Kierunki i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Muzyka Kościelna
Specjalność: Muzyka kościelna
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie


Studia licencjackie na kierunku muzyka kościelna obejmują wielopłaszczyznowe kształcenie, przygotowujące do pełnienia funkcji muzyka kościelnego odpowiedzialnego za kształt muzyki w liturgii i realizującego w praktyce wszystkie niezbędne elementy przewidziane przez stosowne przepisy liturgiczne i tradycję. Grupa zajęć głównych obejmuje:
•    dyrygenturę – przygotowującą do pracy z zespołem wokalnym (jednogłosowym i wielogłosowym), chórem, scholą liturgiczną – umożliwiającą praktyczne poznanie reprezentatywnego dla kierunku studiów repertuaru muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej,
•    naukę gry na organach – pozwalającą na prezentowanie zróżnicowanych stylistycznie solowych utworów organowych z różnych epok, ze szczególnym odniesieniem do kompozycji inspirowanych liturgią i z nią związanych,
•    improwizację organową i akompaniament liturgiczny – rozwijające zdolność kształtowania akompaniamentu liturgicznego w różnych stylach oraz poznanie i praktyczną realizację form improwizowanych, mających zastosowanie nie tylko w liturgii.
Ponadto student ma możliwość zdobywania wiedzy teoretyczno-praktycznej w zakresie emisji głosu z metodyką nauczania, historii polskiej muzyki liturgicznej, semiologii gregoriańskiej i wykonawstwa śpiewu gregoriańskiego, a także organoznawstwa, zagadnień ochrony, konserwacji i dokumentacji organów, jak również teologii, liturgiki – zwłaszcza w odniesieniu do prawodawstwa muzyki liturgicznej.

Pedagodzy prowadzący zajęcia indywidualne z grupy zajęć głównych, kierunkowych i specjalnościowych
•    dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; dr Bartosz Michałowski,
•    organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Michał Dąbrowski,
•    improwizacja organowa z akompaniamentem liturgicznym: dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Michał Dąbrowski; dr Damian Skowroński,
•    emisja głosu: dr Rafał Grozdew; dr Joanna Łukaszewska.

Sprawdziany
•    organy lub fortepian (do wyboru przez kandydata) ze sprawdzeniem predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny
•    sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych

Zakres materiału
•    organy lub fortepian
- organy:
        1.  J.S. Bach — preludium (toccata, fantazja) i fuga,
        2.  J.S. Bach — wybrana część sonaty (BWV 525 – 530),
        3.  J.S. Bach — opracowanie chorałowe,
        4.  utwór dowolny,
-  fortepian:
        1. dwie etiudy o różnej problematyce,
        2. J.S. Bach — preludium i fuga z Das Wohltemperierte Klavier,
        3. allegro sonatowe,
        4. utwór dowolny,
- sprawdzian predyspozycji w zakresie akompaniamentu liturgicznego – harmonizacja na organach wybranej przez kandydata pieśni kościelnej

•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny:
    -    sprawdzenie biegłości czytania nut głosem,
    -    sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych i rytmicznych

•    sprawdzenie predyspozycji dyrygenckich i wokalnych:
    -    dyrygowanie co najmniej 2-głosowym utworem chóralnym a cappella — na pamięć,
    -    wykonanie partii wokalnej pieśni kościelnej — na pamięć lub utworu z zakresu repertuaru klasycznego (w przypadku utworu z akompaniamentem kandydat będzie miał do dyspozycji akompaniatora).

Dokumenty dodatkowe
•    program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
•    partytury dyrygowanych utworów wraz z wyciągami fortepianowymi,
•    nuty utworów wykonywanych na sprawdzianie z predyspozycji wokalnych,
•    partytury utworów wykonywanych na organach lub fortepianie należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl lub za pośrednictwem poczty do 02.06.2023 (decyduje data stempla pocztowego).
 
