Kierunki i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Reżyseria dźwięku

studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Na kierunku Reżyseria Dźwięku prowadzone jest kształcenie reżyserów dźwięku na studiach dziennych, dwustopniowych.
Stopień pierwszy – licencjacki – trwa 3 lata (6 semestrów) i jest stopniem unitarnym, tzn. nie wyróżnia specjalności. Na stopniu licencjackim kształci się umiejętności w zakresie podstaw realizacji nagrań muzycznych (muzyki klasycznej i rozrywkowej) oraz podstaw realizacji dźwięku filmowego. Kształcenie to uzupełnione jest niezbędną wiedzą wybranych dziedzin m.in. akustyki, elektroniki, elektroakustyki. Rozwijane są umiejętności w zakresie kształcenia słuchu czytania partytur, prowadzone są ćwiczenia m.in. z solfeżu barwy, montażu dźwięku. Etap ten kończy się egzaminem licencjackim, który składa się z prezentacji samodzielnie wykonanych prac artystycznych i autoreferatu na temat jednej z wybranych realizacji.

Od kandydatów wymaga się świadectwa maturalnego z oceną z matematyki albo z fizyki lub informatyki (wyboru przedmiotu dokonuje kandydat). Zaleca się poziom rozszerzony egzaminu maturalnego z przedmiotów powyżej wymienionych.

Sprawdziany
•    kształcenie słuchu i harmonia – sprawdziany: pisemne i ustne
•    gra na instrumencie
•    wiedza o mediach – sprawdzian pisemny
•    wiadomości matematyczno-fizyczne – sprawdzian pisemny i ustny (dla kandydatów z maturą sprzed roku 2006 oraz kandydatów bez matury polskiej))
•    sprawdzian kierunkowy – ustny
•    badanie audiometryczne – przed sprawdzianami kandydaci są zobowiązani wykonać audiometryczne badanie słuchu, przeprowadzone w Katedrze Akustyki Muzycznej i Multimediów UMFC.

Zakres materiału
•    kształcenie słuchu i harmonia:

 • pisemny z kształcenia słuchu — dyktando pamięciowe, dyktando 3-głosowe, dyktando harmoniczne; korekta błędów w tekście muzycznym
 • pisemny z harmonii — harmonizowanie melodii
 • ustne z kształcenia słuchu i harmonii — czytanie nut głosem, określanie rodzajów akordów i połączeń harmonicznych, granie kadencji, progresji i modulacji

•    gra na instrumencie – zaprezentowanie przygotowanego programu (trzy dowolne utwory, najlepiej różne stylistycznie) na wybranym instrumencie (uzgodnionym z Dziekanatem). Oceniana jest muzykalność kandydata, a nie wirtuozeria w grze na instrumencie
•    wiedza o mediach (pisemny) — do wyboru jeden z kilku tematów dotyczących wiedzy na temat twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej, nagrań muzycznych, historii kultury
•    sprawdzian kierunkowy — obejmuje sprawdzenie przydatności kandydata do studiów na kierunku reżysera dźwięku, wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku oraz ogólnej wiedzy o kulturze i mediach
•    wiadomości matematyczno-fizyczne — dla kandydatów z maturą sprzed roku 2006 oraz kandydatów bez matury polskiej:

 • część matematyczna — trygonometria, badanie własności funkcji i określanie dziedziny, układy równań i nierówności, równania trygonometryczne, rachunek prawdopodobieństwa, pisemny — 3 do 4 zadań,
 • część fizyczna — jednostki fizyczne, mechanika, optyka, akustyka, elektryczność, pisemny — 2 do 3 zadań,

•    badanie audiometryczne – zapisy w sekretariacie Wydziału Reżyserii Dźwięku 
— tel. (0–22) 278 92 83. Badanie jest bezpłatne.

Dokumenty dodatkowe
•    Nuty (ew. kserokopie) partii fortepianowych na egzamin z instrumentu (dotyczy kandydatów grających na instrumencie z towarzyszeniem fortepianu), jeśli kandydat nie ma własnego akompaniatora i chciałby skorzystać z akompaniatora UMFC – należy dostarczyć do dziekanatu wydziału do dnia 03.06.2022 r
•    Badanie audiometryczne słuchu należy wykonać w UMFC (informacje i zapisy – Wydział Reżyserii Dźwięku UMFC tel. 22/278 92 83, badanie jest bezpłatne) – terminy badań podane są na stronie uczelni.

