Kierunki i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Reżyseria dźwięku
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Na kierunku Reżyseria Dźwięku prowadzone jest kształcenie reżyserów dźwięku na studiach dziennych, dwustopniowych. Stopień pierwszy – licencjacki – trwa 3 lata (6 semestrów) i jest stopniem unitarnym, tzn. nie wyróżnia specjalności. Na stopniu licencjackim kształci się umiejętności w zakresie podstaw realizacji nagrań muzycznych (muzyki klasycznej i rozrywkowej) oraz podstaw realizacji dźwięku filmowego. Kształcenie to uzupełnione jest niezbędną wiedzą wybranych dziedzin m.in. akustyki, elektroniki, elektroakustyki. Rozwijane są umiejętności w zakresie kształcenia słuchu, czytania partytur, prowadzone są ćwiczenia m.in. z solfeżu barwy, montażu dźwięku. Etap ten kończy się egzaminem licencjackim, który składa się z prezentacji samodzielnie wykonanych prac artystycznych i autoreferatu na temat jednej z wybranych realizacji.
Od kandydatów wymaga się świadectwa maturalnego z oceną z matematyki albo z fizyki lub informatyki (wyboru przedmiotu dokonuje kandydat). Zaleca się poziom rozszerzony egzaminu maturalnego z przedmiotów powyżej wymienionych.

Sprawdziany
•    kształcenie słuchu i harmonia – sprawdziany: pisemne i ustne
•    gra na instrumencie
•    wiedza o mediach – sprawdzian pisemny
•    wiadomości matematyczno-fizyczne – sprawdzian pisemny i ustny (dla kandydatów z maturą sprzed roku 2006 oraz kandydatów bez matury polskiej)
•    sprawdzian kierunkowy – ustny
•    badanie audiometryczne – przed sprawdzianami kandydaci są zobowiązani dostarczyć wynik audiometrycznego badania słuchu, przeprowadzonego w Katedrze Akustyki Muzycznej i Multimediów UMFC.

Zakres materiału
•    kształcenie słuchu i harmonia:
-    pisemny z kształcenia słuchu — dyktando pamięciowe, dyktando 3-głosowe, dyktando harmoniczne; korekta błędów w tekście muzycznym
-    pisemny z harmonii — harmonizowanie melodii
-    ustne z kształcenia słuchu i harmonii — czytanie nut głosem, określanie rodzajów akordów i połączeń harmonicznych, granie kadencji, progresji i modulacji
•    gra na instrumencie – zaprezentowanie przygotowanego programu (trzy dowolne utwory, najlepiej różne stylistycznie) na wybranym instrumencie (uzgodnionym z Dziekanatem) lub wokalne. Oceniana jest muzykalność kandydata, a nie wirtuozeria wykonania. •    wiedza o mediach (pisemny) — do wyboru jeden z kilku tematów dotyczących z zakresu twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej, nagrań muzycznych, historii kultury •    sprawdzian kierunkowy — obejmuje sprawdzenie przydatności kandydata do studiów na kierunku reżysera dźwięku, wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku oraz ogólnej wiedzy o kulturze i mediach •    wiadomości matematyczno-fizyczne — dla kandydatów z maturą sprzed roku 2006 oraz kandydatów bez matury polskiej:
-    część matematyczna — trygonometria, badanie własności funkcji i określanie dziedziny, układy równań i nierówności, równania trygonometryczne, rachunek prawdopodobieństwa, pisemny — 3 do 4 zadań,
-    część fizyczna — jednostki fizyczne, mechanika, optyka, akustyka, elektryczność, pisemny — 2 do 3 zadań,
•    badanie audiometryczne – zapisy w sekretariacie Wydziału Reżyserii Dźwięku  — tel. (0–22) 278 92 83. Badanie jest bezpłatne.

Dokumenty dodatkowe
•    Nuty (ew. kserokopie) partii fortepianowych na egzamin z instrumentu (dotyczy kandydatów grających na instrumencie lub śpiewających z towarzyszeniem fortepianu, a nie posiadających własnego akompaniatora), jeśli kandydat nie ma własnego akompaniatora i chciałby skorzystać z akompaniatora UMFC – należy dostarczyć do dziekanatu wydziału do dnia 02.06.2023 r.
•    Badanie audiometryczne słuchu należy wykonać w UMFC (informacje i zapisy – Wydział Reżyserii Dźwięku UMFC tel. 22/278 92 83, badanie jest bezpłatne) – terminy badań podane są na stronie uczelni.


