Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy

Harmonogram egzaminów dyplomowych

Egzamin licencjacki

Egzamin magisterski

Oświadczenie do biblioteki

Prace dyplomowe

Wymogi formalne i redakcyjne dotyczące prac dyplomowych – licencjackich i magisterskich
Nazwy zgodnie z aktualnym regulaminem studiów:
praca licencjacka (studia pierwszego stopnia)
praca magisterska (studia drugiego stopnia)

I. Uwagi ogólne

Temat pracy powinien być związany z zakresem przedmiotowym kierunku studiów i/lub specjalności. Student konsultuje z promotorem sformułowanie tematu. Tematy prac zatwierdza Kierownik Katedry (Zakładu) najpóźniej do dnia 31 października.

wzór wniosku o zatwierdzenie tematu pracy

W strukturze pracy, w rozdziale dotyczącym zagadnień metodologicznych powinien znaleźć się opis zastosowanych w pracy procedur badawczych. Należy przedstawić przedmiot badań i cele pracy, wymienić zastosowane w badaniach metody, techniki i narzędzia, sformułować problemy badawcze i hipotezy, opisać organizację badań i scharakteryzować próbę badaną. Dopuszcza się zamieszczenie ww. treści we wstępie.

Rozdziały oraz każdą z części pracy (spis treści, bibliografię etc.) rozpoczynamy od nowej strony.

II. Układ pracy

Strona tytułowa
Spis treści
Wstęp
Tekst główny (minimum trzy rozdziały)
Zakończenie (wnioski)
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Aneks (opcjonalnie)
Oświadczenie

Stronę tytułową należy sporządzić wg wzoru:
do pobrania
Spis treści to wykaz wszystkich części składowych pracy z numeracją stron.
Wstęp powinien być wprowadzeniem do zasadniczej problematyki. W tym miejscu należy dokonać uzasadnienia tematu pracy (naukowe, społeczne, osobiste), przedstawić cel (cele) pracy oraz zwięzłą informację o treści poszczególnych rozdziałów. Warto wskazać potencjalnych odbiorców pracy – osoby, które praca może zainteresować.
Tekst główny, pisany w formie bezosobowej (np.: „badaniami objęto”), lub w pierwszej osobie, (np. „przeprowadziłem analizę”) zawiera rozdziały i podrozdziały, których tytuły wynikają z logicznego podziału treści pracy.
do pobrania wzór edytowania przypisów
Zakończenie to podsumowanie treści pracy. Należy umieścić w nim wnioski z badań jeśli nie zostały zawarte w tekście głównym oraz postulaty autora dotyczące ewentualnych przyszłych badań lub zastosowania uzyskanych wyników.
Bibliografię stanowiącą wykaz cytowanej i/lub przywoływanej literatury można podzielić w zależności od rodzajów dokumentów i publikacji np.:
do pobrania
Aneks czyli dodatek składający się z załączników, może zawierać np. treści uzupełniające, dane, arkusze, szablony, tabele, dokumenty, zdjęcia etc. Potrzebne jest poprzedzenie aneksu spisem treści.
Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dołącza się jako ostatnią stronę każdego egzemplarza pracy, bez umieszczania w spisie treści.
(wzór do pobrania)

III. Wytyczne redakcyjne

Czcionka – Times New Roman, Styl czcionki Normalny, Rozmiar 12
Odstępy między znakami: standardowe
Wyrównanie: do lewej i prawej, tytuły rozdziałów i śródtytuły – do lewej
Odstępy między wierszami: 1,5 wiersza
Marginesy: górny, dolny, prawy – 2,5 cm, lewy 3,5 cm
Numerowanie stron należy umieszczać w stopce, wyrównane do prawej. Strona tytułowa nie zawiera numeru strony (numer ukryty).

IV. Polecana literatura z zakresu metodologii badań

Babbie Earl, Podstawy badań społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Brożek Anna, Wprowadzenie do metodologii dla studentów teorii muzyki i muzykologii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, 2007.
Goriszowski Włodzimierz, Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2006.
Łobocki Mieczysław, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, Oficyna Wydawnicza Impuls, 2000.
Łukaszewski Marcin T., Jak napisać pracę dyplomową o muzyce. Poradnik dla studentów i doktorantów kierunków muzycznych, Warszawa, Chopin University Press, 2016.
Maszke Albert W., Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008.
Nowak Stefan, Metodologia badań społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Pilch Tadeusz, Bauman Teresa, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2011.