Kierunki i specjalności

Studia pierwszego stopnia

Kierunek: Wokalistyka
Specjalność: Śpiew solowy i aktorstwo
studia licencjackie, stacjonarne, 4-letnie


Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych – współpraca z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną, recytatyw klasyczny, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i w poszerzonym wymiarze przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja – współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu). W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Sudecką, z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musicakademie Rheinsberg, Centrum Kopernika, Filharmonią Wałbrzyską, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.


Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Gabriela Silva, Artur Stefanowicz, Aleksander Teliga;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska, Eugenia Rozlach;
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Agnieszka Kurowska-Janecka;
•    doktorzy – adiunkci: AeRan Kim;
•    doktorzy – asystenci: Anna Simińska, Yeoi-Young Sohn, Witold Żołądkiewicz, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Yillin Zhang;
•    magistrzy – asystenci: Dorota Laskowiecka-Urban, Jakub Milewski, Agnieszka Kowaluk.

Sprawdziany
•    śpiew – egzamin dwustopniowy
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
    śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu:
-    1 etap: wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata, brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznania
-    2 etap: wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu); brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór/utwory według własnego uznania.

Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
    1.     predyspozycje aktorskie:
-    do przygotowania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: proza oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) oba teksty z własną interpretacją (wykonywane z pamięci),
-    zadania zadawane kandydatom w trakcie egzaminu:
-    zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji):
a.    zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja),
b.    zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek,
2.    predyspozycje taneczno-ruchowe:
-    prezentacja przygotowanej wcześniej, 1,5-minutowej, kompozycji ruchowej do dowolnej muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca.
-    badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej poprzez realizację improwizowanej etiudy taneczno-ruchowe a vista, wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).
Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do ćwiczeń gimnastycznych (np. baletki).

•    kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych.

Dokumenty dodatkowe
Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 02.06.2023) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia  02.06.2023 r.
•    program egzaminu ze śpiewu,
•    kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC
Niedostarczenie programu, nut (we wskazanych terminach), a także wybór utworów niezgodny ze specjalnością skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.


 
Kierunek: Wokalistyka
Specjalność: Śpiew solowy
studia licencjackie, niestacjonarne, 3-letnie


Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych – współpraca z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną, recytatyw klasyczny, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i w poszerzonym wymiarze przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja – współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu). W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Sudecką, z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musicakademie Rheinsberg, Centrum Kopernika, Filharmonia Wałbrzyską, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Gabriela Silva, Artur Stefanowicz, Aleksander Teliga;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska, Eugenia Rozlach;
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Agnieszka Kurowska-Janecka;
•    doktorzy – adiunkci: AeRan Kim;
•    doktorzy – asystenci: Anna Simińska, Yeoi-Young Sohn, Witold Żołądkiewicz, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Yillin Zhang;
•    magistrzy – asystenci: Dorota Laskowiecka-Urban, Jakub Milewski, Agnieszka Kowaluk.

Sprawdziany
•    śpiew – egzamin dwustopniowy
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu:
-    1 etap: wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata, brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznania.
-    2 etap: wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu); brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór/utwory według własnego uznania.

Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
1.    predyspozycje aktorskie:
-    do przygotowania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: proza oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) oba teksty z własną interpretacją (wykonywane z pamięci), -    zadania zadawane kandydatom w trakcie egzaminu: -    zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji): a.    zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja), b.    zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek,
2.    predyspozycje taneczno-ruchowe:
•    prezentacja przygotowanej wcześniej, 1,5-minutowej, kompozycji ruchowej do dowolnej muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca. •    badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej poprzez realizację improwizowanej etiudy taneczno-ruchowe a vista, wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).
Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do ćwiczeń gimnastycznych (np. baletki).
•    kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych.

