Kierunki i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Muzyka Kościelna

Specjalność: Muzyka kościelna
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Studia licencjackie na kierunku muzyka kościelna obejmują wielopłaszczyznowe kształcenie, przygotowujące do pełnienia funkcji muzyka kościelnego odpowiedzialnego za kształt oprawy muzycznej liturgii i realizującego w praktyce wszystkie niezbędne elementy przewidziane przez stosowne przepisy liturgiczne i tradycję. Grupa zajęć kierunkowych obejmuje:

 • dyrygenturę – przygotowującą do pracy z zespołem wokalnym (jednogłosowym i wielogłosowym), chórem, scholą liturgiczną – umożliwiającą praktyczne poznanie reprezentatywnego dla kierunku studiów repertuaru muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej,
 • naukę gry na organach – pozwalającą na prezentowanie zróżnicowanych stylistycznie solowych utworów organowych z różnych epok, ze szczególnym odniesieniem do kompozycji inspirowanych liturgią,
 • improwizację organową i akompaniament liturgiczny – rozwijające zdolność kształtowania akompaniamentu liturgicznego w różnych stylach oraz poznanie i praktyczną realizację form improwizowanych, mających zastosowanie w liturgii.

Ponadto student ma możliwość zdobywania wiedzy teoretyczno-praktycznej w zakresie emisji głosu z metodyką nauczania, historii i semiologii gregoriańskiej, zasad wykonawczych śpiewu gregoriańskiego, historii muzyki i literatury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, teologii, liturgiki – zwłaszcza w odniesieniu do prawodawstwa muzyki liturgicznej.

Pedagodzy prowadzący zajęcia indywidualne z przedmiotów kierunkowych i podstawowych

 • dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; dr Bartosz Michałowski,
 • organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; dr hab. Michał Markuszewski; dr Michał Dąbrowski,
 • improwizacja organowa z akompaniamentem liturgicznym: dr hab. Michał Markuszewski; dr Michał Dąbrowski; mgr Damian Skowroński,
 • emisja głosu: dr Rafał Grozdew; mgr Joanna Łukaszewska.

Sprawdziany

 • organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata) ze sprawdzeniem predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych

Zakres materiału

 • organy lub fortepian
  • organy:
   1. J.S. Bach — preludium (toccata, fantazja) i fuga,
   2. J.S. Bach — wybrana część sonaty (BWV 525 – 530),
   3. J.S. Bach — opracowanie chorałowe,
   4. utwór dowolny,
  • fortepian:
   1. dwie etiudy o różnej problematyce,
   2. J.S. Bach — preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier,
   3. allegro sonatowe,
   4. utwór dowolny,
  • sprawdzian predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego – harmonizacja na organach wybranej przez kandydata pieśni kościelnej
 • kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
  • sprawdzenie biegłości czytania nut głosem,
  • sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych i rytmicznych oraz korekta ich zapisu z brzmieniem,
 • sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych:
  • dyrygowanie co najmniej 2-głosowym utworem chóralnym a cappella — na pamięć,
  • wykonanie partii wokalnej pieśni kościelnej — na pamięć lub utworu z zakresu repertuaru klasycznego (w przypadku pieśni kościelnej z akompaniamentem kandydat będzie miał do dyspozycji akompaniatora).

Dokumenty dodatkowe
•    program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
•    partytury dyrygowanych utworów wraz z wyciągami fortepianowymi,
•    nuty utworów wykonywanych na sprawdzianie z predyspozycji wokalnych,
•    partytury utworów wykonywanych na organach lub fortepianie
należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl lub za pośrednictwem poczty do 01.06.2022 (decyduje data stempla pocztowego).

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Muzyka Kościelna

Specjalność: Organista
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe nawiązują do specyfiki kierunku obejmującego trzy obszary – grę na organach (instrumentalistykę), dyrygenturę i monodię liturgiczną. Poprzez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią. Może doskonalić swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i improwizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie śpiewu gregoriańskiego. Celem studiów magisterskich jest także przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego różnorodnych zespołów wokalnych, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, oraz nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji oprawy muzycznej liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej. 

Pedagodzy prowadzący zajęcia indywidualne z przedmiotów kierunkowych i podstawowych

 • organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; dr hab. Michał Markuszewski; dr Michał Dąbrowski, mgr Damian Skowroński,
 • improwizacja organowa z akompaniamentem liturgicznym: dr hab. Michał Markuszewski; dr Michał Dąbrowski; mgr Damian Skowroński,
 • emisja głosu: dr Rafał Grozdew, mgr Joanna Łukaszewska,
 • dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; dr Bartosz Michałowski.

Sprawdziany 
•    organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego 
•    dyrygentura chóralna;  emisja głosu;  kształcenie słuchu 

Zakres materiału 

 • organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego:
 • wykonanie przygotowanego przez kandydata programu solowego, zróżnicowanego stylistycznie lub formalnie, o znacznym stopniu trudności (prezentacja do 30 minut – utwory do wyboru przez komisję),
 • sprawdzenie umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego – improwizowany wstęp i zróżnicowana harmonizacja dwóch zwrotek pieśni kościelnej wybranej przez komisję,
 • dyrygentura chóralna; emisja głosu; kształcenie słuchu:

zadyrygowanie utworem wokalno-instrumentalnym lub wokalnym a cappella 

 • wykonanie dowolnego utworu wokalnego z akompaniamentem fortepianu (akompaniator do dyspozycji kandydata),
 • sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych.