Szczegółowe zasady obliczania ostatecznego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na kierunku reżyseria dźwięku.

Oceny sprawdzianów dokonywane są w skali 25-punktowej. 
Końcowa ocena jest sumą:

 1. oceny uzyskanej ze Sprawdzianu kierunkowego pomnożonej przez 3
 2. oceny z pisemnego Sprawdzianu z wiedzy o mediach pomnożonej przez 0,8
 3. oceny ze Sprawdzianu z kształcenia słuchu i harmonii 
 4. oceny ze Sprawdzianu z gry na wybranym instrumencie
 5. wyniku egzaminu maturalnego z fizyki lub matematyki lub informatyki (przeliczonego na skalę 25-punktową) lub oceny ze Sprawdzianu z wiadomości fizyczno-matematycznych

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać wynosi 170.
 

Kandydat zostaje zakwalifikowany, jeśli przystąpił do wszystkich sprawdzianów i otrzymał:

 • co najmniej 18 punktów jako ocenę ze sprawdzianu kierunkowego
 • co najmniej 12 punktów z każdego z pozostałych sprawdzianów (z wyjątkiem pisemnego Sprawdzianu z wiedzy o mediach)
   

Wyniki badania audiometrycznego mają charakter pomocniczy podczas Sprawdzianu kierunkowego.

Szczegółowe zasady obliczania wyniku:

W = 3K + I + SH + M + 0.8P
gdzie:

K     - liczba punktów uzyskanych ze Sprawdzianu kierunkowego (wymagane minimum 18 pkt.)

I      - liczba punktów uzyskanych ze Sprawdzianu z gry na wybranym instrumencie (min. 12 pkt.)

SH   - liczba punktów uzyskanych ze Sprawdzianu z kształcenia słuchu i harmonii (min. 12 pkt.),  

przy czym SH  = 0,5(S+H), gdzie:
S - średnia arytmetyczna ocen sprawdzianu z kształcenia słuchu części pisemnej i ustnej

H - średnia arytmetyczna ocen sprawdzianu z harmonii części pisemnej i ustnej

P     - liczba punktów uzyskanych z pisemnego Sprawdzianu z wiedzy o mediach

M    - liczba punktów uzyskanych ze Sprawdzianu z wiadomości fizyczno-matematycznych albo liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyników pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki lub informatyki na skalę 25-punktową wg podanej niżej zasady

 

     M = 0,18Mp + 0,7(Mr)0,5           (min. 12 pkt.)

gdzie:

Mr - Liczba punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z fizyki lub matematyki lub informatyki na poziomie rozszerzonym 

Mp - Liczba punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym, przy czym dla kandydatów zdających maturę w latach 2007-2010 na poziomie rozszerzonym stosuje się przeliczenie wg następującej formuły:

 

Mp = (53 - 0.53 x PG) + PG

gdzie:

PG - liczba punktów procentowych przeliczonych z poziomu rozszerzonego na podstawowy wg tabeli podanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 8 września 2006 r.)

http://bip.men.gov.pl/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=50
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.


Jeśli kandydat nie zdawał na maturze fizyki lub informatyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym to Mr = 0

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Reżyseria Dźwięku

Specjalności: reżyseria dźwięku w filmie i telewizji, reżyseria dźwięku w multimediach, reżyseria muzyczna
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Na kierunku Reżyseria Dźwięku prowadzone są studiach stacjonarne, dwustopniowe.