Szczegółowe zasady obliczania ostatecznego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia na kierunku reżyseria dźwięku.
Oceny sprawdzianów dokonywane są w skali 25-punktowej.  Końcowa ocena jest sumą:
a.    oceny uzyskanej ze Sprawdzianu kierunkowego pomnożonej przez 3
b.    oceny z pisemnego Sprawdzianu z wiedzy o mediach pomnożonej przez 0,8
c.    oceny ze Sprawdzianu z kształcenia słuchu i harmonii
d.    oceny ze Sprawdzianu z gry na wybranym instrumencie
e.    wyniku egzaminu maturalnego z fizyki lub matematyki lub informatyki (przeliczonego na skalę 25-punktową) lub oceny ze Sprawdzianu z wiadomości fizyczno-matematycznych
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać wynosi 170.
Kandydat zostaje zakwalifikowany, jeśli przystąpił do wszystkich sprawdzianów i otrzymał:
•    co najmniej 18 punktów jako ocenę ze sprawdzianu kierunkowego
•    co najmniej 12 punktów z każdego z pozostałych sprawdzianów (z wyjątkiem pisemnego Sprawdzianu z wiedzy o mediach)
Wyniki badania audiometrycznego mają charakter pomocniczy podczas Sprawdzianu kierunkowego.
Szczegółowe zasady obliczania wyniku:
W = 3K + I + SH + M + 0.8P
gdzie:
K     - liczba punktów uzyskanych ze Sprawdzianu kierunkowego (wymagane minimum 18 pkt.)
I      - liczba punktów uzyskanych ze Sprawdzianu z gry na wybranym instrumencie (min. 12 pkt.)
SH   - liczba punktów uzyskanych ze Sprawdzianu z kształcenia słuchu i harmonii (min. 12 pkt.), 
przy czym SH  = 0,5(S+H), gdzie:
S - średnia arytmetyczna ocen sprawdzianu z kształcenia słuchu części pisemnej i ustnej
H - średnia arytmetyczna ocen sprawdzianu z harmonii części pisemnej i ustnej
P     - liczba punktów uzyskanych z pisemnego Sprawdzianu z wiedzy o mediach
M    - liczba punktów uzyskanych ze Sprawdzianu z wiadomości fizyczno-matematycznych albo liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyników pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki lub informatyki na skalę 25-punktową wg podanej niżej zasady
 
      M = 0,18Mp + 0,7(Mr)0,5                     (min. 12 pkt.)
gdzie:
Mr - Liczba punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z fizyki lub matematyki lub informatyki na poziomie rozszerzonym
Mp - Liczba punktów procentowych uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie podstawowym, przy czym dla kandydatów zdających maturę w latach 2007-2010 na poziomie rozszerzonym stosuje się przeliczenie wg następującej formuły:

Mp = (53 - 0.53 x PG) + PG
gdzie:
PG - liczba punktów procentowych przeliczonych z poziomu rozszerzonego na podstawowy wg tabeli podanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu z dnia 8 września 2006 r.)
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000373 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
Jeśli kandydat nie zdawał na maturze fizyki lub informatyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym to Mr = 0
 
 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Reżyseria Dźwięku
Specjalności: reżyseria dźwięku w filmie i telewizji, reżyseria dźwięku w multimediach, reżyseria muzyczna

studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Na kierunku Reżyseria Dźwięku prowadzone są studia stacjonarne, dwustopniowe.
Stopień drugi – magisterski – trwa 2 lata (4 semestry). Kandydaci mają do wyboru jedną z trzech specjalności: reżyserię muzyczną, reżyserię dźwięku w filmie i telewizji oraz reżyserię dźwięku w multimediach. Kandydat może aplikować na więcej niż jedną specjalność. Powinien jednak wskazać preferowaną specjalność. Na specjalności reżyseria muzyczna kształci się umiejętność dokonywania nagrań muzycznych zarówno „live”, jak i nagrań studyjnych (muzyki klasycznej, jazzowej i tzw. rozrywkowej). Na specjalności reżyserii dźwięku w filmie kształci się umiejętności kreowania warstwy dźwiękowej filmu. Na specjalności reżyseria dźwięku w multimediach kształci się umiejętności kreowania dźwięku dla form audiowizualnych i tzw. sound design’u (ogólnie rozumianej kreacji dźwięku). Kształcenie na wszystkich specjalnościach uzupełnione jest wiedzą humanistyczną, głównie z zakresu estetyki: sztuki, muzyki, filmu i fonografii. Etap kończy się egzaminem magisterskim, na który składa się: prezentacja pracy artystycznej stosownie do specjalności oraz pisemna praca magisterska.
Rekrutacja na wszystkie specjalności realizowana jest w dwóch etapach:
•    pierwszy etap obejmuje sprawdzian z kształcenia słuchu z elementami harmonii, akustyki, wiedzy z zakresu realizacji nagrań muzycznych oraz operowania dźwiękiem w filmie.
•    drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna z zakresu reżyserii dźwięku w filmie, reżyserii dźwięku w formach audiowizualnych oraz reżyserii muzycznej (chyba, że kandydat nie wyrazi chęci aplikowania na którąś ze specjalności)
Zakres materiału sprawdzianu pierwszego etapu dla wszystkich specjalności obejmuje:
1.    Sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych, rozpoznawanie współbrzmień, w tym trójdźwięków w przewrotach i dominanty septymowej, rozpoznawanie akordów dur, moll, zmniejszonych i zwiększonych, sprawdzenie predyspozycji pamięci muzycznej
2.    Zagadnienia z akustyki i elektroakustyki:
•    Właściwości akustyczne źródeł dźwięku, rodzaje fal akustycznych, właściwości pola akustycznego, zjawiska falowe
•    Cechy fizyczne dźwięku
•    Właściwości sygnałów akustycznych w dziedzinach czasu i częstotliwości
•    Akustyka pomieszczeń: parametry akustyczne, sposoby kształtowania akustyki wnętrz, właściwości akustyczne pomieszczeń studyjnych, teatrów słownych, sal koncertowych
•    Wysokość, głośność i barwa: zależność od cech fizycznych dźwięku
•    Lokalizacja dźwięku w przestrzeni otaczającej słuchacza
•    Zjawisko maskowania dźwięku
•    Właściwości akustyczne dźwięku instrumentów muzycznych
•    Mikrofony, głośniki, słuchawki: budowa i zasady działania
•    Parametry urządzeń elektroakustycznych
•    Systemy dźwiękowe: monofonia, stereofonia, systemy dookolne
•    Wzmacniacze, stoły mikserskie, tłumiki, korektory, kompresory: funkcje i parametry
•    Cyfrowe przetwarzanie i zapis sygnałów fonicznych: metody i zastosowania
3.    Zagadnienia warsztatowe dotyczące realizacji nagrań dźwiękowych