Dokumenty dodatkowe
Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 02.06.2023) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia  02.06.2023 r.
•    program egzaminu ze śpiewu,
•    kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC
Niedostarczenie programu, nut (we wskazanych terminach), a także wybór utworów niezgodny ze specjalnością skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

 
Kierunek: Wokalistyka
Specjalność: Musical
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, 4-letnie


Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii musicalowych – współpraca z Teatrem Roma, współpraca z Teatrem Syrena, Teatrem Rampa). Specjalność Musical to także bardzo szeroki zakres nauczania przedmiotów aktorskich. Aktor musicalowy to artysta wszechstronny, dysponujący szerokim wachlarzem umiejętności warsztatowych umożliwiających mu interpretację i tworzenie wyrazistych postaci scenicznych. Jak wiadomo istota libretta największych musicali zawiera się w połączeniu partytury muzyczno-wokalnej z obszernymi fragmentami dialogu dramatycznego. Umiejętne operowanie głosem zwłaszcza w wysokich partiach wokalnych i swobodne przechodzenie w dialog pełen ekspresji i dramaturgii stanowi dla aktora musicalowego nie lada wyzwanie. Uniwersytet zapewnia w związku z powyższym bardzo rozbudowany kurs przedmiotów aktorskich. Począwszy od elementarnych zadań aktorskich na roku pierwszym przez sceny z dramatów współczesnych i klasycznych na latach wyższych. Oprócz tego prowadzone są zajęcia z prozy i wiersza, piosenki aktorskiej, a także z tak zwanych przedmiotów warsztatowo-technicznych, takich jak dykcja, taniec współczesny i klasyczny, gest, styl charakteryzacja i wiele innych. Uczelnia prowadzi szeroką współpracę z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu. W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, specjalistyczne, ogólnouniwersyteckie, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Centrum Kopernik, Filharmonią Sudecką, Filharmonią Wałbrzyską, Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Mikołaj Moroz, Gabriela Silva, Aleksander Teliga;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska, Eugenia Rozlach;
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Agnieszka Kurowska-Janecka;
•    doktorzy adiunkci: Kim AeRan;
•    doktorzy asystenci: Marcin Wortmann, Jacek Kotlarski, Olga Boczar;
•    magistrzy – asystenci: Anna Gigiel-Biedka, Anastazja Simińska.

Sprawdziany
•    sprawdzenie predyspozycji wokalnych, aktorskich i ruchowych – egzamin trzystopniowy
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
Kandydat przygotowuje:
        •    trzy dowolne arie musicalowe, w tym jedna obowiązkowo w języku polskim, z podkładem własnym na nośniku elektronicznym – pendrive. Wszystkie utwory muszą być wykonane z pamięci.
        •    dowolny wiersz klasyczny, dowolny wiersz współczesny, dowolny fragment prozy klasycznej, dowolny fragment prozy współczesnej. Wszystkie teksty z własną interpretacją (wykonane z pamięci).
        •    indywidualną kompozycję ruchową (w dowolnym stylu bądź technice tańca) do wybranej muzyki (ok. 2 min.) (podkład muzyczny na nośniku elektronicznym – pendrive). Wskazana znajomość podstawowych elementów stylów tanecznych: taniec klasyczny, współczesny, jazzowy, musicalowy).

Przebieg egzaminu:

  • 1 etap – wykonanie 1 arii musicalowej z wyboru kandydata (brak wskazania utworu podczas składania dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznania), wykonanie wybranego przez siebie tekstu (wiersza lub prozy) (Komisja zastrzega sobie prawo do przerwania wykonania po 1 minucie)
  • 2 etap:
    -  W zakresie wokalnym:
    wykonanie jednej arii musicalowej własnego wyboru (możliwość powtórzenia arii z 1 go etapu), druga aria z wyboru komisji, wykonanie zdefiniowanych przez komisję zadań wokalnych (ten element egzaminu może być pominięty przez komisję)
  • 3 etap:
    - zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji), zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja), zadania dykcyjne i oddechowe (ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy, jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek), wykonanie 1 sekwencji tanecznej (własnej), 1 sekwencji podanej a vista przez egzaminującego, improwizacja ruchowa inspirowana utworem muzycznym (utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący), sprawdzenie umiejętności tanecznych (taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec jazzowy, taniec musicalowy), sprawdzenie koordynacji muzyczno-ruchowej, sprawdzenie umiejętności w zakresie improwizacji ruchowej, w tym badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej, kreatywności ruchowej.

