Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalności: Prowadzenie zespołów muzycznych, muzyka szkolna, muzyka kościelna
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Koncepcja kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty kształcenia. Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, jak i nauczycieli edukacji oraz animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów w oparciu o realizację 5 obowiązkowych modułów przedmiotowych: moduł przedmiotów kierunkowych realizowanych na wszystkich specjalnościach, moduł przedmiotów specjalnościowych, moduł przedmiotów kształcenia nauczycielskiego wraz z modułem praktyk pedagogicznych, moduł przedmiotów swobodnego wyboru.
Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Pedagodzy prowadzący przedmiot kierunkowy w roku akademickim 2021/2022:
•    Dyrygentura:
-    prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka 
-    prof. dr hab. Bożenna Sawicka
-    prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
-    prof. dr hab. Anna Olszewska
-    dr hab. Anna Moniuszko
-    dr hab. Piotr Zawistowski
-    dr hab. Ewa Barbara Rafałko
-    dr Karolina Mika
-    mgr Magdalena Gładkowska
•    Organy (spec. muzyka kościelna):
-    prof. dr hab. Jan Bokszczanin
-    dr hab. Józef Kotowicz
-    dr Rafał Sulima

Specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych

Student w zależności od wyboru segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:
•    zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie: 
-    zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
•    w obszarze zgodnym z zainteresowaniami

Sprawdziany
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny online
•    sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych - sprawdzian w siedzibie Filii UMFC
•    wybrany instrument – sprawdzian w siedzibie Filii UMFC

Zakres materiału
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
-    percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
-    sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
-    czytanie nut głosem,
-    realizacja przebiegów rytmicznych,
•    sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych:
-    ćwiczenia manualne w metrum 4, 3, 2,
-    ćwiczenia manualne w powyższych rodzajach metrum ze zmianami dynamicznymi oraz zatrzymaniem fermaty i jej zamknięciem w różnej dynamice,
-    wykonanie ćwiczenia (Concone, Vaccai) lub pieśni (piosenki) z akompaniamentem (na pamięć),
•    wybrany instrument:
-    fortepian:
    utwór polifoniczny (utwór barokowy),
    utwór dowolny,
-    inny instrument:
    etiuda (kaprys) — utwór solowy,
    utwór dowolny z akompaniamentem.

Dokumenty dodatkowe
•    W przypadku przygotowania przez kandydata utworu chóralnego, lub wokalnego na egzamin sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych należy do dnia 31.05.2021 r. przesłać mailem na adres filia@chopin.edu.pl nuty wykonywanego utworu 
•    Na egzamin wybrany instrument (inny niż fortepian) należy do dnia 31.05.2021 r. przesłać mailem na adres filia@chopin.edu.pl kserokopie nut utworów wykonywanych z akompaniatorem UMFC. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które do sprawdzianu z instrumentu przystąpią z własnym akompaniatorem.

Specjalność: muzyka szkolna

Absolwent specjalności muzyka szkolna posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela 
w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:
•    zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
•    zajęć umuzykalniających i rytmiki w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych,
•    zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów w szkolnictwie ogólnokształcącym i amatorskim ruchu muzycznym.
Student w zależności od wyboru segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

Sprawdziany
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny online 
•    sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych – sprawdzian w siedzibie Filii UMFC
•    wybrany instrument – sprawdzian w siedzibie Filii UMFC 

Zakres materiału
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
-    percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
-    sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
-    czytanie nut głosem,
-    realizacja przebiegów rytmicznych,
•    sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych:
-    ćwiczenie manualne w metrum 4, 3, 2,
-    ćwiczenia manualne w powyższych rodzajach metrum ze zmianami dynamicznymi oraz z zatrzymaniem fermaty i jej zamknięciem w różnej dynamice, 
-    wykonanie ćwiczenia (Concone, Vaccai) lub pieśni (piosenki) z akompaniamentem (na pamięć),
•    wybrany instrument:
-    fortepian:
    utwór polifoniczny (utwór barokowy),
    utwór dowolny,
-    inny instrument:
    etiuda (kaprys) — utwór solowy,
    utwór dowolny z akompaniamentem.

Dokumenty dodatkowe
•    W przypadku przygotowania przez kandydata utworu chóralnego lub wokalnego na egzamin sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych należy do dnia 31.05.2021 r. przesłać mailem na adres filia@chopin.edu.pl nuty wykonywanego utworu 
•    Na egzamin wybrany instrument (inny niż fortepian) należy do dnia 31.05.2021 r. przesłać mailem na adres filia@chopin.edu.pl kserokopie nut utworów wykonywanych z akompaniatorem UMFC. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które do sprawdzianu z instrumentu przystąpią z własnym akompaniatorem.

Specjalność: muzyka kościelna

Absolwent specjalności muzyka kościelna posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie pracy organisty w parafiach rzymskokatolickich oraz prowadzenia różnorodnych zespołów kościelnych (schole, chóry parafialne), posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia: 
•    zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
•    zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów w szkolnictwie ogólnokształcącym i amatorskim ruchu muzycznym.
Student w zależności od wyboru segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

Sprawdziany
•    organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata) – sprawdzian w siedzibie Filii UMFC
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny online
•    sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych – sprawdzian w siedzibie Filii UMFC

Zakres materiału
•    organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata):
-    organy:
    dowolnie wybrane – Preludium i fuga, Toccata i fuga lub Fantazja kompozytora epoki przedbachowskiej lub J.S. Bacha,
    J.S. Bach – I lub III część dowolnie wybranej sonaty,
    J.S. Bach – chorał z cantus firmus figurowanym,
    utwór dowolny,
-    fortepian:
    dwie etiudy o różnej problematyce,
    J.S. Bach – preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier,
    D. Scarlatti — jedna z sonat,
    allegro sonatowe,
    utwór dowolny,
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
-    percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
-    sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
-    czytanie nut głosem,
-    realizacja przebiegów rytmicznych,
•    sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych:
-    ćwiczenie manualne w metrum 4, 3, 2,
-    ćwiczenia manualne w powyższych rodzajach metrum ze zmianami dynamicznymi oraz z zatrzymaniem fermaty i jej zamknięciem w różnej dynamice
-    wykonanie ćwiczenia (Concone, Vaccai) lub pieśni (piosenki) z akompaniamentem (na pamięć).

Dokumenty dodatkowe
•    W przypadku przygotowania przez kandydata utworu chóralnego lub wokalnego na egzamin sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych należy do dnia 31.05.2021. przesłać mailem na adres filia@chopin.edu.pl nuty wykonywanego utworu.