 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Muzyka Kościelna
Specjalność: Organista
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie


Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Przedmiotami głównymi są organy oraz akompaniament liturgiczny i improwizacja organowa. Ponadto istnieje możliwość sprofilowania ścieżki kształcenia poprzez wybór w ramach jednego z przedmiotów głównych drugiej godziny zajęć pomiędzy organami a improwizacją organową. Poprzez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią oraz improwizacji organowej w różnych formach i stylach. Celem studiów magisterskich jest także przygotowanie absolwentów do współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych i nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji muzyki w liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej.

Pedagodzy prowadzący zajęcia indywidualne z przedmiotów z grupy zajęć głównych, kierunkowych i specjalnościowych
    •    organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Michał Dąbrowski, dr Damian Skowroński, dr Krzysztof Pawlisz,
    •    improwizacja organowa z akompaniamentem liturgicznym: dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Michał Dąbrowski; dr Damian Skowroński,
    •    improwizacja organowa: dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC, dr Damian Skowroński,
    •    emisja głosu: dr Rafał Grozdew, dr Joanna Łukaszewska,
    •    dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; dr Bartosz Michałowski.

Sprawdziany 
•    organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego i improwizacji organowej
•    dyrygentura chóralna;  emisja głosu;  kształcenie słuchu

Zakres materiału
•    organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego i improwizacji organowej:
    -    wykonanie przygotowanego przez kandydata programu solowego, zróżnicowanego stylistycznie lub formalnie, o znacznym stopniu trudności (prezentacja do 30 minut – utwory do wyboru przez komisję),
    -    sprawdzenie umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego – improwizowany wstęp i zróżnicowana harmonizacja dwóch zwrotek pieśni kościelnej wybranej przez komisję oraz krótka improwizacja w dowolnej formie i stylu,
•    dyrygentura chóralna; emisja głosu; kształcenie słuchu:
zadyrygowanie utworem wokalno-instrumentalnym lub wokalnym a cappella
    -    wykonanie dowolnego utworu wokalnego z akompaniamentem fortepianu (akompaniator do dyspozycji kandydata),
    -    sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych.

Dokumenty dodatkowe 
•    program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
•    partytura dyrygowanego utworu wraz z wyciągiem fortepianowym,
•    nuty utworów wykonywanych z emisji głosu należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl lub za pośrednictwem poczty do 21.06.2023 (decyduje data stempla pocztowego).
 
 

Kierunek: Muzyka Kościelna
Specjalność: Kantor-Dyrygent
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie


Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe nawiązują do specyfiki kierunku obejmującego trzy obszary – grę na organach, dyrygenturę i wykonawstwo muzyki chóralnej. Poprzez szereg przedmiotów praktycznych i teoretycznych, student ma możliwość pogłębienia znajomości repertuaru specjalistycznej literatury muzyki organowej, chóralnej, wokalnej i kameralnej w ramach liturgii i poza nią, a także poznawania metod pracy z różnymi zespołami wokalnymi. Może doskonalić swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i improwizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie śpiewu gregoriańskiego. Celem studiów magisterskich jest przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego różnorodnych zespołów wokalnych, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, jak również nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji muzyki w liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej.

Pedagodzy prowadzący zajęcia indywidualne z przedmiotów z grupy zajęć głównych, kierunkowych i specjalnościowych
    •    dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; dr Bartosz Michałowski,
    •    organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Michał Dąbrowski,
    •    zespół wokalny muzyki kościelnej: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC,
    •    emisja głosu i śpiew liturgiczny: dr Rafał Grozdew, dr Joanna Łukaszewska,
    •    improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny: dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Michał Dąbrowski; dr Damian Skowroński

Sprawdziany 
•    organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego 
•    dyrygentura chóralna; emisja głosu; kształcenie słuchu

Zakres materiału
•    organy ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego:
    -    wykonanie przygotowanego przez kandydata programu solowego, zróżnicowanego stylistycznie lub formalnie, o znacznym stopniu trudności (prezentacja do 20 minut – utwory do wyboru przez komisję),
    -    sprawdzenie umiejętności w zakresie akompaniamentu liturgicznego – improwizowany wstęp i zróżnicowana harmonizacja dwóch zwrotek dowolnej pieśni kościelnej,

    dyrygentura chóralna; emisja głosu; kształcenie słuchu:
zadyrygowanie utworem wokalno-instrumentalnym lub wokalnym a cappella,
    -    wykonanie partii wokalnej utworu solowego o tematyce sakralnej z akompaniamentem (akompaniator do dyspozycji kandydata),
    -    sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych, harmonicznych i rytmicznych.~

