Kierunki i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Muzyka Kościelna

Specjalność: Muzyka kościelna
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Studia licencjackie na kierunku muzyka kościelna obejmują wielopłaszczyznowe kształcenie, przygotowują-ce do pełnienia funkcji muzyka kościelnego odpowiedzialnego za kształt oprawy muzycznej liturgii i realizu-jącego w praktyce wszystkie niezbędne elementy przewidziane przez stosowne przepisy liturgiczne i tradycję. Grupa zajęć kierunkowych obejmuje:
•    dyrygenturę – przygotowującą do pracy z zespołem wokalnym (jednogłosowym i wielogłosowym), chórem, scholą liturgiczną – umożliwiającą praktyczne poznanie reprezentatywnego dla kierunku studiów repertuaru muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej,
•    naukę gry na organach – pozwalającą na prezentowanie zróżnicowanych stylistycznie solowych utworów organowych z różnych epok, ze szczególnym odniesieniem do kompozycji inspirowanych liturgią,
•    improwizację organową i akompaniament liturgiczny – rozwijające zdolność kształtowania akompa-niamentu liturgicznego w różnych stylach, oraz poznanie i praktyczną realizację form improwizowa-nych, mających zastosowanie w liturgii.
Ponadto student ma możliwość zdobywania wiedzy teoretyczno-praktycznej w zakresie emisji głosu z metodyką nauczania, historii i semiologii gregoriańskiej, zasad wykonawczych śpiewu gregoriańskiego, historii muzyki i literatury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, teologii, liturgiki – zwłaszcza w odniesieniu do prawodawstwa muzyki liturgicznej.
Pedagodzy prowadzący zajęcia indywidualne z przedmiotów kierunkowych i podstawowych
•    dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; ad. dr Anna Perzanowska-Tarasiuk; as. dr Bartosz Michałowski; mgr Karol Szwech
•    organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; ad. dr hab. Michał Markuszewski; ad. dr Michał Dąbrowski
•    improwizacja organowa z akompaniamentem liturgicznym: ad. dr hab. Michał Markuszewski; ad. dr Michał Dąbrowski; as. mgr Damian Skowroński
•    emisja głosu: wykł. dr Rafał Grozdew; wykł. mgr Joanna Łukaszewska, mgr Krzysztof Łazicki

Sprawdziany
•    organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata) ze sprawdzeniem predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
•    sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych

Zakres materiału
•    organy lub fortepian 
-    organy: 
1.    J.S. Bach — preludium (toccata, fantazja) i fuga,
2.    J.S. Bach — skrajna część sonaty (BWV 525 – 530),
3.    J.S. Bach — chorał z cantus firmus figurowanym,
4.    utwór dowolny,
-    fortepian:
1.    dwie etiudy o różnej problematyce,
2.    J.S. Bach — preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier,
3.    allegro sonatowe,
4.    utwór dowolny,
-    sprawdzian predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego – harmonizacja na or-ganach wybranej przez kandydata pieśni kościelnej.
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
-    sprawdzenie biegłości czytania nut głosem,
-    sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych oraz korekta ich zapisu z brzmieniem,
•    sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych:
-    dyrygowanie co najmniej 2-głosowym utworem chóralnym a cappella — na pamięć,
-    wykonanie partii wokalnej pieśni kościelnej z akompaniamentem — na pamięć lub utworu z zakresu repertuaru klasycznego. 

Dokumenty dodatkowe
•    program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
•    partytury dyrygowanych utworów wraz z wyciągami fortepianowymi,
•    nuty utworów wykonywanych na sprawdzianie z predyspozycji wokalnych,
•    partytury utworów wykonywanych na organach lub fortepianie
należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl do 31.05.2021 lub za pośrednictwem poczty do 01.06.2021

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Muzyka Kościelna

Specjalność: Organista
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe nawiązują do specyfiki kierunku obejmującego trzy obszary – grę na organach (instrumentalistykę), dyrygenturę i monodię liturgiczną. Po-przez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią. Może doskonalić swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i im-prowizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie śpiewu gregoriańskiego. Celem stu-diów magisterskich jest także przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego różno-rodnych zespołów wokalnych, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, oraz nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji oprawy muzycznej liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej. 
Pedagodzy prowadzący zajęcia indywidualne z przedmiotów kierunkowych i podstawowych
•    organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; ad. dr hab. Michał Markuszewski; ad. dr Michał Dąbrowski, as. mgr Damian Skowroński
•    improwizacja organowa z akompaniamentem liturgicznym: ad. dr hab. Michał Markuszewski; ad. dr Michał Dąbrowski; as. mgr Damian Skowroński
•    emisja głosu: prof. dr hab. Krzystof Szmyt; wykł. dr Rafał Grozdew, wykł. mgr Joanna Łukaszewska
•    dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; as. dr Bartosz Michałowski, mgr Karol Szwech

Sprawdziany 
•    organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego 
•    dyrygentura chóralna;  emisja głosu;  kształcenie słuchu 

Zakres materiału 
•    organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego: 
-    wykonanie przygotowanego przez kandydata programu solowego, zróżnicowanego stylistycz-nie lub formalnie, o znacznym stopniu trudności (prezentacja do 30 minut – utwory do wyboru przez komisję), 
-    sprawdzenie umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego – improwizowany wstęp i zróżnicowana harmonizacja dwóch zwrotek pieśni kościelnej, wybranej przez komisję, 
•    dyrygentura chóralna; emisja głosu; kształcenie słuchu:
-    zadyrygowanie utworem wokalno-instrumentalnym lub wokalnym a cappella, 
-    wykonanie dowolnego utworu wokalnego z akompaniamentem fortepianu (akompaniator do dyspozycji kandydata), 
-    sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur me-lodycznych, harmonicznych i rytmicznych. 

