Kierunki i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Taniec

Specjalność: Pedagogika baletowa
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie

Absolwent specjalności pedagogika baletowa po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata oraz uprawnienia pedagogiczne. Przygotowany jest do nauczania tańca we wszystkich technikach, formach i stylach przewidzianych programem szkoły baletowej. Predestynowany jest także do prowadzenia zajęć teoretycznych związanych ze sztuką tańca. Ma kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne potrzebne do pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury, szkołach, zespołach, klubach, etc. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów (niedziele, poniedziałki) co dwa tygodnie oraz w trybie ciągłym podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

Przedmioty główne prowadzą:
dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC
dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC 
dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
ad. dr hab. Zofia Rudnicka
st. wykł. dr hab. Andrzej Morawiec
ad. dr Aleksandra Bilińska-Słomkowska
st. wykł. mgr Elżbieta Raczyńska-Warzec
st. wykł. mgr Joanna Sibilska
wykł. dr Katarzyna Sempolska
mgr Danuta Borzęcka
mgr Małgorzata Kucharska-Nowak
mgr Beata Wrzosek-Dopierała
 
Sprawdziany
14.06.2021, g. 10.00
SALA RYTMIKI I TAŃCA UFMC

1.    sprawdzian umiejętności praktycznych z zakresu tańca klasycznego
2.    sprawdzian umiejętności praktycznych z zakresu tańca współczesnego
3.    sprawdzian umiejętności praktycznych z zakresu tańca ludowego
4.    sprawdzian umiejętności praktycznych z zakresu tańca charakterystycznego
5.    sprawdzian z historii tańca oraz wiedzy o tańcu

Zakres materiału
•    Repertuar baletowy, elementy składowe lekcji, np. „małego adagio” lub „dużego allegro”, pozy, rodzajów pirouettes, port de bras, pas de bourrée, etc. 
•    Podstawowe zagadnienia techniki Marty Graham.
•    Kroki i figury, cechy charakterystyczne polskich tańców narodowych i regionalnych. 
•    Kroki i figury, cechy charakterystyczne tańców rosyjskich, węgierskich, hiszpańskich. Przyporządkowanie formy tanecznej konkretnemu narodowi.
•    Wiedza na temat technik, stylów i formy tańca

Literatura
1.    A. J. Waganowa: Zasady tańca klasycznego. Kraków 1952.
2.    I. Turska: Krótki zarys historii tańca i baletu. Warszawa 1983. 
3.    J. Rey: Taniec jego rozwój i formy. Warszawa 1985.
4.    G. Dąbrowska: Tańcujże dobrze. Warszawa 1991. 
5.    I. Turska: Spotkanie ze sztuką tańca. Kraków 2000.
6.    G. Dąbrowska: Taniec w polskiej tradycji. Warszawa 2005/2006.
7.    R. Lange: O istocie tańca i jego przejawach w kulturze: perspektywa antropologiczna. Poznań 2009.
8.    Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory. Redakcja: H. Raszewska. Warszawa 2014.
9.    K. Carlos-Machej: Polskie tańce narodowe wartością kultury w dobie zaborów. Warszawa 2016.
10.    Tańce polskie. Polonez, krakowiak.  Redakcja: K. Carlos-Machej. Warszawa 2016.

Dokumenty dodatkowe
– nie wymagane
 

 

Kierunek: Taniec

Specjalność: Taniec współczesny
studia licencjackie, stacjonarne, 3-letnie,

Absolwent specjalności taniec współczesny po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Przygotowany jest do realizacji zadań artystycznych w zakresie szeroko pojętego tańca współczesnego. Program studiów zakłada edukację w zakresie technik, stylów i form tańca współczesnego takich jak: modern i contemporary, taniec jazzowy, taniec nowoczesny, improwizacja i kontakt-improwizacja. Absolwent ma kwalifikacje merytoryczne niezbędne do podjęcia pracy zawodowej w zespołach tanecznych, formacjach, teatrach tańca.  

Przedmioty główne prowadzą:
dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC 
st. wykł. dr hab. Andrzej Morawiec
ad. dr Aleksandra Bilińska-Słomkowska
st. wykł. mgr Joanna Sibilska
wykł. dr Katarzyna Sempolska
mgr Paulina Wycichowska
Sprawdziany

ETAP I
ONLINE
1.    sprawdzian umiejętności w zakresie tańca – pokaz kompozycji solowej we własnym wykonaniu, plik audio-wideo (ok. 3 minuty)
Nagranie należy przesłać za pośrednictwem ONEDRIVE do dnia 8.06.2021.
Ogłoszenie wyników I etapu 12.06.2021.

ETAP II
21.06.2021, g. 10.00
SALA RYTMIKI I TAŃCA UFMC

2.    sprawdzian umiejętności w zakresie technik tańca współczesnego
3.    sprawdzian improwizacji ruchowej wg struktury wylosowanej tematycznie 
4.    sprawdzian z historii tańca 

Zakres materiału
Umiejętności taneczne oraz improwizacyjne, historia tańca. 