Dokumenty dodatkowe 
•    program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
•    partytura dyrygowanego utworu wraz z wyciągiem fortepianowym,
•    nuty utworów wykonywanych z emisji głosu
należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl lub za pośrednictwem poczty do 21.06.2022 (decyduje data stempla pocztowego).

 

Kierunek: Muzyka Kościelna

Specjalność: Kantor-Dyrygent
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe nawiązują do specyfiki kierunku obejmującego trzy obszary – grę na organach (instrumentalistykę), dyrygenturę i monodię liturgiczną. Poprzez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią. Może doskonalić swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i improwizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie śpiewu gregoriańskiego. Celem studiów magisterskich jest także przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego różnorodnych zespołów wokalnych, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, oraz nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji oprawy muzycznej liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej.

Pedagodzy prowadzący zajęcia indywidualne z przedmiotów kierunkowych i podstawowych.

 • dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; dr Bartosz Michałowski,
 • organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; dr hab. Michał Markuszewski; dr Michał Dąbrowski,
 • zespół wokalny muzyki kościelnej: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC,
 • emisja głosu i śpiew liturgiczny: dr Rafał Grozdew, mgr Joanna Łukaszewska,
 • improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny: dr hab. Michał Markuszewski; dr Michał Dąbrowski; mgr Damian Skowroński

Sprawdziany 
•    organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego 
•    dyrygentura chóralna; emisja głosu; kształcenie słuchu 

Zakres materiału 

 • organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego:
 • wykonanie przygotowanego przez kandydata programu solowego, zróżnicowanego stylistycznie lub formalnie, o znacznym stopniu trudności (prezentacja do 20 minut – utwory do wyboru przez komisję),
 • sprawdzenie umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego – improwizowany wstęp i zróżnicowana harmonizacja dwóch zwrotek dowolnej pieśni kościelnej,
 • dyrygentura chóralna; emisja głosu; kształcenie słuchu:
 • zadyrygowanie dwoma utworami:

- wokalno-instrumentalnym,

- wokalnym a cappella,

 • wykonanie partii wokalnej utworu solowego o tematyce sakralnej z akompaniamentem (akompaniator do dyspozycji kandydata),

sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych.

Dokumenty dodatkowe 
•    program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
•    partytura dyrygowanego utworu wraz z wyciągiem fortepianowym (w dwóch egzemplarzach),
•    nuty utworów wykonywanych z emisji głosu
należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl lub za pośrednictwem poczty do 21.06.2022 (decyduje data stempla pocztowego).

 

Kierunek: Muzyka Kościelna

Specjalność: monodia liturgiczna
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe nawiązują do specyfiki kierunku obejmującego trzy obszary – grę na organach (instrumentalistykę), dyrygenturę i monodię liturgiczną. Poprzez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią. Może doskonalić swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i improwizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie śpiewu gregoriańskiego. Celem studiów magisterskich jest także przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego różnorodnych zespołów wokalnych, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, oraz nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji oprawy muzycznej liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej.
Pedagodzy prowadzący zajęcia z przedmiotów kierunkowych i podstawowych

 • dyrygentura gregoriańska: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC,
 • schola gregoriańska: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC,
 • dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; dr Bartosz Michałowski,
 • emisja głosu i śpiew liturgiczny: dr Rafał Grozdew, mgr Joanna Łukaszewska,
 • organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; dr hab. Michał Markuszewski; mgr Damian Skowroński
 • improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny: dr hab. Michał Markuszewski; dr Michał Dąbrowski, mgr Damian Skowroński

Sprawdziany 
•    organy    
•    dyrygentura chóralna; emisja głosu ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie monodii liturgicznej; kształcenie słuchu

Zakres materiału 

 • organy – wykonanie przygotowanego przez kandydata zróżnicowanego stylistycznie programu solowego (prezentacja do 15 minut),
 • dyrygentura chóralna; emisja głosu ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie monodii liturgicznej; kształcenie słuchu:
 • zadyrygowanie utworem wokalnym a cappella,
 • wykonanie dwóch utworów gregoriańskich a cappella – interpretacja wg Graduale Triplex lub Graduale Novum: utwór z Proprium Missae, utwór z Ordinarium Missae,
 • wykonanie partii wokalnej utworu o tematyce sakralnej z akompaniamentem (akompaniator do dyspozycji kandydata),

sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych i rytmicznych

Dokumenty dodatkowe

 • program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
 • partyturę dyrygowanego utworu wraz z wyciągiem fortepianowym,
 • partytury wykonywanych utworów z monodii liturgicznej (w dwóch egzemplarzach),
 • nuty utworów wykonywanych z emisji głosu

należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl lub za pośrednictwem poczty do 21.06.2022 (decyduje data stempla pocztowego)