Kierunki i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki 

Specjalność: Kompozycja
Studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

Pedagodzy prowadzący przedmiot główny w roku akademickim 2022/2023:

  • prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
  • dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
  • dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
  • dr hab. Ignacy Zalewski

Sprawdziany

•      przegląd minimum trzech samodzielnych prac kompozytorskich  – przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję – oraz rozmowa kwalifikacyjna

•      kształcenie słuchu i harmonia – sprawdzian ustny

•      fortepian i czytanie a vista

Zakres materiału

•      kształcenie słuchu i harmonia – sprawdzian ustny:

o  analiza przebiegu harmonicznego

o  sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej

o  czytanie nut głosem

•       fortepian wykonanie dwóch utworów (utwór polifoniczny oraz utwór dowolny), czytanie nut a vista -.

Dokumenty dodatkowe
należy przesłać drogą mailową na adres kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do dnia 03.06.2022r. do godziny 14.00 minimum trzy samodzielne prace kompozytorskie, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję.


Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki

Specjalność: Teoria Muzyki
Studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Kształci teoretyków przygotowując ich do prowadzenia badań naukowych i do nauczania przedmiotów teoretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i organizatorów życia muzycznego oraz przygotowuje do pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

Sprawdziany
harmonia – sprawdzian ustny 
kształcenie słuchu – sprawdzian ustny 
formy i analiza dzieła muzycznego – sprawdzian ustny 

Zakres materiału
•    harmonia – sprawdzian ustny: sprawdzian praktyczny przy fortepianie – realizacja oznaczeń funkcyjnych, harmonizacja melodii w sopranie lub basie, granie kadencji, progresji; modulacje, rozwiązywanie akordów charakterystycznych, harmonizacja gamy majorowej i minorowej (melodycznej), analiza harmoniczna
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny

  • sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej
  • czytanie nut głosem

•    formy i analiza dzieła muzycznego – sprawdzian ustny: umiejętność zanalizowania krótkiego utworu barokowego, klasycznego, romantycznego lub XX-wiecznego na podstawie zapisu nutowego w fakturze fortepianowej. Ogólne zasady budowy form muzycznych, takich jak: formy polifoniczne, allegro sonatowe, rondo, formy wariacyjne, formy cykliczne, z odniesieniem do literatury muzycznej.

Dokumenty dodatkowe – niewymagane

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

Specjalność: Kompozycja
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Absolwent jest profesjonalnym kompozytorem z wiedzą obejmującą zagadnienia muzyki komputerowej.

Pedagodzy prowadzący przedmiot główny w roku akademickim 2022/2023:

  • prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
  • dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
  • dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
  • dr hab. Ignacy Zalewski

Sprawdziany 
przegląd (w obecności kandydata) minimum pięciu prac kompozytorskich – przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję – oraz rozmowa kwalifikacyjna

Dokumenty dodatkowe
należy przesłać drogą mailową na adres kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do dnia 24.06.2022r. do godziny 14.00 minimum pięć samodzielnych prac kompozytorskich, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję egzaminacyjną.

 

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

Specjalność: Teoria muzyki
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Kształci teoretyków przygotowując ich do prowadzenia badań naukowych i do nauczania przedmiotów teoretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i organizatorów życia muzycznego oraz przygotowuje do pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji.

Sprawdziany
teoria muzyki – sprawdzian ustny 
historia muzyki – sprawdzian ustny 
kultura muzyczna – sprawdzian ustny

Zakres materiału
teoria muzyki – sprawdzian ustny – znajomość zagadnień dotyczących teorii formy i składni muzycznej,
historia muzyki – sprawdzian ustny – znajomość zagadnień związanych z procesami i przemianami stylistycznymi zachodzącymi w historii muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki współczesnej,
kultura muzyczna – sprawdzian ustny – sprawdzenie orientacji kandydata w bieżących wydarzeniach kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem polskiej współczesnej kultury muzycznej.

Dokumenty dodatkowe – nie wymagane
 

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

Specjalność: Kompozycja z muzyką elektroniczną, filmową i teatralną
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Kształci kompozytorów ukierunkowanych przede wszystkim na kompozycję i produkcję muzyki elektronicznej, filmowej i teatralnej, z wykorzystaniem najnowszych technologii do tworzenia muzyki i dzieł multimedialnych oraz zastosowaniem narzędzi komputerowych w praktyce wykonawczej

Sprawdziany

Przegląd minimum trzech prac kompozytorskich bez udziału mediów elektronicznych i trzech prac kompozytorskich z udziałem mediów elektronicznych, w tym przynajmniej jednej kompozycji autonomicznej i co najmniej jednej kompozycji do formy audiowizualnej - przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję - oraz rozmowa kwalifikacyjna. Łączny czas trwania prac z udziałem mediów elektronicznych nie powinien przekraczać 20 minut.
Prace z udziałem mediów elektronicznych powinny być przesłane w formacie .wav (dotyczy utworów wyłącznie dźwiękowych) i/lub .mp4 (dotyczy utworów audiowizualnych).

Dokumenty dodatkowePrace kompozytorskie wraz z ich opisem (w formie pliku .pdf) należy przesłać w formie cyfrowej (np. jako link do wetransfera/dropboxa itp.) na adres kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do dnia 24.06.2022r. do godziny 14.00, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję egzaminacyjną