Kierunek - Wokalistyka

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Studia adresowane są do muzycznie i wokalnie uzdolnionych kandydatów, którzy przystępując do egzaminów wstępnych powinni wykazać się również predyspozycjami aktorskimi. Kierunek przygotowuje studenta zarówno do pracy w teatrach muzycznych, operze, operetce, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych (pieśń, kantata, oratorium). Program studiów obejmuje zarówno przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych, studium recytatywu, zagadnienia wykonawcze muzyki barokowej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i przygotowanie sceniczne (podstawy gry aktorskiej, dykcja, taniec, styl i gest). Przedmioty ogólnomuzyczne i humanistyczne rozwijają umiejętności i poszerzają ogólną wiedzę studenta. Program studiów daje również możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w przedstawieniach operowych, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kultury. Absolwent – licencjat, wyposażony w podstawową wiedzę oraz umiejętności w zakresie śpiewu solowego, aktorstwa, ruchu scenicznego i tańca, jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia jak również do podjęcia pracy w charakterze śpiewaka operowego/operetkowego, wykonawcy pieśni, oratoriów i innych form twórczości wokalnej, zgodnie z jego możliwościami wokalnymi i zainteresowaniami.

Pedagodzy prowadzący przedmiot kierunkowy w roku akademickim 2021/2022:
•    prof. dr hab. Cezary Szyfman
•    prof. dr hab. Adam Zdunikowski
•    dr hab. Agnieszka Zwierko-Wiercioch
•    dr hab. Marta Wróblewska
•    dr Aleksander Teliga
•    mgr Olha Plyska-Pasichnyk

Sprawdziany
•    Śpiew – sprawdzian w siedzibie Filii UMFC
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych – sprawdzian w siedzibie Filii UMFC
•    kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna – sprawdzian ustny online 

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory (w tym co najmniej jeden w języku polskim) z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej z akompaniamentem fortepianu:
-    wykonanie jednego utworu z wyboru kandydata,
-    wykonanie jednego utworu z wyboru komisji
-    Komisja może poprosić o wykonanie trzeciego utworu
-    Komisja może sprawdzić skalę głosu kandydata
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych:
Predyspozycje aktorskie:
1.    kandydat przygotowuje minimum dwa teksty w języku polskim: proza (współczesna lub klasyczna) oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) - oba teksty z własną interpretacją,
2.    zadania stawiane kandydatom podczas egzaminu:
-    zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach sprawdzenie predyspozycji do realizacji zadań odbiegających od przygotowanej przez kandydata interpretacji),
-    zadania bez tekstu (sprawdzenie wyobraźni i predyspozycji do spontanicznego działania w obrębie określonego zadania)
-    zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek.
Predyspozycje taneczno-ruchowe: 
-    Sprawdzenie znajomości kroków polskich tańców narodowych (polonez, krakowiak, kujawiak, oberek, mazur),
-    Sprawdzenie kreatywności ruchowej poprzez realizację etiudy taneczno-ruchowej wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).
Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do tańców ludowych i obuwie do ćwiczeń gimnastycznych.
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
Sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych, rozpoznawanie współbrzmień, w tym trójdźwięków w przewrotach i dominanty septymowej, sprawdzenie predyspozycji pamięci muzycznej.

Dokumenty dodatkowe
należy do dnia 31.05.2021 r. przesłać mailem na adres filia@chopin.edu.pl 
•    program egzaminu wstępnego,
•    kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z akompaniatorem UMFC. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które do sprawdzianu ze śpiewu przystąpią z własnym akompaniatorem. 

W zależności od sytuacji związanej z pandemią Covid –19 egzamin wstępny może zostać zorganizowany w trybie online