Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalności: Prowadzenie zespołów muzycznych, muzyka szkolna, muzyka kościelna
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Koncepcja kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty uczenia się. Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, animatorów życia muzycznego oraz nauczycieli edukacji i animacji muzycznej, posiadających wiedzę
i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych i edukacyjnych artystycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie kształcenia. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent studiów drugiego stopnia jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy i wykorzystywania jej w ramach szeroko pojętych działań kulturotwórczych. Absolwent otrzymuje tytuł magistra i jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym poziomie kształcenia.

Pedagodzy prowadzący przedmiot kierunkowy w roku akademickim 2022/2023:

 • Dyrygentura:
 • prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka 
 • prof. dr hab. Bożenna Sawicka
 • prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
 • prof. dr hab. Anna Olszewska
 • dr hab. Anna Moniuszko
 • dr hab. Piotr Zawistowski
 • dr hab. Ewa Barbara Rafałko
 • dr Karolina Mika
 • mgr Magdalena Gładkowska
 • Organy (spec. muzyka kościelna):
 • prof. dr hab. Jan Bokszczanin
 • dr hab. Józef Kotowicz
 • dr Rafał Sulima
Specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych

Absolwent specjalności prowadzenie zespołów muzycznych dysponuje wiedzą teoretyczną i umiejętnościami w zakresie prawidłowego stosowania zasad techniki dyrygenckiej, zna repertuar i materiał muzyczny różnych epok oraz umie samodzielnie opracowywać repertuar, a także programy koncertów różnorodnych zespołów muzycznych, posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:

 • zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów  w amatorskim ruchu muzycznym,
 • zajęć edukacyjnych artystycznych (chór, audycje muzyczne, kształcenie słuchu i rytmika)
  w ogólnokształcącym szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia  i szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia.

Student w zależności od wyboru segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:

 • zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji
  i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie:
  • zajęć dydaktycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego (zajęcia umuzykalniające, rytmika) i szkoły podstawowej (muzyka);
 • w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

Sprawdziany
w siedzibie Filii UMFC

 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych
 • wybrany instrument

Zakres materiału

 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
  • percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
  • czytanie nut głosem,
  • realizacja przebiegów rytmicznych,
 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych:
  • ćwiczenia manualne w metrum 4, 3, 2,
  • ćwiczenia manualne w powyższych rodzajach metrum ze zmianami dynamicznymi oraz zatrzymaniem fermaty i jej zamknięciem w różnej dynamice,
  • wykonanie ćwiczenia (Concone, Vaccai) lub pieśni (piosenki) z akompaniamentem (na pamięć),
 • wybrany instrument:
 • fortepian:
  • utwór polifoniczny (utwór barokowy),
  • utwór dowolny,
 • inny instrument:
  • etiuda (kaprys) — utwór solowy,
  • utwór dowolny z akompaniamentem

Dokumenty dodatkowe

 • W przypadku przygotowania przez kandydata utworu chóralnego, lub wokalnego na egzamin sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych należy do dnia 08.06.2022 r. przesłać mailem na adres filia@chopin.edu.pl nuty wykonywanego utworu
 • Na egzamin wybrany instrument (inny niż fortepian) należy do dnia 08.06.2022 r. przesłać mailem na adres filia@chopin.edu.pl kserokopie nut utworów wykonywanych
  z akompaniatorem UMFC. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które do sprawdzianu
  z instrumentu przystąpią z własnym akompaniatorem.
Specjalność: muzyka szkolna

Absolwent specjalności muzyka szkolna posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie szkoły podstawowej (muzyka),
 • zajęć umuzykalniających i rytmiki w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych,
 • zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów w szkolnictwie ogólnokształcącym i amatorskim ruchu muzycznym.

Student w zależności od wyboru segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze zgodnym z zainteresowaniami

 

Sprawdziany
w siedzibie Filii UMFC

 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
 • sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych
 • wybrany instrument

Zakres materiału

 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
  • percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
  • czytanie nut głosem,
  • realizacja przebiegów rytmicznych,
 • sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych:
  • ćwiczenie manualne w metrum 4, 3, 2,
  • ćwiczenia manualne w powyższych rodzajach metrum ze zmianami dynamicznymi oraz z zatrzymaniem fermaty i jej zamknięciem w różnej dynamice,
  • wykonanie ćwiczenia (Concone, Vaccai) lub pieśni (piosenki) z akompaniamentem (na pamięć),
 • wybrany instrument:
  • fortepian:
   • utwór polifoniczny (utwór barokowy),
   • utwór dowolny,
  • inny instrument:
   • etiuda (kaprys) — utwór solowy,
   • utwór dowolny z akompaniamentem.

Dokumenty dodatkowe

 • W przypadku przygotowania przez kandydata utworu chóralnego lub wokalnego na egzamin sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych należy do dnia 08.06.2022 r. przesłać mailem na adres filia@chopin.edu.pl nuty wykonywanego utworu
 • Na egzamin wybrany instrument (inny niż fortepian) należy do dnia 08.06.2022 r. przesłać mailem na adres filia@chopin.edu.pl kserokopie nut utworów wykonywanych z akompaniatorem UMFC. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które do sprawdzianu z instrumentu przystąpią z własnym akompaniatorem.
Specjalność: muzyka kościelna

Absolwent specjalności muzyka kościelna posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie pracy organisty w parafiach rzymskokatolickich oraz prowadzenia różnorodnych zespołów kościelnych (schole, chóry parafialne), posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną do prowadzenia:

 • zajęć dydaktycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie szkoły podstawowej (muzyka),
 • zajęć umuzykalniających i rytmiki w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych,
 • zespołów wokalnych oraz wokalnych z towarzyszeniem instrumentu/-ów w szkolnictwie ogólnokształcącym i amatorskim ruchu muzycznym.

Student w zależności od wyboru segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w obszarze zgodnym z zainteresowaniamij

Sprawdziany
w siedzibie Filii UMFC

 • organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata)
 • kształcenie słuchu
 • sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych

Zakres materiału

 • organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata):
 • organy:
 • dowolnie wybrane – Preludium i fuga, Toccata i fuga lub Fantazja kompozytora epoki przedbachowskiej lub J.S. Bacha,
 • J.S. Bach – I lub III część dowolnie wybranej sonaty,
 • J.S. Bach – chorał z cantus firmus figurowanym,
 • utwór dowolny,
 • fortepian:
 • dwie etiudy o różnej problematyce,
 • J.S. Bach – preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier,
 • D. Scarlatti — jedna z sonat,
 • allegro sonatowe,
 • utwór dowolny,
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
  • percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
  • czytanie nut głosem,
  • realizacja przebiegów rytmicznych,
 • sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych:
  • ćwiczenie manualne w metrum 4, 3, 2,
  • ćwiczenia manualne w powyższych rodzajach metrum ze zmianami dynamicznymi oraz z zatrzymaniem fermaty i jej zamknięciem w różnej dynamice
  • wykonanie ćwiczenia (Concone, Vaccai) lub pieśni (piosenki) z akompaniamentem (na pamięć).

Dokumenty dodatkowe

 • W przypadku przygotowania przez kandydata utworu chóralnego lub wokalnego na egzamin sprawdzenie predyspozycji manualnych i wokalnych należy do dnia 08.06.2022 r. przesłać mailem na adres filia@chopin.edu.pl nuty wykonywanego utworu.