Na każdym etapie (1 i 2 etap) komisja może sprawdzić skalę głosu. Jeżeli student nie zdał egzaminu na pierwszym etapie, nie zostaje dopuszczony do 2 i 3 etapu. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu/aktorstwa/tańca (2 i 3 etap), nie zostaje dopuszczony do dalszego egzaminu z kształcenia słuchu.
•    kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym: sprawdzenie znajomości nazw i położenia nut na pięciolinii w kluczu wiolinowym (solmizacja i litery), sprawdzenie znajomości nazw, wartości i grup rytmicznych, sprawdzanie umiejętności śpiewania gamy durowej nazwami solmizacyjnymi lub literowymi.

Informacje dodatkowe
•    Podczas egzaminu obowiązuje ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, baletki.
•    Kandydat zobowiązany jest do samodzielnej rozgrzewki ciała przed egzaminem,
•    Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia przewodniczącemu Komisji nośnika USB z nagraniem utworu muzycznego do którego przygotował kompozycję – w dniu egzaminu.

Dokumenty dodatkowe
Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 02.06.2023) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia 02.06.2023 r.
•    program egzaminu ze śpiewu (ze wskazaniem z jakiego musicalu (wersja sceniczna lub filmowa) jest dany utwór)
•    kserokopie nut utworów.
 Niedostarczenie programu, nut (we wskazanych terminach), a także wybór utworów niezgodny ze specjalnością skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

 

Kierunek: Wokalistyka
Specjalność: Śpiew solowy, język wykładowy angielski
studia licencjackie, niestacjonarne, 3-letnie


Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych – współpraca z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną, recytatyw klasyczny, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i w poszerzonym wymiarze przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja – współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu). W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Sudecką, Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musicakademie Rheinsberg, Centrum Kopernika, Filharmonia Wałbrzych, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Małgorzata Marczewska,  Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Mikołaj Moroz, Gabriela Silva, Artur Stefanowicz, Aleksander Teliga;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska, Eugenia Rozlach;
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Agnieszka Kurowska-Janecka;
•    doktorzy – adiunkci: AeRan Kim;
•    doktorzy – asystenci: Anna Simińska, Yeoi-Young Sohn, Witold Żołądkiewicz, Aleksandra Resztik–Wesołowska, Yillin Zhang;
•    magistrzy – asystenci: Dorota Laskowiecka-Urban, Jakub Milewski, Agnieszka Kowaluk.

Sprawdziany
•    śpiew – egzamin dwustopniowy (możliwość przeprowadzenia egzaminu online na platformie zoom/)
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych (możliwość przeprowadzenia egzaminu online na platformie zoom/w takim wypadku nie ma egzaminów w formie kontaktowej)
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu:
-    1 etap – wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata, brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznania
-    2 etap – wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu), brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór/utwory według własnego uznania.

Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku, kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
1.    predyspozycje aktorskie:
-    do przygotowania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: proza oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) oba teksty z własną interpretacją (wykonane z pamięci).
-    zadania zadawane kandydatom w trakcie egzaminu:
-    zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji)
a.    zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja),
b.    zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek,
2.    predyspozycje taneczno-ruchowe:
-    prezentacja przygotowanej wcześniej, 1,5-minutowej, kompozycji ruchowej do dowolnej muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca.
-    badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej poprzez realizację improwizowanej etiudy taneczno-ruchowej a vista, wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).
Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do ćwiczeń gimnastycznych (np. baletki).
•    kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych.
 
