Kierunek - Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej II

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalności: Prowadzenie zespołów muzycznych, edukacja artystyczna szkolna, muzyka kościelna
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Koncepcja kształcenia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uwzględnia przewidziane w Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty kształcenia. Głównym celem studiów jest przygotowanie zarówno wykwalifikowanych muzyków, animatorów życia muzycznego oraz nauczycieli edukacji i animacji muzycznej, posiadających wiedzę i umiejętności do prowadzenia zajęć dydaktycznych zgodnych z wytycznymi określonymi w programie studiów w oparciu o realizację 5 obowiązkowych modułów przedmiotowych: moduł przedmiotów kierunkowych realizowanych na wszystkich specjalnościach, moduł przedmiotów specjalnościowych, moduł przedmiotów kształcenia nauczycielskiego wraz z modułem praktyk pedagogicznych, moduł przedmiotów swobodnego wyboru. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent studiów drugiego stopnia jest w pełni kompetentnym i samodzielnym artystą, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy i wykorzystywania jej w ramach szeroko pojętych działań kulturotwórczych. Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki i jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Pedagodzy prowadzący przedmiot kierunkowy w roku akademickim 2021/2022:
•    Dyrygentura:
-    prof. dr hab. Bożena Violetta Bielecka  
-    prof. dr hab. Bożenna Sawicka
-    prof. dr hab. Wioletta Miłkowska
-    prof. dr hab. Anna Olszewska
-    dr hab. Anna Moniuszko
-    dr hab. Piotr Zawistowski
-    dr hab. Ewa Barbara Rafałko
-    dr Karolina Mika
-    mgr Magdalena Gładkowska

•    Organy (spec. muzyka kościelna):
-    prof. dr hab. Jan Bokszczanin
-    dr hab. Józef Kotowicz
-    dr Rafał Sulima

Specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych

Absolwent specjalności prowadzenie zespołów muzycznych posiada umiejętności kierowania różnorodnymi zespołami wykonawczymi, wykazuje inicjatywę twórczą, posiada rozszerzoną wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych (zasady muzyki, chór) oraz zespołów muzycznych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia, a także zawodowych zespołów muzycznych.
Student w zależności od wyboru segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:
•    zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie: 
-    zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
-    zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej 
w ogólnokształcącym szkolnictwie ponadpodstawowym (muzyka, zajęcia artystyczne),
•    w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

Sprawdziany – w siedzibie Filii UMFC
•    dyrygentura
•    emisja głosu
•    fortepian 

Zakres materiału
•    dyrygentura – dyrygowanie programem chóralnym złożonym z trzech utworów (do 15 min.): 
-    utwór polifoniczny lub z elementami polifonii,
-    utwór kompozytora współczesnego,
-    utwór instrumentalny lub wokalno-instrumentalny.
•    emisja głosu – wykonanie dwóch utworów: 
-    aria starowłoska lub operowa lub oratoryjno-kantatowa,
-    pieśń artystyczna,
•    fortepian – wykonanie trzech utworów: 
-    utwór polifoniczny,
-    do wyboru: forma klasyczna, wariacyjna lub rondo,
-    etiuda lub utwór dowolny.
 

Specjalność: edukacja artystyczna szkolna

Absolwent specjalności edukacja artystyczna szkolna posiada rozszerzoną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności realizacji procesu nauczania w zakresie edukacji artystycznej w ogólnokształcącym szkolnictwie ponadpodstawowym (muzyka, zajęcia artystyczne). 
Student w zależności od wyboru segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:
•    zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji 
i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym pierwszego stopnia w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych, 
•    stopnia (przedmioty ogólnomuzyczne),
•    w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

Sprawdziany – w siedzibie Filii UMFC
•    dyrygowanie
•    emisja głosu
•    fortepian

Zakres materiału
•    dyrygowanie – dyrygowanie programem chóralnym złożonym z dwóch utworów a cappella na chór o głosach jednorodnych lub mieszanych o zróżnicowanej stylistyce  (do 10 min.): 
-    utwór z elementami polifonii,
-    utwór dowolny.
Sprawdzian z wiedzy ogólnomuzycznej oraz wiadomości o kompozytorze, stylu wykonawczym, formie i gatunku muzycznym prezentowanych utworów.
•    emisja głosu – wykonanie dwóch utworów: 
-    aria starowłoska lub piosenka dla dzieci (np. zbiory piosenek dla dzieci — W. Lutosławski, M. Kaczurbina, Z. Ciechan),
-    pieśń artystyczna,
•    fortepian – wykonanie trzech utworów: 
-    utwór polifoniczny,
-    do wyboru: forma klasyczna, wariacyjna lub rondo,
-    etiuda lub utwór dowolny.

 

Specjalność: muzyka kościelna

Absolwent specjalności muzyka kościelna posiada rozszerzoną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności 
w zakresie oprawy muzycznej liturgii oraz na potrzeby środowisk kościelnych (szkoły organistowskie). Student w zależności od wyboru segmentu z zakresu przedmiotów swobodnego wyboru ma możliwość poszerzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej:
•    zdobycia umiejętności wykwalifikowanego muzyka i nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej umożliwiającej prowadzenie: 
-    zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkoły podstawowej,
-    zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji muzycznej 
w ogólnokształcącym szkolnictwie ponadpodstawowym (muzyka, zajęcia artystyczne),
-    zajęć dydaktycznych (zasady muzyki, chór) oraz zespołów muzycznych w szkolnictwie muzycznym drugiego stopnia,
•    w obszarze zgodnym z zainteresowaniami.

Sprawdziany – w siedzibie Filii UMFC
•    organy
•    emisja głosu
•    dyrygowanie 

Zakres materiału
•    organy – wykonanie trzech utworów: 
-    preludium chorałowe J.S. Bacha lub innego kompozytora epoki baroku,
-    duża forma polifoniczna J.S. Bacha,
-    utwór romantyczny,
•    emisja głosu – części stałe i zmienne mszy, psalmy lub pieśni kościelne z towarzyszeniem organów.
•    dyrygowanie – dyrygowanie programem chóralnym a cappella o tematyce sakralnej i zróżnicowanej stylistyce złożonym z dwóch utworów (do 10 min.): 
-    utwór polifoniczny lub z elementami polifonii,
-    utwór dowolny.