmika mają uprawnienia pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia  06.04.2021. Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom licencjata i możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
Posiada kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia:
•    rytmiki i przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia
•    zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach kształcenia pozaszkolnego takich jak: domy kultury i placówki oświatowo-wychowawcze, ogniska muzyczne, teatralne i baletowe,
•    zajęć muzycznych w przedszkolach oraz klasach I-III szkoły podstawowej


Pedagodzy prowadzący przedmioty: rytmika, technika ruchu i improwizacja fortepianowa w roku akademickim 2023/2024:
•    dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
•    dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
•    ad. dr Agnieszka Widlarz
•    as. mgr Marta Bogusławska
•    st. wykł. mgr Małgorzata Bisińska-Pawińska
•    st. wykł. dr Monika Sojka
•    as. mgr Agata Pankowska

Sprawdziany
•    rytmika – w siedzibie
•    kształcenie słuchu –  sprawdzian pisemny –  w siedzibie
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny –  w siedzibie
•    fortepian –  w siedzibie
•    improwizacja fortepianowa z elementami harmonii  –  w siedzibie

Zakres materiału
•    rytmika (w siedzibie):
-    łańcuch realizacji tematów rytmicznych w metrum 4/4, 6/8
-    ćwiczenie inhibicyjno-incytacyjne
-    swobodna improwizacja ruchowa do muzyki improwizowanej
•    kształcenie słuchu:
-    pisemny (w siedzibie) – rozpoznawanie interwałów prostych, trójdźwięków i dominant w przewrotach, dyktanda – pamięciowe, harmoniczne, korekta błędów
-    ustny (w siedzibie): sprawdzenie biegłości czytania nut głosem.
•    fortepian wykonanie przygotowanego programu:
1.    etiuda 
2.    utwór polifoniczny
3.    allegro sonatowe 
4.    utwór dowolny 
•    improwizacja fortepianowa z elementami harmonii (w siedzibie):
1.    akompaniament do podanej a vista piosenki dziecięcej
2.    improwizacja do podanej frazy rytmicznej
3.    miniatura ilustracyjna
4.    elementy harmonii klasycznej: kadencje, harmonizowanie gam – praktyczna realizacja na fortepianie

Dokumenty dodatkowe – niewymagane

 

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Dyrygentura chóralna
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie


Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej kształci dyrygentów zespołów muzycznych i chóralnych, nauczycieli muzyki i animatorów kultury muzycznej. Studia magisterskie na specjalności dyrygentura chóralna trwają 4 semestry. Absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do wykonywania zawodu dyrygenta w zespołach chóralnych i wokalno-instrumentalnych oraz posiada kompetencje do szeroko pojętej działalności animatora kultury muzycznej. Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w szkolnictwie artystycznym i ogólnokształcącym (w wyniku ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku i uzyskania przygotowania pedagogicznego).

Pedagodzy prowadzący przedmiot dyrygentura w roku akademickim 2023/2024:
•    prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała
•    prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz
•    prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski
•    prof. dr hab. Agnieszka Franków-Żelazny
•    dr hab. Dariusz Zimnicki, prof. UMFC
•    dr hab. Joanna Maluga
•    ad. dr Agata Góreczna-Jakubczak
•    ad. dr Tomasz Hynek

Sprawdziany
•    dyrygentura chóralna – w siedzibie
•    emisja głosu – w siedzibie
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (w siedzibie)
•    fortepian – w siedzibie

Zakres materiału
•    dyrygentura chóralna (w siedzibie) – wykonanie dwóch utworów: 
-    utwór wokalno-instrumentalny,
-    utwór wokalny a cappella,
•    emisja głosu (w siedzibie) – wykonanie utworu wokalnego z repertuaru muzyki poważnej, z akompaniamentem fortepianu,

• kształcenie słuchu (w siedzibie) – sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie biegłości realizacji przebiegów rytmicznych,
• fortepian (w siedzibie) – wykonanie przygotowanego programu złożonego z 2 utworów: 
-    etiuda lub utwór polifoniczny
-    allegro sonatowe (część sonaty lub koncertu) lub utwór dowolny

Dokumenty dodatkowe
należy dostarczyć do dziekanatu (może być drogą pocztową) – pok. 308 do 22.06.2023 r.
•    partytury dyrygowanych utworów wraz z wyciągami fortepianowymi (wyciągi fortepianowe w dwóch egzemplarzach),
•    na sprawdzian z emisji głosu należy dostarczyć nuty utworów.