Dokumenty dodatkowe
Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 02.06.2023) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia 02.06.2023 r.
        •    program egzaminu ze śpiewu,
        •    kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC.
Niedostarczenie programu, nut (we wskazanych terminach), a także wybór utworów niezgodny ze specjalnością skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

 

Studia drugiego stopnia

Kierunek: Wokalistyka
Specjalność: Śpiew solowy – opera
studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, 2-letnie


Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Sudecką, Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Małgorzata Marczewska, Anna Mikołajczyk-Niewiedział,  Mikołaj Moroz, Gabriela Silva, Artur Stefanowicz, Aleksander Teliga;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska, Eugenia Rozlach,
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Agnieszka Kurowska-Janecka;
•    doktorzy – adiunkci: AeRan Kim;
•    doktorzy – asystenci: Anna Simińska, Yeoi-Young Sohn, Witold Żołądkiewicz, Aleksandra Resztik–Wesołowska, Yillin Zhang;
•    magistrzy – asystenci: Dorota Laskowiecka-Urban, Jakub Milewski, Agnieszka Kowaluk.

Sprawdziany
•    śpiew
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu solowej muzyki operowej w języku oryginalnym. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
•    kształcenie słuchu:
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.

Materiały z kształcenia słuchu przygotowuje komisja.

•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    rodzaje recytatywu – przykłady,
-    ulubiona operowa partia wokalna – uzasadnienie,
-    aktualne wystawienie operowe w Polsce lub na świecie – opis inscenizacji,
-    filmowe realizacje oper – zalety i wady, na wybranym przykładzie,
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w przeszłości lub obecnie – omówienie gatunku głosu, kariera, znaczenie,
-    ulubiony kompozytor operowy – uzasadnienie,
-    opera czy operetka – scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach,
-    festiwale muzyczne w Polsce i na świecie na wybranym przykładzie – społeczna funkcja, zakres oddziaływania.

Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów (egzamin online na platformie zoom).

Dokumenty dodatkowe
Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 23.06.2023) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia 23.06.2023 r.
•    program egzaminu ze śpiewu,
•    kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC.
 Niedostarczenie programu, nut (we wskazanych terminach), a także wybór utworów niezgodny ze specjalnością skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

 

Kierunek: Wokalistyka
Specjalność: Śpiew solowy – muzyka dawna
studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, 2-letnie


Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonia Sudecką, Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Małgorzata Marczewska, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Mikołaj Moroz, Gabriela Silva, Artur Stefanowicz, Aleksander Teliga;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska; Eugenia Rozlach;
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Agnieszka Kurowska-Janecka;
•    doktorzy – adiunkci: AeRan Kim;
•    doktorzy – asystenci:, Anna Simińska, Yeoi-Young Sohn, Witold Żołądkiewicz, Aleksandra Resztik–Wesołowska, Yillin Zhang;
•    magistrzy – asystenci: Dorota Laskowiecka-Urban, Jakub Milewski, Anna Bednarska;
•    magistrzy: Agnieszka Kowaluk.

Sprawdziany
•    śpiew
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu – solowa muzyka z epoki baroku. Program może zawierać jeden utwór renesansowy. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
•    kształcenie słuchu:
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    rodzaje recytatywu – przykłady,
-    retoryka w muzyce baroku, typologia figur retorycznych na wybranych przykładach, teoria afektów,
-    oratorium – opis formy i rozwoju,
-    opera w baroku – opis formy i rozwoju,
-    ulubiony kompozytor renesansowy, barokowy lub klasyczny – uzasadnienie,
-    funkcja basso continuo w muzyce barokowej,
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w dziedzinie muzyki dawnej w przeszłości lub obecnie – gatunek głosu, kariera, znaczenie,
-    przykłady sakralnych dzieł wokalnych – różnorodność form.

Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Dokumenty dodatkowe
Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 23.06.2023) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia 23.06.2023 r.
•    program egzaminu ze śpiewu,
•    kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą/klawesynistą UMFC.
 Niedostarczenie programu, nut (we wskazanych terminach), a także wybór utworów niezgodny ze specjalnością skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.


