Kierunki i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Taniec
Specjalność: Pedagogika baletowa
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie


Studia kierowane są do absolwentów ogólnokształcących szkół baletowych oraz szkół sztuki tańca. Absolwent specjalności pedagogika baletowa, po osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się, uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne (Dz.U.2021.1665). W wyniku podjęcia dalszej edukacji na tej samej specjalności absolwent będzie miał możliwość wykonywania zawodu nauczyciela tańca w technikach, formach i stylach przewidzianych programem szkoły baletowej. Predestynowany jest także do prowadzenia zajęć teoretycznych związanych ze sztuką tańca. Ma kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne w zakresie tańca niezbędne do pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów i trybie online (niedziele, poniedziałki), a także podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).  

Sprawdziany 12.06.2023 r., g. 10.00 SALA RYTMIKI I TAŃCA UFMC
*     sprawdzian umiejętności praktycznych z zakresu tańca klasycznego
*     sprawdzian umiejętności praktycznych z zakresu tańca współczesnego
*     sprawdzian umiejętności praktycznych z zakresu tańca ludowego
*     sprawdzian umiejętności praktycznych z zakresu tańca charakterystycznego
*     sprawdzian z historii tańca oraz wiedzy o tańcu
 
Zakres materiału
*     Repertuar baletowy, elementy składowe lekcji, np. „małego adagio” lub „dużego allegro”, pozy, rodzajów pirouettes, port de bras, pas de bourrée, etc.
*     Podstawowe zagadnienia techniki Marty Graham.
*     Kroki i figury, cechy charakterystyczne polskich tańców narodowych i regionalnych.
*     Kroki i figury,  cechy charakterystyczne tańców rosyjskich, węgierskich, hiszpańskich. Przyporządkowanie formy tanecznej konkretnemu narodowi.
*     Wiedza na temat technik, stylów i formy tańca.
 
Literatura
1.     A.J. Waganowa: Zasady tańca klasycznego. Kraków 1952.
2.     I. Turska: Krótki zarys historii tańca i baletu. Warszawa 1983.
3.     G. Dąbrowska: Tańcujże dobrze. Warszawa 1991.
4.     G. Dąbrowska: Taniec w polskiej tradycji. Warszawa 2005/2006
5.     R. Lange: O istocie tańca i jego przejawach w kulturze: perspektywa antropologiczna. Poznań 2009.

Dokumenty dodatkowe – niewymagane


Kierunek: Taniec
Specjalność: Taniec współczesny

studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie,

Studia kierowane są do  uzdolnionych tancerzy, którzy chcą rozpocząć edukację w zakresie szeroko pojętego tańca współczesnego, a swoją przyszłość zawodową pragną połączyć z profesjonalną pracą tancerza scenicznego. Program studiów zakłada edukację w zakresie technik, stylów i form tańca współczesnego takich jak modern i contemporary, taniec jazzowy, taniec klasyczny, taniec nowoczesny, improwizacja i kontakt-improwizacja. Studia kierowane są do tancerzy, którzy ukończyli szkoły tańca i baletu, kursy kwalifikacyjne, szkolenia i warsztaty.  
Przedmioty główne i kierunkowe prowadzą: dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC  ad. dr hab. Andrzej Morawiec ad. dr Aleksandra Bilińska-Słomkowska as. mgr Izadora Weiss st. wykł. mgr Joanna Sibilska st. wykł. dr Katarzyna Sempolska dr Paulina Wycichowska
Sprawdziany
ETAP I
ONLINE
1.  sprawdzian umiejętności w zakresie tańca – kompozycja solowa, we własnym wykonaniu, plik audio-wideo (ok. 3 minuty)
Nagranie należy przesłać za pośrednictwem ONEDRIVE do dnia 02.06.2023.

