Kierunki i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
Specjalność: Kompozycja
Studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

Pedagodzy prowadzący przedmiot główny w roku akademickim 2023/2024:
•    prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
•    dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
•    dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
•    dr hab. Ignacy Zalewski, prof. UMFC

Sprawdziany
•      przegląd minimum trzech samodzielnych prac kompozytorskich  – przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję – oraz rozmowa kwalifikacyjna
•      kształcenie słuchu i harmonia – sprawdzian praktyczny (ustny i przy fortepianie)
•      fortepian i czytanie a vista

Zakres materiału
•      kształcenie słuchu i harmonia – sprawdzian praktyczny (ustny i przy fortepianie):
- analiza i realizacja przebiegu harmonicznego
- sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej
- czytanie nut głosem
•       fortepian – wykonanie dwóch utworów (utwór polifoniczny oraz utwór dowolny), czytanie nut a vista -.

Dokumenty dodatkowe należy przesłać drogą mailową na adres kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do dnia 04.06.2023r. do godziny 23:59 minimum trzy samodzielne prace kompozytorskie, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję.

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki
Specjalność: Teoria Muzyki
Studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Kształci teoretyków przygotowując ich do prowadzenia badań naukowych i do nauczania przedmiotów teoretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i organizatorów życia muzycznego oraz przygotowuje do pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

Pedagodzy prowadzący przedmiot główny w roku akademickim 2023/2024:
•    prof. dr hab. Marcin Łukaszewski
•    dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC

Sprawdziany
harmonia – sprawdzian praktyczny (ustny i przy fortepianie) kształcenie słuchu – sprawdzian ustny formy i analiza dzieła muzycznego – sprawdzian ustny

Zakres materiału
harmonia – sprawdzian ustny i praktyczny przy fortepianie – realizacja oznaczeń funkcyjnych, harmonizacja melodii w sopranie lub basie, granie kadencji, progresji; modulacje, rozwiązywanie akordów charakterystycznych, harmonizacja gamy majorowej i minorowej (melodycznej), analiza harmoniczna •    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
•    sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej
•    czytanie nut głosem
•    formy i analiza dzieła muzycznego – sprawdzian ustny: umiejętność zanalizowania krótkiego utworu barokowego, klasycznego, romantycznego lub XX-wiecznego na podstawie zapisu nutowego w fakturze fortepianowej. Ogólne zasady budowy form muzycznych, takich jak: formy polifoniczne, allegro sonatowe, rondo, formy wariacyjne, formy cykliczne, z odniesieniem do literatury muzycznej. Dokumenty dodatkowe – niewymagane

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
Specjalność: Kompozycja
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Absolwent jest profesjonalnym kompozytorem z wiedzą obejmującą zagadnienia muzyki komputerowej.
Pedagodzy prowadzący przedmiot główny w roku akademickim 2023/2024:
•    prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
•    dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
•    dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
•    dr hab. Ignacy Zalewski, prof. UMFC

Sprawdziany
przegląd (w obecności kandydata) minimum pięciu prac kompozytorskich – przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję – oraz rozmowa kwalifikacyjna

Dokumenty dodatkowe
należy przesłać drogą mailową na adres kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do dnia 25.06.2023r. do godziny 23:59 minimum pięć samodzielnych prac kompozytorskich, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję egzaminacyjną.
 

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
Specjalność: Teoria muzyki
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Kształci teoretyków przygotowując ich do prowadzenia badań naukowych i do nauczania przedmiotów teoretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i organizatorów życia muzycznego oraz przygotowuje do pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji.

Pedagodzy prowadzący przedmiot główny w roku akademickim 2023/2024:
•    prof. dr hab. Marcin Łukaszewski
•    dr hab. Katarzyna Szymańska-Stułka, prof. UMFC

Sprawdziany
teoria muzyki – sprawdzian ustny 
historia muzyki – sprawdzian ustny 
kultura muzyczna – sprawdzian ustny

Zakres materiału
teoria muzyki – sprawdzian ustny – znajomość zagadnień dotyczących teorii formy i składni muzycznej,
historia muzyki – sprawdzian ustny – znajomość zagadnień związanych z procesami i przemianami stylistycznymi zachodzącymi w historii muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki współczesnej,
kultura muzyczna – sprawdzian ustny – sprawdzenie orientacji kandydata w bieżących wydarzeniach kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem polskiej współczesnej kultury muzycznej.
Dokumenty dodatkowe – niewymagane

 

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
Specjalność: Kompozycja z muzyką elektroniczną, filmową i teatralną
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie


Kształci kompozytorów ukierunkowanych przede wszystkim na kompozycję i produkcję muzyki elektronicznej, filmowej i teatralnej, z wykorzystaniem najnowszych technologii do tworzenia muzyki i dzieł multimedialnych oraz zastosowaniem narzędzi komputerowych w praktyce wykonawczej

Pedagodzy prowadzący przedmiot główny w roku akademickim 2023/2024:
•    prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
•    dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
•    dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
•    dr hab. Ignacy Zalewski, prof. UMFC

Sprawdziany
Przegląd minimum trzech prac kompozytorskich bez udziału mediów elektronicznych i trzech prac kompozytorskich z udziałem mediów elektronicznych, w tym przynajmniej jednej kompozycji autonomicznej i co najmniej jednej kompozycji do formy audiowizualnej – przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję – oraz rozmowa kwalifikacyjna. Łączny czas trwania prac z udziałem mediów elektronicznych nie powinien przekraczać 20 minut. Prace z udziałem mediów elektronicznych powinny być przesłane w formacie .wav (dotyczy utworów wyłącznie dźwiękowych) i/lub .mp4 (dotyczy utworów audiowizualnych).
Dokumenty dodatkowe
Prace kompozytorskie wraz z ich opisem (w formie pliku .pdf) należy przesłać w formie cyfrowej (np. jako link do wetransfera/dropboxa itp.) na adres kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do dnia 25.06.2023r. do godziny 23:59, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję egzaminacyjną