Specjalność: reżyseria muzyczna
Sprawdziany
•    sprawdzian etapu pierwszego (patrz informacja w opisie powyżej)
•    rozmowa kwalifikacyjna

Zakres materiału
•    rozmowa kwalifikacyjna z zakresu reżyserii muzycznej, w trakcie której kandydat przeprowadza analizę słuchową nagrania muzycznego przygotowanego przez komisję oraz prezentuje samodzielnie zrealizowane prace: nagrania muzyczne.  Nagrania muzyczne (w liczbie 3) powinny być przedstawione w formacie bez stratnej kompresji danych w postaci plików wave (mogą być na nośniku CD audio).

Dokumenty dodatkowe – niewymagane

Specjalność: reżyseria dźwięku w filmie i telewizji
Sprawdziany
•    sprawdzian etapu pierwszego (patrz informacja w opisie powyżej)
•    rozmowa kwalifikacyjna

Zakres materiału
•    rozmowa kwalifikacyjna z zakresu reżyserii dźwięku w filmie i telewizji, w trakcie której kandydat prezentuje samodzielnie zrealizowane prace: udźwiękowione filmy. Prace filmowe (co najmniej dwie) powinny być przedstawione w postaci plików audio stereo lub LCR i synchronicznych z nimi plików video w formacie QuickTime dvPAL oraz w postaci otwartej sesji Pro Tools stereo lub LCR; jedną z prezentowanych prac powinien być fragment (około 5-minutowy) filmu fabularnego z warstwą dialogów (który nie musi ale może zawierać warstwę dźwiękową zrealizowaną w oparciu o postsynchrony: zarówno dialogi jak i efekty).

Dokumenty dodatkowe – nie wymagane

Specjalność: reżyseria dźwięku w multimediach
Sprawdziany
•    sprawdzian etapu pierwszego (patrz informacja w opisie powyżej)
•    rozmowa kwalifikacyjna

Zakres materiału
•    rozmowa kwalifikacyjna z zakresu reżyserii dźwięku w formach audiowizualnych, w trakcie której kandydat przedstawia dźwięk do:
1.    artystycznej formy audiowizualnej (np. film animowany, film eksperymentalny, etiuda filmowa, video-art, instalacja przestrzeni architektonicznej lub innej przestrzeni publicznej). Praca powinna zawierać dźwiękowe elementy kreacyjne,
2.    fragmentu dialogowego filmu fabularnego. Obie prace powinny być przedstawione w postaci plików audio stereo lub LCR i synchronicznych z nimi plików video w formacie QuickTime dvPAL oraz w postaci otwartej sesji Pro Tools stereo lub LCR.

Dokumenty dodatkowe – niewymagane

Szczegółowe zasady obliczania ostatecznego wyniku w postępowaniu rekrutacyjnym na studia II stopnia na kierunku reżyseria dźwięku na wszystkie specjalności.
Oceny sprawdzianów dokonywane są w skali 25-punktowej. Końcowa ocena jest sumą:
1.    oceny ze Sprawdzianu z kształcenia słuchu z elementami harmonii, akustyki, wiedzy z zakresu realizacji nagrań muzycznych oraz operowania dźwiękiem w filmie
2.    oceny uzyskanej z Rozmowy kwalifikacyjnej pomnożonej przez 2
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać wynosi 75.
Kandydat zostaje zakwalifikowany, jeśli przystąpił do wszystkich sprawdzianów i otrzymał z każdego sprawdzianu co najmniej 12 punktów
Kandydaci na studia drugiego stopnia w specjalnościach: reżyseria dźwięku w filmie i telewizji oraz reżyseria muzyczna, mają możliwość wyboru poszerzenia programu studiów o przedmioty multimedialne, który realizowany jest w oparciu o odrębnie skonstruowane programy studiów. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia deklaracji przez kandydata.