ETAP II
19.06.2023, g. 10.00
SALA RYTMIKI I TAŃCA UFMC
1.    sprawdzian umiejętności w zakresie technik tańca współczesnego, improwizacji ruchowej wg struktury wylosowanej tematycznie oraz historii tańca

Zakres materiału
Umiejętności taneczne oraz improwizacyjne.
Literatura
1.     I. Turska: Krótki zarys historii tańca i baletu. Warszawa 1983.
2.     B. Sier-Janik: Post Modern Dance. Warszawa 1995.
3.     R. Lange: O istocie tańca i jego przejawach w kulturze: perspektywa antropologiczna. Poznań 2009.
4.      A. Rembowska: Teatr Tańca Piny Bausch. Sny i rzeczywistość. Warszawa 2009.
5.     W. Klimczak: Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca. Kraków 2010.
6.     Taniec współczesny w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Redakcja: A. Banach, J. Grzybowski, S. Nieśpiałowska-Owczarek. Łódź 2017
Dokumenty dodatkowe
Portfolio w formacie pdf, oznaczone imieniem i nazwiskiem. Portfolio powinno zawierać informacje na temat edukacji artystycznej – zaświadczenia ukończenia kursów, warsztatów lub studiów tanecznych, certyfikaty związane z tańcem, nagrody i dyplomy konkursowe.
Portfolio należy przesłać za pośrednictwem ONEDRIVE do dnia 02.06.2023.

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Taniec
Specjalność: Pedagogika baletowa

studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Studia kierowane są do absolwentów ogólnokształcących szkół baletowych oraz szkół sztuki tańca. Absolwent specjalności pedagogika baletowa po osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się, uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Uprawniony jest do podjęcia pracy artystycznej, dydaktycznej i twórczej w szkołach baletowych. Przygotowany jest do nauczania tańca w technikach, formach i stylach przewidzianych programem szkoły baletowej. Predestynowany jest także do prowadzenia zajęć teoretycznych związanych ze sztuką tańca. Ma kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne potrzebne do pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury, szkołach, zespołach, klubach, etc. Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na Wydziale Tańca, na specjalności pedagogika baletowa, mają możliwość zdobycia przygotowania pedagogicznego (Dz.U.2021.1665). Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów i trybie online (niedziele, poniedziałki), a także podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

Sprawdziany
7.07.2023 r., g. 10.00
SALA RYTMIKI I TAŃCA UFMC
1.     sprawdzian z zakresu tańca klasycznego
2.     sprawdzian z zakresu tańca ludowego
3.     sprawdzian z zakresu tańca charakterystycznego
4.     sprawdzian z zakresu tańca współczesnego

Zakres materiału
*     Umiejętności praktyczne (pokaz), wiedza teoretyczna (zasady wykonania) i metodyczna (dydaktyka przedmiotowa). Stosowanie pojęć w praktyce, przygotowanie ćwiczeń wspomagających prawidłowe wykonanie kroków i figur, samodzielne komponowanie ćwiczeń i etiud tanecznych. Poziom klas I-VI ogólnokształcących szkół baletowych.
*     Taniec klasyczny
*     Taniec ludowy – polskie tańce narodowe oraz regionalne (śląskie, kurpiowskie, wielkopolskie, kaszubskie i rzeszowskie)
*     Taniec charakterystyczny – tańce rosyjskie, węgierskie i hiszpańskie
*     Taniec współczesny

Literatura
1.     A. J. Waganowa: Zasady tańca klasycznego. Kraków 1952.
2.     I. Turska: Krótki zarys historii tańca i baletu. Warszawa 1983.
3.     J. Rey: Taniec jego rozwój i formy. Warszawa 1985.
4.     G. Dąbrowska: Tańcujże dobrze. Warszawa 1991.
5.     I. Turska: Spotkanie ze sztuką tańca. Kraków 2000.
6.     G. Dąbrowska: Taniec w polskiej tradycji. Warszawa 2005/2006
7.     B. Sier-Janik: Post Modern Dance. Warszawa 1995.
8.     R. Lange: O istocie tańca i jego przejawach w kulturze: perspektywa antropologiczna. Poznań 2009.
9.     Z. Rudnicka: Tancerz, szkoła, scena. Warszawa 2012.
10.     T. Nowak: Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany. Warszawa 2016.
11.     Tańce polskie. Polonez, krakowiak.  Redakcja: K. Carlos-Machej. Warszawa 2016.
12.     Tańce polskie. Kujawiak, oberek.  Redakcja: K. Carlos-Machej. Warszawa 2020.

