Kierunki i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki 

Specjalność: Kompozycja
Studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

Pedagodzy prowadzący przedmiot główny w roku akademickim 2021/2022:
prof. dr hab. Krzysztof Baculewski
prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
dr hab. Ignacy Zalewski

Sprawdziany
Przegląd minimum trzech samodzielnych prac kompozytorskich  – przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję – oraz rozmowa kwalifikacyjna online
kształcenie słuchu i harmonia – sprawdzian ustny online
fortepian i czytanie a vista online

Zakres materiału
•    kształcenie słuchu i harmonia – sprawdzian ustny online:
- analiza przebiegu harmonicznego 
- sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej
- czytanie nut głosem

•    fortepian – wykonanie dwóch utworów (utwór polifoniczny oraz utwór dowolny), czytanie nut a vista.

Dokumenty dodatkowe
Należy przesłać drogą mailową na adres kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do dnia 03.06.2021r. do godziny 14.00 minimum trzy samodzielne prace kompozytorskie, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję.
 

Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki

Specjalność: Teoria Muzyki
Studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Kształci teoretyków przygotowując ich do prowadzenia badań naukowych i do nauczania przedmiotów teoretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i organizatorów życia muzycznego oraz przygotowuje do pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji. Studia pierwszego stopnia przygotowują do dalszego kształcenia.

Sprawdziany
harmonia – sprawdzian ustny online
kształcenie słuchu – sprawdzian ustny online
formy i analiza dzieła muzycznego – sprawdzian ustny online

Zakres materiału
•    harmonia – sprawdzian ustny online: sprawdzian praktyczny przy fortepianie – realizacja oznaczeń funkcyjnych, harmonizacja melodii w sopranie lub basie, granie kadencji, progresji; modulacje, rozwiązywanie akordów charakterystycznych, harmonizacja gamy majorowej i minorowej (melodycznej), analiza harmoniczna
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny online
-    sprawdzenie pamięci i wyobraźni muzycznej
-    czytanie nut głosem
•    formy i analiza dzieła muzycznego – sprawdzian ustny: umiejętność zanalizowania krótkiego utworu barokowego, klasycznego, romantycznego lub XX-wiecznego na podstawie zapisu nutowego w fakturze fortepianowej. Ogólne zasady budowy form muzycznych, takich jak: formy polifoniczne, allegro sonatowe, rondo, formy wariacyjne, formy cykliczne, z odniesieniem do literatury muzycznej.

Dokumenty dodatkowe – nie wymagane

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

Specjalność: Kompozycja
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Przygotowuje twórców dzieł muzycznych. Celem studiów jest zdobycie wszechstronnego zasobu wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technik kompozytorskich. Absolwent jest profesjonalnym kompozytorem z wiedzą obejmującą zagadnienia muzyki komputerowej.

Pedagodzy prowadzący przedmiot główny w roku akademickim 2021/2022:
prof. dr hab. Krzysztof Baculewski
prof. dr hab. Paweł Łukaszewski
dr hab. Aleksander Kościów, prof. UMFC
dr hab. Dariusz Przybylski, prof. UMFC
dr hab. Ignacy Zalewski

Sprawdziany
przegląd (w obecności kandydata) minimum pięciu prac kompozytorskich – przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję – oraz rozmowa kwalifikacyjna online

Dokumenty dodatkowe
Należy przesłać drogą mailową na adres kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do dnia 24.06.2021r. do godziny 14.00 minimum pięć samodzielnych prac kompozytorskich, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję egzaminacyjną.

 

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

Specjalność: Teoria muzyki
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Kształci teoretyków przygotowując ich do prowadzenia badań naukowych i do nauczania przedmiotów teoretycznych, kształci też publicystów, prelegentów i organizatorów życia muzycznego oraz przygotowuje do pracy redakcyjnej w prasie, radiu i telewizji.

Sprawdziany
teoria muzyki – sprawdzian ustny online
historia muzyki – sprawdzian ustny online
kultura muzyczna – sprawdzian ustny online

Zakres materiału
teoria muzyki – sprawdzian ustny online – znajomość zagadnień dotyczących teorii formy i składni muzycznej,
historia muzyki – sprawdzian ustny online – znajomość zagadnień związanych z procesami i przemianami stylistycznymi zachodzącymi w historii muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki współczesnej,
kultura muzyczna – sprawdzian ustny online – sprawdzenie orientacji kandydata w bieżących wydarzeniach kultury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem polskiej współczesnej kultury muzycznej.

Dokumenty dodatkowe – nie wymagane
 

Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki

Specjalność: Kompozycja z muzyką elektroniczną, filmową i teatralną
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Kształci kompozytorów ukierunkowanych przede wszystkim na kompozycję i produkcję muzyki elektronicznej, filmowej i teatralnej, z wykorzystaniem najnowszych technologii do tworzenia muzyki i dzieł multimedialnych oraz zastosowaniem narzędzi komputerowych w praktyce wykonawczej.

Sprawdziany
Przegląd minimum trzech prac kompozytorskich bez udziału mediów elektronicznych i trzech prac kompozytorskich z udziałem mediów elektronicznych, w tym przynajmniej jednej kompozycji autonomicznej i co najmniej jednej kompozycji do formy audiowizualnej - przesłanych do wcześniejszego zapoznania się przez komisję - oraz rozmowa kwalifikacyjna. Łączny czas trwania prac z udziałem mediów elektronicznych nie powinien przekraczać 20 minut.
Prace z udziałem mediów elektronicznych powinny być przesłane w formacie .wav (dotyczy utworów wyłącznie dźwiękowych) i/lub .mp4 (dotyczy utworów audiowizualnych).

Dokumenty dodatkowe
Prace kompozytorskie wraz z ich opisem (w formie pliku .pdf) należy przesłać w formie cyfrowej (np. jako link do wetransfera/dropboxa itp.) na adres kompozycjaiteoria@chopin.edu.pl do dnia 5.09.2020 r. włącznie, do wcześniejszego zapoznania się przez komisję egzaminacyjną.