Dokumenty dodatkowe 
•    program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
•    partytura dyrygowanego utworu wraz z wyciągiem fortepianowym,
•    nuty utworów wykonywanych z emisji głosu
należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl do 20.06.2021 lub za pośrednictwem poczty do 21.06.2021

 

Kierunek: Muzyka Kościelna

Specjalność: Kantor-Dyrygent
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe nawiązują do specyfiki kierunku obejmującego trzy obszary – grę na organach (instrumentalistykę), dyrygenturę i monodię liturgiczną. Po-przez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią. Może doskonalić swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i im-prowizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie śpiewu gregoriańskiego. Celem stu-diów magisterskich jest także przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego różno-rodnych zespołów wokalnych, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, oraz nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji oprawy muzycznej liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej. 
Pedagodzy prowadzący zajęcia indywidualne z przedmiotów kierunkowych i podstawowych
•    dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; ad. dr Anna Perzanowska-Tarasiuk; as. dr Bartosz Michałowski; mgr Karol Szwech
•    organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; ad. dr hab. Michał Markuszewski; ad. dr Michał Dąbrowski
•    zespół wokalny muzyki kościelnej: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; ad. dr Anna Perzanow-ska-Tarasiuk; mgr Piotr Karbownik
•    emisja głosu i śpiew liturgiczny: wykł. dr Rafał Grozdew, wykł. Joanna Łukaszewska, mgr Krzysz-tof Łazicki
•    improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny: ad. dr hab. Michał Markuszewski; ad. dr Michał Dąbrowski; as. mgr Damian Skowroński

Sprawdziany 
•    organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego 
•    dyrygentura chóralna; emisja głosu; kształcenie słuchu 

Zakres materiału 
•    organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego: 
•    wykonanie przygotowanego przez kandydata programu solowego, zróżnicowanego styli-stycznie lub formalnie, o znacznym stopniu trudności (prezentacja do 20 minut – utwory do wyboru przez komisję), 
•    sprawdzenie umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego – improwizowany wstęp i zróżnicowana harmonizacja dwóch zwrotek dowolnej pieśni kościelnej, 
•    dyrygentura chóralna; emisja głosu; kształcenie słuchu:
•    zadyrygowanie dwoma utworami:
- wokalno-instrumentalnym,
- wokalnym a cappella,
•    wykonanie partii wokalnej utworu solowego o tematyce sakralnej z akompaniamentem for-tepianu (akompaniator do dyspozycji kandydata),
•    sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych. 

Dokumenty dodatkowe 
•    program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
•    partytura dyrygowanego utworu wraz z wyciągiem fortepianowym (w dwóch egzemplarzach),
•    nuty utworów wykonywanych z emisji głosu
należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl do 20.06.2021 lub za pośrednictwem poczty do 21.06.2021
 

 

Kierunek: Muzyka Kościelna

Specjalność: monodia liturgiczna
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe nawiązują do specyfiki kierunku obejmującego trzy obszary – grę na organach (instrumentalistykę), dyrygenturę i monodię liturgiczną. Po-przez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią. Może doskonalić swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i improwizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie śpiewu gregoriańskiego. Celem studiów magisterskich jest także przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego róż-norodnych zespołów wokalnych, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, oraz na-bycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji oprawy muzycznej liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej.
Pedagodzy prowadzący zajęcia z przedmiotów kierunkowych i podstawowych
•    dyrygentura gregoriańska: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC
•    schola gregoriańska: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC
•    dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; as. dr Bartosz Michałowski
•    emisja głosu i śpiew liturgiczny: prof. dr hab. Krzysztof Szmyt; wykł. dr Rafał Grozdew; 
•    organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; ad. dr hab. Michał Markuszewski; as. mgr Damian Skowroński
•    improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny: ad. dr hab. Michał Markuszewski; ad. dr Michał Dąbrowski, as. mgr Damian Skowroński

Sprawdziany 
•    organy    
•    dyrygentura chóralna; emisja głosu ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie monodii liturgicznej; kształcenie słuchu

Zakres materiału 
•    organy – wykonanie przygotowanego przez kandydata zróżnicowanego stylistycznie programu so-lowego (prezentacja do 15 minut), 
•    dyrygentura chóralna; emisja głosu ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie monodii liturgicznej; kształcenie słuchu: 
-    zadyrygowanie utworem wokalnym a cappella
-    wykonanie dwóch utworów gregoriańskich a cappella – interpretacja wg Graduale Triplex lub Graduale Novum: utwór z Proprium Missae, utwór z Ordinarium Missae,
-    wykonanie partii wokalnej utworu o tematyce sakralnej z akompaniamentem fortepianu (akompaniator do dyspozycji kandydata)
-    sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur me-lodycznych, harmonicznych i rytmicznych. 

Dokumenty dodatkowe
•    program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
•    partyturę dyrygowanego utworu wraz z wyciągiem fortepianowym,
•    partytury wykonywanych utworów z monodii liturgicznej (w dwóch egzemplarzach),
•    nuty utworów wykonywanych z emisji głosu
należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl do 20.06.2021 lub za pośrednictwem poczty do 21.06.2021