Kierunek - Instrumentalistyka

Kierunek: Instrumentalistyka

Specjalność: pedagogika instrumentalna – gra na: fortepianie, organach, klawesynie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, oboju, klarnecie, fagocie, saksofonie, trąbce, rogu, puzonie, tubie, gitarze, akordeonie
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną i doskonalić swe umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te, przystępując do sprawdzianów na I rok studiów, powinny posiadać umiejętności w zakresie gry na instrumencie na poziomie szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólną wiedzę muzyczną. Absolwent wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy pedagogiczno-psychologicznej dającej kwalifikacje do nauczania w zakresie gry w swojej specjalności na różnych etapach edukacji muzycznej. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Pedagodzy prowadzący przedmioty kierunkowe w roku akademickim 2021/2022:
•    Fortepian: 
-    dr hab. Mariusz Ciołko    
-    dr hab. Katarzyna Makal-Żmuda
-    dr hab. Olga Anikiej
-    dr Magdalena Wolanin-Witek
-    mgr Justyna Galant-Wojciechowska
•    Organy:
-    prof. dr hab. Jan Bokszczanin 
-    dr hab. Józef Kotowicz
-    dr Rafał Sulima
•    Klawesyn:    
-    dr Anna Krzysztofik-Buczyńska
•    Skrzypce:
-    dr hab. Stanisław Kuk, prof. UMFC
-    dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. UMFC
-    dr hab. Andrzej Kordykiewicz
-     dr Ewa Kowar-Mikołajczyk
-    dr Rafał Dudzik
•    Altówka:
-    prof. dr hab. Piotr Reichert
-    mgr Jakub Grabe-Zaremba
•    Wiolonczela:
-    dr hab. Roman Hoffman, prof. UMFC
•    Kontrabas:
-    prof. dr hab. Leszek Sokołowski
-    dr Kamil Łomasko
•    Flet:
-    dr hab. Krystyna Gołaszewska, prof. UMFC
•    Obój:
-    dr Sylwester Sobola
•    Klarnet:
-    prof. dr hab. Mirosław Pokrzywiński
-    dr Wojciech Dunaj
-    dr Krzysztof Grzybowski
-    mgr Adrian Janda
•    Fagot:
-    dr hab. Artur Kasperek
-    mgr Marcin Orliński
•    Saksofon:
-    dr hab. Alina Mleczko
•    Trąbka:
-    mgr Mariusz Niepiekło
•    Róg:
-    mgr Tomasz Czekała
•    Puzon:
-    mgr Krzysztof Wojtyniak
•    Tuba:
-    mgr Wojciech Rolek
•    Gitara:
-    mgr Ryszard Bałauszko 
•    Akordeon:
-    dr hab. Zbigniew Koźlik, prof. UMFC

Sprawdziany
•    instrument - sprawdzian w siedzibie Filii UMFC
•    czytanie a’vista - sprawdzian w siedzibie Filii UMFC
•    przygotowanie zadanego utworu - sprawdzian w siedzibie Filii UMFC
•    kształcenie słuchu – sprawdzian online   