Dokumenty dodatkowe 
•    program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
•    partytura dyrygowanego utworu wraz z wyciągiem fortepianowym,
•    nuty utworów wykonywanych z emisji głosu należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl lub za pośrednictwem poczty do 21.06.2023 (decyduje data stempla pocztowego).
 

Kierunek:
Muzyka Kościelna
Specjalność: monodia liturgiczna
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie


Studia magisterskie na kierunku muzyka kościelna umożliwiają poszerzenie podstawowych kompetencji w tej dziedzinie, zdobytych na studiach licencjackich. Treści programowe oscylują wokół wykonawstwa śpiewu gregoriańskiego i monodii liturgicznej w oparciu o najstarsze źródła rękopiśmienne i współczesne wydania krytyczne oraz historyczną praktykę wykonawczą nawiązującą do semiologii gregoriańskiej. Student doskonali swoje umiejętności w grze na organach, akompaniamencie liturgicznym i improwizacji organowej w różnych formach i stylach, oraz w zakresie dyrygentury. Celem studiów magisterskich jest przygotowanie absolwentów do objęcia kierownictwa artystycznego zespołów wokalnych wykonujących muzykę jednogłosową, współpracy z innymi muzykami w zakresie form liturgicznych, oraz nabycie kompetencji do samodzielnego opracowania i kompleksowej realizacji muzyki w liturgii zgodnie z wymaganiami stawianymi przez przepisy liturgiczne i w oparciu o najlepsze wzorce literatury muzycznej.

Pedagodzy prowadzący zajęcia z przedmiotów z grupy zajęć głównych, kierunkowych i specjalnościowych
•    dyrygentura gregoriańska: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC,
•    schola gregoriańska: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC,
•    dyrygentura: dr hab. Michał Sławecki, prof. UMFC; dr Bartosz Michałowski,
•    emisja głosu i śpiew liturgiczny: dr Rafał Grozdew, dr Joanna Łukaszewska,
•    organy: dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC; dr hab. Ireneusz Wyrwa, prof. UMFC; dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Damian Skowroński
•    improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny: dr hab. Michał Markuszewski, prof. UMFC; dr Michał Dąbrowski, dr Damian Skowroński

Sprawdziany 
•    organy    
•    dyrygentura chóralna; emisja głosu ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie monodii liturgicznej; kształcenie słuchu

Zakres materiału
•    organy – wykonanie przygotowanego przez kandydata zróżnicowanego stylistycznie programu solowego (prezentacja do 15 minut),
•    dyrygentura chóralna; emisja głosu ze sprawdzeniem umiejętności w zakresie monodii liturgicznej; kształcenie słuchu:
    -    zadyrygowanie utworem wokalnym a cappella,
    -    wykonanie dwóch utworów gregoriańskich a cappella – interpretacja wg zapisu w Graduale Triplex lub Graduale Novum: utwór z Proprium Missae, utwór z Ordinarium Missae,
    -    wykonanie partii wokalnej utworu o tematyce sakralnej z akompaniamentem (akompaniator do dyspozycji kandydata),
    -    sprawdzenie biegłości czytania nut głosem, sprawdzenie umiejętności określania struktur melodycznych i rytmicznych

Dokumenty dodatkowe
•    program utworów wykonywanych na poszczególnych sprawdzianach,
•    partyturę dyrygowanego utworu wraz z wyciągiem fortepianowym,
•    partytury wykonywanych utworów z monodii liturgicznej,
•    nuty utworów wykonywanych z emisji głosu
należy przesłać mailem na adres muzykakoscielna@chopin.edu.pl lub za pośrednictwem poczty do 21.06.2023 (decyduje data stempla pocztowego)