Literatura
1.    I. Turska: Krótki zarys historii tańca i baletu. Warszawa 1983. 
2.    J. Rey: Taniec jego rozwój i formy. Warszawa 1985.
3.    G. Dąbrowska: Tańcujże dobrze. Warszawa 1991. 
4.    I. Turska: Spotkanie ze sztuką tańca. Kraków 2000.
5.    J. Rey: Taniec jego rozwój i formy. Warszawa 1985.
6.    B. Sier-Janik: Post Modern Dance. Warszawa 1995.
7.    R. Lange: O istocie tańca i jego przejawach w kulturze: perspektywa antropologiczna. Poznań 2009.
8.    A. Rembowska: Teatr Tańca Piny Bausch. Sny i rzeczywistość. Warszawa 2009.
9.    W. Klimczak: Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca. Kraków 2010.
10.    Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory. Redakcja: H. Raszewska. Warszawa 2014. 
11.    Taniec współczesny w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Redakcja: A. Banach, J. Grzybowski, S. Nieśpiałowska-Owczarek. Łódź 2017. 

Dokumenty dodatkowe
Portfolio w formacie pdf, oznaczone imieniem i nazwiskiem. Portfolio powinno zawierać informacje na temat edukacji artystycznej – zaświadczenia ukończenia kursów, warsztatów lub studiów tanecznych, certyfikaty związane z tańcem, nagrody i dyplomy konkursowe.

Portfolio należy przesłać za pośrednictwem ONEDRIVE do dnia 8.06.2021. 
Ogłoszenie wyników I etapu 12.06.2021.
 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Taniec

Specjalność: Pedagogika baletowa
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Absolwent specjalności pedagogika baletowa po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Uprawniony jest do podjęcia pracy artystycznej, dydaktycznej i twórczej w ogólnokształcących szkołach baletowych. Przygotowany jest do nauczania tańca we wszystkich technikach, formach i stylach przewidzianych programem szkoły baletowej. Predestynowany jest także do prowadzenia zajęć teoretycznych związanych ze sztuką tańca. Ma kwalifikacje merytoryczne i dydaktyczne potrzebne do pracy w różnego rodzaju instytucjach kultury, szkołach, zespołach, klubach, etc. Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na kierunku Taniec, na specjalności pedagogika baletowa, mają możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów (niedziele, poniedziałki) co dwa tygodnie oraz w trybie ciągłym  podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

Przedmioty główne prowadzą:
dr hab. Klaudia Carlos-Machej, prof. UMFC
dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC 
dr hab. Beata Książkiewicz, prof. UMFC
ad. dr hab. Zofia Rudnicka
st. wykł. dr hab. Andrzej Morawiec
ad. dr Aleksandra Bilińska-Słomkowska
st. wykł. mgr Elżbieta Raczyńska-Warzec
st. wykł. mgr Joanna Sibilska
wykł. dr Katarzyna Sempolska
mgr Danuta Borzęcka
mgr Małgorzata Kucharska-Nowak
mgr Beata Wrzosek-Dopierała
Sprawdziany

7.07.2021, g. 10.00
SALA RYTMIKI I TAŃCA UFMC

1.    sprawdzian z zakresu tańca klasycznego
2.    sprawdzian z zakresu tańca ludowego
3.    sprawdzian z zakresu tańca charakterystycznego
4.    sprawdzian z zakresu tańca współczesnego

Zakres materiału
•    Umiejętności praktyczne (pokaz), wiedza teoretyczna (zasady wykonania) i metodyczna (dydaktyka przedmiotowa). Stosowanie pojęć w praktyce, przygotowanie ćwiczeń wspomagających prawidłowe wykonanie kroków i figur, samodzielne komponowanie ćwiczeń i etiud tanecznych. Poziom klas I-VI ogólnokształcących szkół baletowych.

-    taniec klasyczny
-    taniec ludowy – polskie tańce narodowe oraz regionalne (śląskie, kurpiowskie, wielkopolskie, kaszubskie i rzeszowskie)
-    taniec charakterystyczny – tańce rosyjskie, węgierskie i hiszpańskie
-    taniec współczesny

Literatura
1.    A. J. Waganowa: Zasady tańca klasycznego. Kraków 1952.
2.    I. Turska: Krótki zarys historii tańca i baletu. Warszawa 1983. 
3.    J. Rey: Taniec jego rozwój i formy. Warszawa 1985.
4.    G. Dąbrowska: Tańcujże dobrze. Warszawa 1991. 
5.    I. Turska: Spotkanie ze sztuką tańca. Kraków 2000.
6.    G. Dąbrowska: Taniec w polskiej tradycji. Warszawa 2005/2006.
7.    B. Sier-Janik: Post Modern Dance. Warszawa 1995.
8.    R. Lange: O istocie tańca i jego przejawach w kulturze: perspektywa antropologiczna. Poznań 2009. 
9.    Z. Rudnicka: Tancerz, szkoła, scena. Warszawa 2012.
10.    T. Nowak: Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany. Warszawa 2016.
11.    Tańce polskie. Polonez, krakowiak.  Redakcja: K. Carlos-Machej. Warszawa 2016.
12.    K. Carlos-Machej: Polskie tańce narodowe wartością kultury w dobie zaborów. Warszawa 2017. 