Zakres materiału
•    wybrany instrument 
•    fortepian: 
-    J. S. Bach – preludium i fuga z I lub II tomu Das Wohltemperierte Klavier,
-    allegro sonatowe z sonaty klasycznej,
-    etiuda na dowolnie wybrany problem techniczny,
-    utwór dowolny z epoki romantycznej
•    organy:
-    utwór z epoki przedbachowskiej,
-    J. S. Bach – preludium i fuga,
-    J. S. Bach – sonata,
-    J. S. Bach – chorał z cantus firmus figurowanym,
-    utwór dowolny,
•    klawesyn:
-    J. S. Bach – utwór polifoniczny,
-    D. Scarlatti – dwie sonaty o różnym metrum,
-    sonata klasyczna lub trzy części suity,
-    utwór wirtuozowski,
-    utwór dowolny.
•    skrzypce: 
-    dwie kontrastujące części sonaty lub partity na skrzypce solo J. S. Bacha, lub dwie kontrastujące części utworu o podobnym charakterze.
-    jeden kaprys,
-    koncert skrzypcowy z fortepianem – do wyboru I część z kadencją lub II i III część,
•    altówka:
-    dowolny kaprys lub etiuda,
-    dwie kontrastujące części do wyboru przez kandydata spośród: 
-    J.S. Bach — suity na wiolonczelę solo,
-    J.S. Bach — sonaty i partity na skrzypce solo,
-    G.Ph. Telemann — fantazje na skrzypce solo,
-    dowolny koncert — część I lub II i III,
•    wiolonczela: 
-    etiuda dwudźwiękowa (ze zbioru 40 etiud D. Poppera op. 73) lub kaprys dwudźwiękowy (ze zbioru 12 kaprysów A. Piattiego op. 25),
-    dwie części z jednej ze suit J. S. Bacha na wiolonczelę solo,
-    dwie kontrastujące części dowolnie wybranej sonaty (przedklasycznej),
•    kontrabas:
-    etiuda solo, 
-    dwie kontrastujące części dowolnie wybranej sonaty (przedklasycznej) lub koncert (co najmniej dwie części) lub concertino,
-    utwór dowolny (miniatura),
instrumenty dęte: 
-    utwór barokowy 
•    klarnet — forma sonatowa, 
•    saksofon — utwór barokowy lub forma sonatowa,
•    pozostałe instrumenty dęte — utwór barokowy,
-    koncert,
-    utwór dowolny.
Na egzaminie z czytania a‘vista wymagane są gamy durowe i mollowe, interwały (tercje), pasaże i dominanty septymowe (instrumenty dęte).
•    gitara: 
-    dwie różnorodne etiudy wirtuozowskie,
-    suita barokowa (co najmniej trzy części),
-    klasyczna forma cykliczna,
-    utwór dowolny,
-    akordeon: 
•    utwór z epoki przedklasycznej,
-    J. S. Bach — Preludium i fuga (lub fuga samodzielna),
-    utwór cykliczny (muzyka oryginalna) – co najmniej trzy części,
-    utwór dowolny.
Stopień trudności prezentowanego programu określają wymagania końcowe zawarte w ramowym programie nauczania dla szkół muzycznych II stopnia.

•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
-    percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków,
-    sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej,
-    analiza wielogłosowych przebiegów melodyczno-harmonicznych,
-    czytanie nut głosem,
-    realizacja przebiegów rytmicznych.

Dokumenty dodatkowe
należy do dnia 31.05.2021 r. przesłać mailem na adres filia@chopin.edu.pl 
•    program egzaminu wstępnego,
•    kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z akompaniatorem UMFC (nie dotyczy pianistów). Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które do sprawdzianu z instrumentu przystąpią z własnym akompaniatorem.

 

Kierunek: Instrumentalistyka

Specjalność: Pedagogika instrumentalna – gra na perkusji
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Studia adresowane są do muzycznie uzdolnionych kandydatów, którzy chcą kontynuować edukację muzyczną i doskonalić swe umiejętności w zakresie gry na wybranym instrumencie. Osoby te, przystępując do sprawdzianów na I rok studiów, powinny posiadać umiejętności w zakresie gry na instrumencie na poziomie szkoły muzycznej II stopnia oraz ogólną wiedzę muzyczną. Absolwent wykazuje umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy pedagogiczno-psychologicznej dającej kwalifikacje do nauczania w zakresie gry w swojej specjalności na różnych etapach edukacji muzycznej. Absolwent posiada umiejętności językowe na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Pedagodzy prowadzący przedmiot kierunkowy w roku akademickim 2021/2022:
•    dr hab. Henryk Mikołajczyk, prof. UMFC 
•    dr Mariusz Mocarski

Sprawdziany
•    Instrument  
•    czytanie a’vista
•    przygotowanie zadanego utworu 
Forma powyższych sprawdzianów: instrument – online; przesłanie nagrania audio-video z wymaganymi utworami; czytanie a vista – online 
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny, online 

Zakres materiału
•    instrument – perkusja:
-    wykonanie przygotowanego programu:
werbel 
-    utwór obowiązkowy: Bent Lylloff Arhus Etude No 9 (Etude for Snare Drum),
-    utwór oparty na rudymentarnej technice gry
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
-    percepcja interwałów, trójdźwięków i czterodźwięków
-    sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej
-    analiza wielogłosowych przebiegów melodyczno-harmonicznych
-    czytanie nut głosem
-    realizacja przebiegów rytmicznych