 


Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Wokalistyka chóralna
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie


Powołanie nowej specjalności to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku polskich profesjonalnych zespołów chóralnych. Jest to specjalność nowa, unikatowa, uruchamiana w Polsce po raz pierwszy. Założeniem podstawowym jest wykształcenie absolwenta gotowego podjąć pracę w zespołach zawodowych: filharmonicznych, radiowych, operowych, kameralnych. Przygotowanie zawodowe absolwentów  będzie szansą na dorównanie w zakresie kształcenia chórzystów do krajów Europy Zachodniej. Wprowadzenie studiów na specjalności wokalistyka chóralna staje się konieczne również wobec potrzeby kształcenia specjalistów zajmujących się zbiorową emisją głosu. Absolwenci specjalności wokalistyka chóralna znajdą pracę również w chórach akademickich, katedralnych, szkolnych czy przy stowarzyszeniach śpiewaczych, jako instruktorzy emisji głosu. Aby właściwie prowadzić proces dydaktyczny, został powołany przez Rektora UMFC kameralny zespół chóralny, który prowadzić będzie regularną działalność koncertową i nagraniową. Program studiów obejmuje partie utworów chóralnych i wokalno-instrumentalnych wszystkich epok, z uwzględnieniem muzyki współczesnej. Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w szkolnictwie artystycznym i ogólnokształcącym (w wyniku ukończenia studiów I stopnia na tym samym kierunku i uzyskania przygotowania pedagogicznego).

Pedagodzy prowadzący przedmiot śpiew indywidualny z metodyką nauczania emisji głosu w roku akademickim 2023/2024:
•    dr hab. Dorota Całek
•    dr hab. Piotr Olech
•    ad. dr Rafał Grozdew
•    wykł. dr Waleria Przelaskowska-Rokita
•    as. dr Anna Bednarska
•    wykł. dr Joanna Łukaszewska

Sprawdziany
•    sprawdzenie predyspozycji wokalnych / dykcja z interpretacją tekstu – w siedzibie 
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (w siedzibie)
•    rozmowa kwalifikacyjna – w siedzibie

Zakres materiału
•    sprawdzenie predyspozycji wokalnych/ dykcja z interpretacją tekstu
– prezentacja dwóch utworów wokalnych z akompaniamentem fortepianu z repertuaru muzyki poważnej od baroku po utwory współczesne – kameralnego, oratoryjnego lub operowego
– prezentacja  z pamięci dowolnego wiersza lub fragmentu prozy
•    kształcenie słuchu – sprawdzenie umiejętności i predyspozycji słuchowych, pamięci muzycznej, czytanie a vista
•    rozmowa kwalifikacyjna – temat związany z wybraną specjalnością

Dokumenty dodatkowe
należy dostarczyć do dziekanatu – pok. 308 do 22.06.2023 r.
•    na sprawdzian wokalny należy dołączyć nuty wykonywanych utworów.

 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalność: Rytmika
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie


Głównym celem kształcenia na specjalności rytmika jest uzyskanie kwalifikacji i uprawnień do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a. Absolwenci specjalności rytmika mają uprawnienia pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 6 kwietnia 2021 roku. Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra. Posiada kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a na wszystkich poziomach edukacji muzycznej. Absolwenci tej specjalności kształceni w naszej uczelni znajdują także zatrudnienie jako akompaniatorzy do zajęć baletowych.

Pedagodzy prowadzący przedmioty: rytmika, technika ruchu i improwizacja fortepianowa w roku akademickim 2023/2024:
•    dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC
•    dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC
•    ad. dr Agnieszka Widlarz
•    as. mgr Marta Bogusławska
•    st. wykł. mgr Małgorzata Bisińska-Pawińska
•    wykł. dr Monika Sojka
•    as. mgr Agata Pankowska

Sprawdziany
•    rytmika – w siedzibie
•    improwizacja fortepianowa – w siedzibie
•    rozmowa kwalifikacyjna – w siedzibie

Zakres materiału
•    rytmika (w siedzibie):
-    łańcuch realizacji tematów rytmicznych w metrum 3/4, 4/4 z uzupełnieniem ósemkowym,
-    czterotaktowy temat rytmiczny do podwójnej szybkości,
-    polirytmia dwugłosowa, w której jeden głos realizowany jest śpiewem,
-    swobodna improwizacja ruchowa do muzyki improwizowanej,
•    improwizacja fortepianowa (w siedzibie):
-    śpiewanie a vista piosenki dziecięcej i improwizacja akompaniamentu w transpozycji sekundowej,
-    improwizacja miniatury polifonizującej w stylu barokowym w podanym metrum (3/4, 6/8, 4/4) w dowolnej tonacji,
-    improwizacja miniatur ilustracyjnych w formie: ABA, AB, forma łukowa,
-    improwizacja łańcucha realizacji tematów rytmicznych w metrum 4/4 z podanym problemem rytmicznym,
•    rozmowa kwalifikacyjna (w siedzibie):                     

- motywacja wyboru kierunku studiów,                      
- wiedza na temat metody E. Jaques-Dalcroze’a,                      
- przedstawienie sposobu wprowadzenia wybranego przez kandydata problemu metro rytmicznego.

Dokumenty dodatkowe – niewymagane