 

Kierunek: Wokalistyka
Specjalność: Śpiew solowy – kameralistyka
studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, 2-letnie


Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Sudecką, z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Małgorzata Marczewska, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Mikołaj Moroz, Gabriela Silva, Artur Stefanowicz, Aleksander Teliga;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska; Eugenia Rozlach,
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Agnieszka Kurowska-Janecka,
•    doktorzy – adiunkci: AeRan Kim
•    doktorzy – asystenci:, Anna Simińska, Yeoi-Young Sohn, Witold Żołądkiewicz, Aleksandra Resztik–Wesołowska, Yillin Zhang;
•    magistrzy – asystenci: Dorota Laskowiecka-Urban, Jakub Milewski, Agnieszka Kowaluk.

Sprawdziany
•    śpiew
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)
 
Zakres materiału

•    śpiew – kandydat jest zobowiązany do przedstawienia ok. 15 min. programu – pieśni solowe z fortepianem w językach oryginalnych Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
•    kształcenie słuchu:
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    przykłady cykli pieśni – kompozytorzy, budowa formalna, preferencje,
-    ulubiony kompozytor pieśni – uzasadnienie,
-    pieśń – rodzaje, opis formy,
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w dziedzinie pieśni w przeszłości lub obecnie,
-    przykłady zastosowania folkloru w liryce wokalnej polskiej lub obcej,
-    ulubiony cykl pieśni – uzasadnienie,
-    poeci ulubieni przez kompozytorów pieśni – przykłady z literatury polskiej i obcej,
-    różnorodność form pieśni XX i XXI wieku – aparat wykonawczy, przykłady.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Dokumenty dodatkowe
Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 23.06.2023) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia 23.06.2023 r.
•    program egzaminu ze śpiewu,
•    kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC.
 Niedostarczenie programu, nut (we wskazanych terminach), a także wybór utworów niezgodny ze specjalnością skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.

 

Kierunek: Wokalistyka
Specjalność: Musical
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie


Studia magisterskie na kierunku wokalistyka – musical są pomyślane jako studia specjalnościowe, ukierunkowane na rozwijanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z odpowiednich grup przedmiotów: kierunkowych, podstawowych, specjalności musical, praktyk zawodowych. Koncepcja kształcenia pomyślana jest tak, że każdy ze studentów ma w dużą swobodę w zakresie indywidualnego kreowania programu studiów. Student/tka jest zobowiązany/na do realizacji przedmiotów podstawowych i zakresu specjalności. Pozostałe przedmioty leżą w zakresie indywidualnego wyboru studenta z dostępnej grupy przedmiotów fakultatywnych oferowanych na wydziale lub w pakiecie przedmiotów ogólnouczelnianych. W gestii wyboru zawarte są także przedmioty, należące do studium pedagogicznego oraz pakietu multimedialnego. Kształcenie na kierunku musical – studia magisterskie, zawiera w swojej filozofii rozwijanie zawodowych umiejętności praktycznych za pomocą uczestnictwa w koncertach, wydarzeniach muzycznych, organizowanych przez UMFC oraz we współpracy z zewnętrznymi interesariuszami np. z Teatrem Syrena, z Terminalem Kultury, Domami Kultury, Filharmoniami.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska , Mikołaj Moroz, Gabriela Silva, Aleksander Teliga;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska, Eugenia Rozlach,;
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Agnieszka Kurowska-Janecka;
•    doktorzy adiunkci: Kim AeRan
•    doktorzy asystenci: Marcin Wortmann, Jacek Kotlarski, Olga Boczar
•    magistrzy – asystenci: Anna Gigiel-Biedka, Anastazja Simińska.