Stopień drugi – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry). Kandydaci mają do wyboru jedną z trzech specjalności: reżyserię muzyczną, reżyserię dźwięku w filmie i telewizji oraz reżyserię dźwięku w multimediach. Kandydat może aplikować na więcej niż jedną specjalność. Powinien jednak wskazać preferowaną specjalność. Na specjalności reżyseria muzyczna kształci się umiejętność dokonywania nagrań muzycznych zarówno „live”, jak i nagrań studyjnych (muzyki klasycznej, jazzowej i tzw. rozrywkowej). Na specjalności reżyserii dźwięku w filmie kształci się umiejętności kreowania warstwy dźwiękowej filmu. Na specjalności reżyseria dźwięku w multimediach kształci się umiejętności kreowania dźwięku dla form audiowizualnych i tzw. sound design’u (ogólnie rozumianej kreacji dźwięku). Kształcenie na wszystkich specjalnościach uzupełnione jest wiedzą humanistyczną, głównie z zakresu estetyki: sztuki, muzyki, filmu i fonografii.
Etap kończy się egzaminem magisterskim, na który składa się: prezentacja pracy artystycznej stosownie do specjalności oraz pisemna praca magisterska

Rekrutacja na wszystkie specjalności realizowana jest w dwóch etapach:

 • pierwszy etap obejmuje sprawdzian z kształcenia słuchu z elementami harmonii, akustyki, wiedzy z zakresu realizacji nagrań muzycznych oraz operowania dźwiękiem w filmie.
 • drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna

Zakres materiału sprawdzianu pierwszego etapu dla wszystkich specjalności obejmuje:

 • Sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych, rozpoznawanie współbrzmień, w tym trójdźwięków w przewrotach i dominanty septymowej, rozpoznawanie akordów dur, moll, zmniejszonych i zwiększonych, sprawdzenie predyspozycji pamięci muzycznej;
 • zagadnienia z akustyki i elektroakustyki:
 • Właściwości akustyczne źródeł dźwięku, rodzaje fal akustycznych, właściwości pola akustycznego, zjawiska falowe
 • Cechy fizyczne dźwięku
 • Właściwości sygnałów akustycznych w dziedzinach czasu i częstotliwości
 • Akustyka pomieszczeń: parametry akustyczne, sposoby kształtowania akustyki wnętrz, właściwości akustyczne pomieszczeń studyjnych, teatrów słownych, sal koncertowych
 • Wysokość, głośność i barwa: zależność od cech fizycznych dźwięku
 • Lokalizacja dźwięku w przestrzeni otaczającej słuchacza
 • Zjawisko maskowania dźwięku
 • Właściwości akustyczne dźwięku instrumentów muzycznych
 • Mikrofony, głośniki, słuchawki: budowa i zasady działania
 • Parametry urządzeń elektroakustycznych
 • Systemy dźwiękowe: monofonia, stereofonia, systemy dookolne
 • Wzmacniacze, stoły mikserskie, tłumiki, korektory, kompresory: funkcje i parametry
 • Cyfrowe przetwarzanie i zapis sygnałów fonicznych: metody i zastosowania
 • zagadnienia warsztatowe dotyczące realizacji nagrań dźwiękowych
Specjalność: reżyseria muzyczna

Sprawdziany
•    sprawdzian etapu pierwszego (patrz informacja w opisie powyżej)
•    rozmowa kwalifikacyjna

Zakres materiału
•    sprawdzian z kształcenia słuchu z elementami harmonii, akustyki, wiedzy z zakresu fonografii w tym reżyserii dźwięku w filmie i telewizji, sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych, rozpoznawanie współbrzmień, w tym trójdźwięków w przewrotach i dominanty septymowej, rozpoznawanie akordów dur, moll, zmniejszonych i zwiększonych, sprawdzenie predyspozycji pamięci muzycznej; zagadnienia z akustyki i elektroakustyki; zagadnienia warsztatowe dotyczące realizacji nagrań dźwiękowych;
•    rozmowa kwalifikacyjna z zakresu reżyserii muzycznej, w trakcie której kandydat przeprowadza analizę słuchową nagrania muzycznego przygotowanego przez komisję oraz prezentuje samodzielnie zrealizowane prace: nagrania muzyczne. 
Nagrania muzyczne (w liczbie 3) powinny być przedstawione na nośniku CD, w formacie bez stratnej kompresji danych w postaci plików wave. 