Dokumenty dodatkowe – nie wymagane

 

Kierunek: Taniec

Specjalność: Choreografia 
studia magisterskie, niestacjonarne, 2-letnie

Absolwent specjalności choreografia po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia, otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Studenci w ramach studiów drugiego stopnia nabywają umiejętności praktyczne w zakresie sztuki tańca, z nastawieniem na wiedzę o komponowaniu dzieł choreograficznych. Absolwent specjalności choreografia przygotowany jest do samodzielnej pracy twórczej. 
Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów (niedziele, poniedziałki) co dwa tygodnie oraz w trybie ciągłym podczas sesji zimowej (styczeń/luty) i sesji letniej (czerwiec/lipiec).

Przedmioty główne prowadzą:
prof. dr hab. Ewa Wycichowska
dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. UMFC 
dr hab. Tomasz Nowak
st. wykł. dr hab. Andrzej Morawiec
ad. dr Aleksandra Bilińska-Słomkowska
st. wykł. mgr Joanna Sibilska
mgr Grzegorz Pańtak
mgr Jacek Przybyłowicz
mgr Małgorzata Włoczkowska
mgr Paulina Wycichowska

Sprawdziany
7.07.2021, g. 12.00
SALA RYTMIKI I TAŃCA UFMC

1.    sprawdzian umiejętności tanecznych z zakresu lekcji tańca klasycznego i tańca współczesnego 
2.    sprawdzian – pokaz przygotowanej wcześniej kompozycji ruchowej do muzyki w dowolnym stylu, technice tańca, we własnym wykonaniu (ok. 3 minuty)
3.    sprawdzian – improwizacja ruchowa inspirowana utworem muzycznym albo tematem losowo wybranym przez kandydata
4.    sprawdzian z zakresu teorii, historii i wiedzy o tańcu

Zakres materiału
•    Techniki taneczne
•    Kompozycja tańca
•    Teoria, historia tańca i baletu, wiedza o tańcu
•    Reprezentatywne dzieła choreograficzne i ich twórcy (XIX- XXI wieku)
•    Improwizacja ruchowa według losowo wybranego tematu: postać, emocja, bądź zadanie z treścią

Literatura
1.    J. Pudełek: Warszawski balet romantyczny. Kraków 1968.
2.    J. Pudełek: Warszawski balet w latach 1867-1915. Kraków 1981.
3.    I. Turska, Krótki zarys historii tańca i baletu. Warszawa 1983. 
4.    I. Turska: Almanach baletu polskiego 1945-1974. Kraków 1983.
5.    J. Rey: Taniec jego rozwój i formy. Warszawa 1985.
6.    B. Sier-Janik: Post Modern Dance. Warszawa 1995.
7.    I. Turska: Spotkanie ze sztuką tańca. Kraków 2000.
8.    J. Jarzynówna-Sobczak, B. Kanold: Rozmowy o tańcu. Gdańsk 2003.
9.    I. Turska: Przetańczone życie. Rzecz o Leonie Wójcikowskim. Kraków 2006.
10.    R. Lange: O istocie tańca i jego przejawach w kulturze: perspektywa antropologiczna. Poznań 2009.
11.    A. Rembowska: Teatr Tańca Piny Bausch. Sny i rzeczywistość. Warszawa 2009.
12.    W. Klimczak: Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca Kraków 2010.
13.    W. Niżyński: Dziennik. Warszawa 2011. 
14.    Z. Rudnicka: Tancerz, szkoła, scena. Warszawa 2012.
15.    Tańcząc piórem. Nauka w służbie Terpsychory. Redakcja H. Raszewska. Warszawa 2014. 
16.    J. Marczyński: Dziesięciu tańczących facetów. Warszawa 2014. 
17.    R. Buckle: Diagilew. Kraków 2014.
18.    St. Drajewski: Conrad Drzewiecki. Reformator polskiego baletu. Poznań 2014. 
19.    Taniec współczesny w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Redakcja: A. Banach, J. Grzybowski, S. Nieśpiałowska-Owczarek. Łódź 2017.
20.    J. Ignaczak: Istnienie grać. Portret Ewy Wycichowskiej. Poznań 2018. 

Dokumenty dodatkowe
Jeśli kandydat nie ukończył studiów pierwszego stopnia na kierunku Taniec, zobowiązany jest do udokumentowania praktyki tanecznej. Portfolio, w formacie pdf, oznaczone imieniem i nazwiskiem, powinno zawierać informacje na temat edukacji artystycznej – zaświadczenia ukończenia kursów, warsztatów lub studiów tanecznych, certyfikaty związane z tańcem, nagrody i dyplomy konkursowe. Portfolio należy przesłać za pośrednictwem ONEDRIVE do dnia 20.06.2021. Kandydat, w dniu egzaminu, zobowiązany jest dostarczyć przewodniczącemu Komisji nośnik z plikiem audio (CD, USB).