Kierunek - Wokalistyka

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Studia adresowane są do muzycznie i wokalnie uzdolnionych kandydatów, którzy przystępując do egzaminów wstępnych powinni wykazać się również predyspozycjami aktorskimi. Kierunek przygotowuje studenta zarówno do pracy w teatrach muzycznych, operze, operetce, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych (pieśń, kantata, oratorium). Program studiów obejmuje zarówno przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych, studium recytatywu, zagadnienia wykonawcze muzyki barokowej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i przygotowanie sceniczne (podstawy gry aktorskiej, dykcja, taniec, styl i gest). Przedmioty ogólnomuzyczne i humanistyczne rozwijają umiejętności i poszerzają ogólną wiedzę studenta. Program studiów daje również możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w przedstawieniach operowych, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kultury. Absolwent – licencjat, wyposażony w podstawową wiedzę oraz umiejętności w zakresie śpiewu solowego, aktorstwa, ruchu scenicznego i tańca, jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższym poziomie kształcenia, jak również do podjęcia pracy w charakterze śpiewaka operowego/operetkowego, wykonawcy pieśni, oratoriów i innych form twórczości wokalnej, zgodnie z jego możliwościami wokalnymi i zainteresowaniami.

Pedagodzy prowadzący przedmiot kierunkowy w roku akademickim 2022/2023:

 • prof. dr hab. Cezary Szyfman
 • prof. dr hab. Adam Zdunikowski
 • dr hab. Agnieszka Zwierko-Wiercioch
 • dr hab. Marta Wróblewska
 • dr Aleksander Teliga
 • mgr Olha Plyska-Pasichnyk

Sprawdziany
sprawdzian w siedzibie Filii UMFC

 • śpiew
 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
 • kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjnasprawdzian ustny

Zakres materiału

 • śpiew – kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory (w tym co najmniej jeden w języku polskim) z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej z akompaniamentem fortepianu:
  • wykonanie jednego utworu z wyboru kandydata,
  • wykonanie jednego utworu z wyboru komisji
  • Komisja może poprosić o wykonanie trzeciego utworu
  • Komisja może sprawdzić skalę głosu kandydata
 • sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych:

Predyspozycje aktorskie:

 1. kandydat przygotowuje minimum dwa teksty w języku polskim: proza (współczesna lub klasyczna) oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) - oba teksty z własną interpretacją,
 2. zadania stawiane kandydatom podczas egzaminu:
  • zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach sprawdzenie predyspozycji do realizacji zadań odbiegających od przygotowanej przez kandydata interpretacji),
  • zadania bez tekstu (sprawdzenie wyobraźni i predyspozycji do spontanicznego działania w obrębie określonego zadania)
  • zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek.

Predyspozycje taneczno-ruchowe:

 • Sprawdzenie znajomości kroków polskich tańców narodowych (polonez, krakowiak, kujawiak, oberek, mazur),
 • Sprawdzenie kreatywności ruchowej poprzez realizację etiudy taneczno-ruchowej wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).

Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do tańców ludowych i obuwie do ćwiczeń gimnastycznych.

 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

Sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych, rozpoznawanie współbrzmień, w tym trójdźwięków w przewrotach
i dominanty septymowej, sprawdzenie predyspozycji pamięci muzycznej.

Dokumenty dodatkowe
należy do dnia 08.06.2022 r. przesłać mailem na adres filia@chopin.edu.pl

 • program egzaminu wstępnego,
 • kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z akompaniatorem UMFC. Z obowiązku tego zwolnione są osoby, które do sprawdzianu ze śpiewu przystąpią z własnym akompaniatorem.

W zależności od sytuacji związanej z pandemią Covid –19 egzamin wstępny może zostać zorganizowany w trybie online.