Dokumenty dodatkowe – niewymagane

Specjalność: reżyseria dźwięku w filmie i telewizji

Sprawdziany
•    sprawdzian etapu pierwszego (patrz informacja w opisie powyżej)
•    rozmowa kwalifikacyjna 

Zakres materiału
•    sprawdzian z kształcenia słuchu z elementami harmonii, akustyki, wiedzy z zakresu fonografii w tym reżyserii dźwięku w filmie i telewizji, sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych, rozpoznawanie współbrzmień, w tym trójdźwięków w przewrotach i dominanty septymowej, rozpoznawanie akordów dur, moll, zmniejszonych i zwiększonych, sprawdzenie predyspozycji pamięci muzycznej; zagadnienia z akustyki i elektroakustyki; zagadnienia warsztatowe dotyczące realizacji nagrań dźwiękowych
•    rozmowa kwalifikacyjna z zakresu reżyserii dźwięku w filmie i telewizji, w trakcie której kandydat prezentuje samodzielnie zrealizowane prace: udźwiękowione filmy.
Prace filmowe (co najmniej dwie) powinny być przedstawione w postaci plików audio stereo lub LCR i synchronicznych z nimi plików video w formacie QuickTime dvPAL oraz w postaci otwartej sesji Pro Tools stereo lub LCR; jedną z prezentowanych prac powinien być fragment (około 5-minutowy) filmu fabularnego z warstwą dialogów (który nie musi ale może zawierać warstwę dźwiękową zrealizowaną w oparciu o postsynchrony: zarówno dialogi jak i efekty).

Dokumenty dodatkowe – nie wymagane

Specjalność: reżyseria dźwięku w multimediach

Sprawdziany
•    sprawdzian etapu pierwszego (patrz informacja w opisie powyżej)
•    rozmowa kwalifikacyjna 

Zakres materiału
•    sprawdzian z kształcenia słuchu z elementami harmonii, akustyki, wiedzy z zakresu fonografii w tym reżyserii dźwięku w filmie i telewizji, sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych, rozpoznawanie współbrzmień, w tym trójdźwięków w przewrotach i dominanty septymowej, rozpoznawanie akordów dur, moll, zmniejszonych i zwiększonych, sprawdzenie predyspozycji pamięci muzycznej; zagadnienia z akustyki i elektroakustyki; zagadnienia warsztatowe dotyczące realizacji nagrań dźwiękowych
•    rozmowa kwalifikacyjna z zakresu reżyserii dźwięku w formach audiowizualnych, w trakcie której kandydat przedstawia dźwięk do:
1.    artystycznej formy audiowizualnej (np. film animowany, film eksperymentalny, etiuda filmowa, video-art, instalacja przestrzeni architektonicznej lub innej przestrzeni publicznej). Praca powinna zawierać dźwiękowe elementy kreacyjne,
2.    fragmentu dialogowego filmu fabularnego.
Obie prace powinny być przedstawione w postaci plików audio stereo lub LCR i synchronicznych z nimi plików video w formacie QuickTime dvPAL oraz w postaci otwartej sesji Pro Tools stereo lub LCR.

Dokumenty dodatkowe – niewymagane

Szczegółowe zasady obliczania ostatecznego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym na studia II stopnia na kierunku reżyseria dźwięku na wszystkie specjalności.

Oceny sprawdzianów dokonywane są w skali 25-punktowej.
Końcowa ocena jest sumą:

 1. oceny uzyskanej z Rozmowy kwalifikacyjnej pomnożonej przez 2
 2. oceny ze Sprawdzianu z kształcenia słuchu z elementami harmonii, akustyki, wiedzy
  z zakresu fonografii w tym reżyserii dźwięku w filmie i telewizji

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać wynosi 75.
 

Kandydat zostaje zakwalifikowany, jeśli przystąpił do wszystkich sprawdzianów i otrzymał z każdego sprawdzianu co najmniej 12 punktów

Kandydaci na studia drugiego stopnia w specjalnościach: reżyseria dźwięku w filmie i telewizji oraz reżyseria muzyczna, mają możliwość wyboru poszerzenia programu studiów o przedmioty multimedialne który realizowany jest w oparciu o odrębnie skonstruowane programy studiów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia deklaracji przez kandydata.