Dokumenty dodatkowe – niewymagane

Kierunek: Taniec
Specjalność: Choreografia

studia magisterskie, niestacjonarne, 2-letnie

Absolwent specjalności choreografia po osiągnięciu zakładanych efektów uczenia się, uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Studenci w ramach studiów drugiego stopnia nabywają umiejętności praktyczne w zakresie sztuki tańca, z nastawieniem na wiedzę o komponowaniu dzieł choreograficznych. Absolwent specjalności choreografia przygotowany jest do samodzielnej pracy twórczej. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów i trybie online (niedziele, poniedziałki), a także podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

Sprawdziany
7.07.2023 r., g. 12.00 SALA RYTMIKI I TAŃCA UFMC
*     sprawdzian umiejętności tanecznych z zakresu lekcji tańca klasycznego i tańca współczesnego
*     sprawdzian – pokaz przygotowanej wcześniej, około 3-minutowej, kompozycji ruchowej do muzyki w dowolnym stylu, technice tańca, we własnym wykonaniu
*     sprawdzian – improwizacja ruchowa inspirowana utworem muzycznym albo tematem, losowo wybranym przez kandydata
*     sprawdzian z zakresu teorii, historii i wiedzy o tańcu

Zakres materiału
*     Techniki taneczne.
*     Kompozycja tańca.
*     Teoria, historia tańca i baletu, wiedza o tańcu.
*     Reprezentatywne dzieła choreograficzne i ich twórcy (XIX- XXI wieku).
*     Improwizacja ruchowa według losowo wybranego tematu: postać, emocja, bądź zadanie z treścią.

Literatura
1.     J. Pudełek: Warszawski balet romantyczny. Kraków 1968.
2.     J. Pudełek: Warszawski balet w latach 1867-1915. Kraków 1981
3.     I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu. Warszawa 1983.
4.     I. Turska: Almanach baletu polskiego 1945-1974. Kraków 1983
5.     J. Rey: Taniec jego rozwój i formy. Warszawa 1985.
6.     B. Sier-Janik: Post Modern Dance. Warszawa 1995.
7.     I. Turska: Spotkanie ze sztuką tańca. Kraków 2000.
8.     J. Jarzynówna-Sobczak, B. Kanold: Rozmowy o tańcu. Gdańsk 2003.
9.     I. Turska: Przetańczone życie. Rzecz o Leonie Wójcikowskim. Kraków 2006.
10.      R. Lange: O istocie tańca i jego przejawach w kulturze: perspektywa antropologiczna. Poznań 2009.
11.     A. Rembowska: Teatr Tańca Piny Bausch. Sny i rzeczywistość. Warszawa 2009.
12.     W. Klimczak: Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca Kraków 2010.
13.     W. Niżyński: Dziennik. Warszawa 2011.
14.      Z. Rudnicka: Tancerz, szkoła, scena. Warszawa 2012.
15.     Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory. Redakcja H. Raszewska. Warszawa 2014.
16.      J. Marczyński: Dziesięciu tańczących facetów. Warszawa 2014.
17.      R. Buckle: Diagilew. Kraków 2014.
18.     St. Drajewski: Conrad Drzewiecki. Reformator polskiego baletu. Poznań 2014.
19.     Taniec współczesny w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Redakcja: A. Banach, J. Grzybowski, S. Nieśpiałowska-Owczarek. Łódź 2017.
20.     J. Ignaczak: Istnienie grać. Portret Ewy Wycichowskiej. Poznań 2018.
 
Dokumenty dodatkowe
Jeśli kandydat nie ukończył studiów I stopnia na Wydziale Tańca, zobowiązany jest do udokumentowania praktyki tanecznej.
Portfolio, w formacie pdf, oznaczone imieniem i nazwiskiem, powinno zawierać informacje na temat edukacji artystycznej – zaświadczenia ukończenia kursów, warsztatów lub studiów tanecznych, certyfikaty związane z tańcem, nagrody i dyplomy konkursowe.
Portfolio należy przesłać za pośrednictwem ONEDRIVE do dnia 23.06.2023 r.
Kandydat, w dniu egzaminu, zobowiązany jest dostarczyć przewodniczącemu Komisji nośnik z plikiem audio (CD, USB).