Sprawdziany
•    śpiew/aktorstwo/taniec
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew/aktorstwo/taniec – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu zawierającego elementy śpiewu, aktorstwa i tańca musicalowego z podkładem własnym na nośniku elektronicznym – pendrive. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. Kandydat musi również przygotować 2-3 sekwencji tanecznych, podanych a vista przez egzaminującego (improwizacja ruchowa inspirowana utworem muzycznym; utwory podaje egzaminujący ekspert). W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu/aktorstwa/tańca nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
•    kształcenie słuchu:
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.

Materiały z kształcenia słuchu przygotowuje komisja.
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    sposób kreowania postaci w musicalu – omówienie z punktu widzenia trzech elementów: wokalnego/tanecznego/aktorskiego,
-    ulubiona partia musicalowa – uzasadnienie,
-    aktualne wystawienie musicalowe w Polsce lub na świecie – opis inscenizacji,
-    filmowe realizacje musicali – zalety i wady, na wybranym przykładzie,
-    wielkie postacie światowej wokalistyki musicalowej w przeszłości lub obecnie – omówienie gatunku głosu, kariera, znaczenie,
-    ulubiony kompozytor musicalowy – uzasadnienie,
-    współczesne dzieła musicalowe/ dawne dzieła musicalowe – scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach,
-    polska scena musicalowa/ światowa scena musicalowa – podobieństwa, różnice, wady, zalety

Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Dokumenty dodatkowe
Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 23.06.2023) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia 23.06.2023 r.
•    program egzaminu ze śpiewu (ze wskazaniem z jakiego musicalu (wersja sceniczna lub filmowa) jest dany utwór))
•    kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie.
Niedostarczenie programu, nut (we wskazanych terminach), a także wybór utworów niezgodny ze specjalnością skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.


Kierunek: Wokalistyka
Specjalność: Śpiew solowy – opera, język wykładowy angielski
studia magisterskie, niestacjonarne, 2-letnie


Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Sudecką, z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Małgorzata Marczewska, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Mikołaj Moroz, Gabriela Silva, Artur Stefanowicz, Aleksander Teliga;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Anna Radziejewska; Eugenia Rozlach,
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Agnieszka Kurowska-Janecka,
•    doktorzy – adiunkci: AeRan Kim
•    doktorzy – asystenci:, Anna Simińska, Yeoi-Young Sohn, Witold Żołądkiewicz, Aleksandra Resztik–Wesołowska, Yillin Zhang;
•    magistrzy – asystenci: Dorota Laskowiecka-Urban, Jakub Milewski, Agnieszka Kowaluk.

Sprawdziany
•    śpiew (możliwość przeprowadzenia egzaminu online na platformie zoom/w takim wypadku nie ma egzaminu kontaktowego dla wszystkich kandydatów tego rodzaju studiów)
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu solowej muzyki operowej w języku oryginalnym. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
•    kształcenie słuchu:
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.

Materiały z kształcenia słuchu przygotowuje komisja.

•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    rodzaje recytatywu – przykłady,
-    ulubiona operowa partia wokalna – uzasadnienie,
-    aktualne wystawienie operowe w Polsce lub na świecie – opis inscenizacji,
-    filmowe realizacje oper – zalety i wady, na wybranym przykładzie,
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w przeszłości lub obecnie – omówienie gatunku głosu, kariera, znaczenie,
-    ulubiony kompozytor operowy – uzasadnienie,
-    opera czy operetka – scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach,
-    festiwale muzyczne w Polsce i na świecie na wybranym przykładzie – społeczna funkcja, zakres oddziaływania.

Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Dokumenty dodatkowe
Należy przesłać pliki PDF drogą mailową na adres: wokalistyka@chopin.edu.pl (niezwłocznie po rejestracji jednak nie później niż do dnia 23.06.2023) lub dostarczyć do dziekanatu – pok. 307 do dnia 23.06.2023 r.
•    program egzaminu ze śpiewu,
•    kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC.
Niedostarczenie programu, nut (we wskazanych terminach), a także wybór utworów niezgodny ze specjalnością skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu.