Kierunki i specjalności

Studia Pierwszego Stopnia

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy i aktorstwo
studia licencjackie, stacjonarne, 4-letnie

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych – współpraca z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną, Teatrem Roma, Teatrem Syrena), recytatyw klasyczny, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i w poszerzonym wymiarze przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja – współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu). W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, specjalistyczne, ogólnouniwersyteckie, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Jadwiga Rappé, Artur Stefanowicz, Włodzimierz Zalewski;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Anna Radziejewska;
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach,
•    doktorzy – adiunkci: Anna Mikołajczyk-Niewiedział
•    doktorzy – asystenci: Agnieszka Kurowska-Janecka, Yeoi-Young Sohn, AeRan Kim, Linhao Qin, Witold Żołądkiewicz, Aleksandra Resztik–Wesołowska;
•    magistrzy – asystenci: Erni Deng.

Sprawdziany
•    śpiew – egzamin dwustopniowy
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych 
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu:
-    1 etap: wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata, brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznania. 
-    2 etap: wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu); brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór/utwory według własnego uznania.
Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych
1.    predyspozycje aktorskie:
-    do przygotowania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: proza oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) oba teksty z własną interpretacją (wykonywane z pamięci),
-    zadania zadawane kandydatom w trakcie egzaminu:
    zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji):
    zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja),
    zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek,
2.    predyspozycje taneczno-ruchowe: 
-    prezentacja przygotowanej wcześniej, 1,5-minutowej, kompozycji ruchowej do dowolnej muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca.
-    badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej poprzez realizację improwizowanej etiudy taneczno-ruchowe a vista, wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).
Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do ćwiczeń gimnastycznych (np. baletki).
•    kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych.

Dokumenty dodatkowe
należy do dnia 04.06.2021 przesłać mailem na adres wokalistyka@chopin.edu.pl program egzaminu ze śpiewu, a kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC – za pośrednictwem dysku one-drive.
 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy
studia licencjackie, niestacjonarne, 3-letnie

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych – współpraca z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną, Teatrem Roma, Teatrem Syrena), studium recytatywu, zagadnienia wykonawcze muzyki dawnej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i przygotowanie sceniczne (podstawy gry aktorskiej, dykcja, taniec, styl i gest, charakteryzacja – współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu). W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, specjalistyczne, ogólnouniwersyteckie, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.
Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, , Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Jadwiga Rappé, Artur Stefanowicz, Włodzimierz Zalewski;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Anna Radziejewska;
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach;
•    doktorzy – adiunkci: Anna Mikołajczyk-Niewiedział
•    doktorzy – asystenci: Agnieszka Kurowska-Janecka, Yeoi- Young Sohn, AeRan Kim, Linhao Qin, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Witold Żołądkiewicz;
•    magistrzy – asystenci: Erni Deng.

Sprawdziany
•    śpiew – egzamin dwustopniowy
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych 
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu:
-    1 etap – wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata, brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznania. 
-    2 etap – wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu), brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór/utwory według własnego uznania.
Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych 
1.    predyspozycje aktorskie:
•    do przygotowania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: proza oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) oba teksty z własną interpretacją (wykonywane z pamięci),
•    zadania zadawane kandydatom w trakcie egzaminu:
-    zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji)
1.    zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja),
2.    zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek,
3.    predyspozycje taneczno-ruchowe: 
•    prezentacja przygotowanej wcześniej, 1,5-minutowej, kompozycji ruchowej do dowolnej muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca.
•    badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej poprzez realizację improwizowanej etiudy taneczno-ruchowej a vista, wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).
Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do ćwiczeń gimnastycznych (np. baletki).
•    kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuc

Dokumenty dodatkowe
należy do dnia 04.06.2021 przesłać mailem na adres wokalistyka@chopin.edu.pl program egzaminu ze śpiewu, a kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC – za pośrednictwem dysku one-drive.

 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Musical
studia licencjackie, stacjonarne i niestacjonarne, 4-letnie

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii musicalowych – współpraca z Teatrem Roma, współpraca z Teatrem Syrena). Specjalność Musical to także bardzo szeroki zakres nauczania przedmiotów aktorskich. Aktor musicalowy to artysta wszechstronny, dysponujący szerokim wachlarzem umiejętności warsztatowych umożliwiających mu interpretację i tworzenie wyrazistych postaci scenicznych. Jak wiadomo istota libretta największych musicali zawiera się w połączeniu partytury muzyczno-wokalnej z obszernymi fragmentami dialogu dramatycznego. Umiejętne operowanie głosem zwłaszcza w wysokich partiach wokalnych i swobodne przechodzenie w dialog pełen ekspresji i dramaturgii stanowi dla aktora musicalowego nie lada wyzwanie. Uniwersytet zapewnia w związku z powyższym bardzo rozbudowany kurs przedmiotów aktorskich. Począwszy od elementarnych zadań aktorskich na roku pierwszym przez sceny z dramatów współczesnych i klasycznych na latach wyższych. Oprócz tego prowadzone są zajęcia z prozy i wiersza, piosenki aktorskiej, a także z tak zwanych przedmiotów warsztatowo-technicznych, takich jak dykcja, taniec współczesny i klasyczny, gest, styl charakteryzacja i wiele innych. Uczelnia prowadzi szeroką współpracę z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu. W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, specjalistyczne, ogólnouniwersyteckie, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.
Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Jadwiga Rappé, Artur Stefanowicz, Włodzimierz Zalewski;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Anna Radziejewska;
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach;
•    doktorzy adiunkci: Anna Mikołajczyk-Niewiedział
•    doktorzy asystenci: Marcin Wortmann
•    magistrzy – asystenci: Anna Gigiel-Biedka, Jacek Kotlarski, Kaja Mianowana.

Sprawdziany
•    sprawdzenie predyspozycji wokalnych, aktorskich i ruchowych – egzamin trzystopniowy 
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
Kandydat przygotowuje:
•    trzy dowolne arie musicalowe, w tym jedna obowiązkowo w języku polskim, z akompaniamentem fortepianu lub z podkładem własnym na nośniku elektronicznym – pendrive). Wszystkie utwory muszą być wykonane z pamięci.
•    dowolny wiersz klasyczny, dowolny wiersz współczesny, dowolny fragment prozy klasycznej, dowolny fragment prozy współczesnej. Wszystkie teksty z własną interpretacją (wykonane z pamięci).
•    indywidualną kompozycję ruchową (w dowolnym stylu bądź technice tańca) do wybranej muzyki (ok. 2 min.) (podkład muzyczny na nośniku elektronicznym – pendrive). Wskazana znajomość podstawowych elementów stylów tanecznych: taniec klasyczny, współczesny, jazzowy, musicalowy).

Przebieg egzaminu:
-    1 etap – wykonanie 1 arii musicalowej z wyboru kandydata (brak wskazania utworu podczas składania dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznania)
-    2 etap – wykonanie 1 utworu (z wyboru Komisji), wykonanie wiersza lub prozy (z wyboru kandydata), prezentacja przygotowanego układu ruchowego
-    3 etap:
    W zakresie wokalnym: 
wykonanie trzeciej arii musicalowej (nie wykonywanej na wcześniejszych etapach),
wykonanie zdefiniowanych przez komisję zadań wokalnych (ten element egzaminu może być pominięty przez komisję) 
    zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji), 
zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja), 
zadania dykcyjne i oddechowe (ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy, jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek), 
    wykonanie 2 sekwencji tanecznych podanych a vista przez egzaminującego, improwizacja ruchowa inspirowana utworem muzycznym (utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący), 
sprawdzenie umiejętności tanecznych (taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec jazzowy, taniec musicalowy), 
sprawdzenie koordynacji muzyczno-ruchowej, sprawdzenie umiejętności w zakresie improwizacji ruchowej, w tym badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej, kreatywności ruchowej.
Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu, nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
•    kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym: sprawdzenie znajomości nazw i położenia nut na pięciolinii w kluczu wiolinowym (solmizacja i litery), sprawdzenie znajomości nazw, wartości i grup rytmicznych, sprawdzanie umiejętności śpiewania gamy durowej nazwami solmizacyjnymi lub literowymi. 

Informacje dodatkowe
•    Podczas egzaminu obowiązuje ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, baletki. 
•    Kandydat zobowiązany jest do samodzielnej rozgrzewki ciała przed egzaminem,
•    Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia przewodniczącemu Komisji nośnika USB z nagraniem utworu muzycznego do którego przygotował kompozycję – w dniu egzaminu.

Dokumenty dodatkowe
należy do dnia 04.06.2021 przesłać mailem na adres wokalistyka@chopin.edu.pl program egzaminu ze śpiewu, a kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC – za pośrednictwem dysku one-drive.
 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy, język wykładowy angielski
studia licencjackie, niestacjonarne, 3-letnie

Studia przygotowują wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium. Program studiów obejmuje zarówno przedmioty zapewniające pracę nad techniką wokalną (śpiew solowy), przygotowanie wokalne repertuaru z zakresu różnych form i stylistyki (praca z pianistą, opracowanie partii operowych – współpraca z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Warszawską Operą Kameralną, studium recytatywu, zagadnienia wykonawcze muzyki barokowej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i przygotowanie sceniczne (podstawy gry aktorskiej, dykcja, taniec, styl i gest, charakteryzacja – współpraca z Akademią Teatralną, Zakładem Tańca UMFC, Szkołą Wizażu). W ofercie dydaktycznej znajdują się przedmioty ogólnomuzyczne, specjalistyczne, ogólnouniwersyteckie, humanistyczne i inne, niezbędne do rozwijania umiejętności i poszerzania wiedzy. Studia dają możliwość nabycia umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Jadwiga Rappé, Artur Stefanowicz, Włodzimierz Zalewski;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Anna Radziejewska;
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach;
•    doktorzy adiunkci: Anna Mikołajczyk-Niewiedział
•    doktorzy – asystenci:, Agnieszka Kurowska-Janecka, Yeoi-Young Sohn, AeRan Kim, Linhao Qin, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Witold Żołądkiewicz;
•    magistrzy – asystenci: Erni Deng.

Sprawdziany
•    śpiew – egzamin dwustopniowy
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych 
•    kształcenie słuchu – sprawdzian ustny (Egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – egzamin dwustopniowy, kandydat przygotowuje trzy dowolne utwory z obszaru muzyki kameralnej, oratoryjnej lub operowej, z akompaniamentem fortepianu: 
o    1 etap – wykonanie 1 utworu z wyboru kandydata, brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór według własnego uznania
o    2 etap – wykonanie 2 utworów (jeden z wyboru kandydata, drugi z wyboru komisji, dopuszczalne jest powtórzenie utworu z 1 etapu), brak wskazania utworu przy złożeniu dokumentów oznacza, że Komisja wybiera utwór/utwory według własnego uznania.
Na każdym etapie komisja może sprawdzić skalę głosu. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku, kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    sprawdzenie predyspozycji aktorskich i ruchowych 
1.    predyspozycje aktorskie:
-    do przygotowania na egzamin przez kandydata minimum dwa teksty: proza oraz wiersz (współczesny lub klasyczny) oba teksty z własną interpretacją (wykonane z pamięci).
-    zadania zadawane kandydatom w trakcie egzaminu:
    zadania aktorskie na przygotowanych przez kandydata tekstach (umiejętność odejścia od przygotowanej interpretacji)
    zadania i etiudy aktorskie na zadany temat (bez tekstu, wyobraźnia i improwizacja),
    zadania dykcyjne i oddechowe, ćwiczenia sprawdzające sprawność aparatu artykulacyjnego w zakresie mowy jak i poprawność dykcyjną poszczególnych głosek,
2.    predyspozycje taneczno-ruchowe: 
-    prezentacja przygotowanej wcześniej, 1,5-minutowej, kompozycji ruchowej do dowolnej muzyki, w dowolnym stylu bądź technice tańca.
-    badanie uruchomienia emocji w ciele, wyobraźni przestrzennej ciała, kreatywności ruchowej poprzez realizację improwizowanej etiudy taneczno-ruchowej a vista, wykonanej do podkładu dźwiękowego (tematy etiud i utwory muzyczne przygotowuje egzaminujący).
Wymagany ubiór umożliwiający ćwiczenia taneczne, zadania ruchowe i gimnastyczne, obuwie do ćwiczeń gimnastycznych (np. baletki).
•    kształcenie słuchu – sprawdzenie predyspozycji i umiejętności słuchowych, w tym czytanie nut, realizacja ćwiczeń rytmicznych.

Dokumenty dodatkowe
należy do dnia 04.06.2021 przesłać mailem na adres wokalistyka@chopin.edu.pl program egzaminu ze śpiewu, a kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC – za pośrednictwem dysku one-drive.
 

 


Studia Drugiego Stopnia

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy – opera
studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, 2-letnie

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.
Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Jadwiga Rappé, Artur Stefanowicz, Włodzimierz Zalewski;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Anna Radziejewska;
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach;
•    doktorzy adiunkci: Anna Mikołajczyk-Niewiedział
•    doktorzy – asystenci:, Agnieszka Kurowska-Janecka, Yeoi-Young Sohn, AeRan Kim, Linhao Qin, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Witold Żołądkiewicz;
•    magistrzy – asystenci: Erni Deng.

Sprawdziany
•    śpiew
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu solowej muzyki operowej w języku oryginalnym. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
•    kształcenie słuchu: 
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.
Materiały z kształcenia słuchu przygotowuje komisja. 
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    rodzaje recytatywu – przykłady,
-    ulubiona operowa partia wokalna – uzasadnienie,
-    aktualne wystawienie operowe w Polsce lub na świecie – opis inscenizacji,
-    filmowe realizacje oper – zalety i wady, na wybranym przykładzie,
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w przeszłości lub obecnie – omówienie gatunku głosu, kariera, znaczenie,
-    ulubiony kompozytor operowy – uzasadnienie,
-    opera czy operetka – scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach,
-    festiwale muzyczne w Polsce i na świecie na wybranym przykładzie – społeczna funkcja, zakres oddziaływania.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów (egzamin online na platformie zoom).

Dokumenty dodatkowe
należy do dnia 24.06.2021 przesłać mailem na adres wokalistyka@chopin.edu.pl program egzaminu ze śpiewu, a kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC – za pośrednictwem dysku one-drive.

 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy – muzyka dawna
studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, 2-letnie

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Jadwiga Rappé, Artur Stefanowicz, Włodzimierz Zalewski;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Anna Radziejewska;
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach;
•    doktorzy adiunkci: Anna Mikołajczyk-Niewiedział
•    doktorzy – asystenci:, Agnieszka Kurowska-Janecka, Yeoi-Young Sohn, AeRan Kim, Linhao Qin, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Witold Żołądkiewicz;
•    magistrzy – asystenci: Erni Deng.

Sprawdziany
•    śpiew
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu – solowa muzyka z epoki baroku. Program może zawierać jeden utwór renesansowy. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    kształcenie słuchu: 
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    rodzaje recytatywu – przykłady,
-    retoryka w muzyce baroku, typologia figur retorycznych na wybranych przykładach, teoria afektów,
-    oratorium – opis formy i rozwoju,
-    opera w baroku – opis formy i rozwoju,
-    ulubiony kompozytor renesansowy, barokowy lub klasyczny – uzasadnienie,
-    funkcja basso continuo w muzyce barokowej,
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w dziedzinie muzyki dawnej w przeszłości lub obecnie – gatunek głosu, kariera, znaczenie,
-    przykłady sakralnych dzieł wokalnych – różnorodność form.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Dokumenty dodatkowe
należy do dnia 24.06.2021 przesłać mailem na adres wokalistyka@chopin.edu.pl program egzaminu ze śpiewu, a kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC – za pośrednictwem dysku one-drive.
 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy – kameralistyka
studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne, 2-letnie

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.
Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Jadwiga Rappé, Artur Stefanowicz, Włodzimierz Zalewski;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Anna Radziejewska;
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach;
•    doktorzy adiunkci: Anna Mikołajczyk-Niewiedział
•    doktorzy – asystenci: Agnieszka Kurowska-Janecka, Yeoi-Young Sohn, AeRan Kim, Linhao Qin, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Witold Żołądkiewicz;
•    magistrzy – asystenci: Erni Deng.

Sprawdziany
•    śpiew
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat jest zobowiązany do przedstawienia ok. 15 min. programu – pieśni solowe z fortepianem w językach oryginalnych Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów.
•    kształcenie słuchu: 
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    przykłady cykli pieśni – kompozytorzy, budowa formalna, preferencje,
-    ulubiony kompozytor pieśni – uzasadnienie,
-    pieśń – rodzaje, opis formy,
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w dziedzinie pieśni w przeszłości lub obecnie,
-    przykłady zastosowania folkloru w liryce wokalnej polskiej lub obcej,
-    ulubiony cykl pieśni – uzasadnienie,
-    poeci ulubieni przez kompozytorów pieśni – przykłady z literatury polskiej i obcej,
-    różnorodność form pieśni XX i XXI wieku – aparat wykonawczy, przykłady.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Dokumenty dodatkowe
należy do dnia 24.06.2021 przesłać mailem na adres wokalistyka@chopin.edu.pl program egzaminu ze śpiewu, a kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC – za pośrednictwem dysku one-drive.

 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Musical
studia magisterskie, stacjonarne, 2-letnie

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka – musical są pomyślane jako studia specjalnościowe, ukierunkowane na rozwijanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z odpowiednich grup przedmiotów: kierunkowych, podstawowych, specjalności musical, praktyk zawodowych. Koncepcja kształcenia pomyślana jest tak, że każdy ze studentów ma w dużą swobodę w zakresie indywidualnego kreowania programu studiów. Student/tka jest zobowiązany/na do realizacji przedmiotów podstawowych i zakresu specjalności. Pozostałe przedmioty leżą w zakresie indywidualnego wyboru studenta z dostępnej grupy przedmiotów fakultatywnych oferowanych na wydziale lub w pakiecie przedmiotów ogólnouczelnianych. W gestii wyboru zawarte są także przedmioty, należące do studium pedagogicznego oraz pakietu multimedialnego. Kształcenie na kierunku musical – studia magisterskie, zawiera w swojej filozofii rozwijanie zawodowych umiejętności praktycznych za pomocą uczestnictwa w koncertach, wydarzeniach muzycznych, organizowanych przez UMFC oraz we współpracy z zewnętrznymi interesariuszami np. z Teatrem Roma, Teatrem Syrena, Domami Kultury, Filharmoniami. 

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Jadwiga Rappé, Artur Stefanowicz, Włodzimierz Zalewski;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Anna Radziejewska;
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach;
•    doktorzy asystenci: Marcin Wortmann, 
•    magistrzy – asystenci: Anna Gigiel,-Biedka, Jacek Kotlarski, Kaja Mianowana. 

Sprawdziany
•    śpiew/aktorstwo/taniec
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew/aktorstwo/taniec – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu zawierającego elementy śpiewu, aktorstwa i tańca musicalowego. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. Kandydat musi również przygotować 2-3 sekwencji tanecznych, podanych a vista przez egzaminującego (improwizacja ruchowa inspirowana utworem muzycznym; utwory podaje egzaminujący ekspert). W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu/aktorstwa/tańca nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    kształcenie słuchu: 
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.
Materiały z kształcenia słuchu przygotowuje komisja.
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    sposób kreowania postaci w musicalu – omówienie z punktu widzenia trzech elementów: wokalnego/tanecznego/aktorskiego,
-    ulubiona partia musicalowa – uzasadnienie,
-    aktualne wystawienie musicalowe w Polsce lub na świecie – opis inscenizacji,
-    filmowe realizacje musicali – zalety i wady, na wybranym przykładzie,
-    wielkie postacie światowej wokalistyki musicalowej w przeszłości lub obecnie – omówienie gatunku głosu, kariera, znaczenie,
-    ulubiony kompozytor musicalowy – uzasadnienie,
-    współczesne dzieła musicalowe/ dawne dzieła musicalowe – scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach,
-    polska scena musicalowa/ światowa scena musicalowa – podobieństwa, różnice, wady, zalety 
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Dokumenty dodatkowe
należy do dnia 24.06.2021 przesłać mailem na adres wokalistyka@chopin.edu.pl program egzaminu ze śpiewu, a kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC – za pośrednictwem dysku one-drive.

 

Kierunek: Wokalistyka

Specjalność: Śpiew solowy – opera, język wykładowy angielski
studia magisterskie, niestacjonarne, 2-letnie

Studia magisterskie na kierunku wokalistyka (specjalność śpiew solowy – opera, śpiew solowy – kameralistyka, śpiew solowy – muzyka dawna) są wg przyjętej i wdrożonej koncepcji studiami specjalnościowymi, ukierunkowanymi na studiowanie wybranych obszarów umiejętności zawodowych, zgodnych z preferencjami głosowymi lub zdefiniowanymi pasjami artystycznymi. Program studiów składa się z pakietów kształcenia i umożliwia spory zakres swobody w zakresie indywidualnego ukształtowania programu studiów. Student jest zobowiązany do realizacji pakietu podstawowego (przedmioty podstawowe i z zakresu specjalności). Pozostała część programu jest uzupełniana wg indywidualnego wyboru studenta z obszernego katalogu przedmiotów fakultatywnych dostępnych w ofercie uczelni, w tym pakietu „multimedia” i pakietu „studium pedagogiczne”. Ponadto studia stwarzają możliwość rozwinięcia zawodowych umiejętności praktycznych poprzez udział w operach, koncertach oraz wydarzeniach muzycznych prezentowanych na terenie UMFC i innych instytucji kulturalnych – współpraca m.in. z Filharmonią Gorzowską, Filharmonią Świętokrzyską, Filharmonią Podkarpacką, Musikakademie Rheinsberg, Paderewski Symphony Orchestra w Chicago czy Festiwalem Jana Kiepury w Krynicy.

Wykaz osób prowadzących przedmiot główny:
•    profesorowie: Robert Cieśla, Ryszard Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Jadwiga Rappé, Artur Stefanowicz, Włodzimierz Zalewski;
•    profesorowie UMFC: Jolanta Janucik, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Anna Radziejewska;
•    doktorzy habilitowani: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach;
•    doktorzy adiunkci: Anna Mikołajczyk-Niewiedział
•    doktorzy – asystenci: Agnieszka Kurowska-Janecka, Yeoi-Young Sohn, AeRan Kim, Linhao Qin, Aleksandra Resztik-Wesołowska, Witold Żołądkiewicz;
•    magistrzy – asystenci: Erni Deng.

Sprawdziany
•    śpiew
•    kształcenie słuchu (egzamin online na platformie zoom)
•    rozmowa kwalifikacyjna (egzamin online na platformie zoom)

Zakres materiału
•    śpiew – kandydat zobowiązany jest do przedstawienia ok. 15 min. programu solowej muzyki operowej w języku oryginalnym. Jeśli kandydat przekroczy czas występu ponad przewidziane 15 minut, komisja ma prawo przerwać występ. Wszystkie utwory mają być wykonane z pamięci. W przypadku kiedy kandydat nie zdał egzaminu ze śpiewu nie zostaje dopuszczony do dalszych egzaminów. 
•    kształcenie słuchu: 
-    czytanie a vista zadanego fragmentu linii melodycznej,
-    czytanie przebiegu rytmicznego.
Materiały z kształcenia słuchu przygotowuje komisja.
•    rozmowa kwalifikacyjna – kandydat przygotowuje 10 minutową wypowiedź na jeden z podanych poniżej tematów:
-    rodzaje recytatywu – przykłady,
-    ulubiona operowa partia wokalna – uzasadnienie,
-    aktualne wystawienie operowe w Polsce lub na świecie – opis inscenizacji,
-    filmowe realizacje oper – zalety i wady, na wybranym przykładzie,
-    wielkie postaci światowej wokalistyki w przeszłości lub obecnie – omówienie gatunku głosu, kariera, znaczenie,
-    ulubiony kompozytor operowy – uzasadnienie,
-    opera czy operetka – scenariusz dyskusji dwóch ekspertów o przeciwstawnych poglądach,
-    festiwale muzyczne w Polsce i na świecie na wybranym przykładzie – społeczna funkcja, zakres oddziaływania.
Komisja po wysłuchaniu wypowiedzi, zadaje pytanie na inny, wybrany z powyższego katalogu temat (wypowiedź kandydata oraz odpowiedzi na pytania wygłaszane są z pamięci). Jeżeli kandydat nie uzyska pozytywnej oceny z któregoś z egzaminów (kształcenie słuchu, rozmowa kwalifikacyjna) oznacza, że nie zdał pozytywnie całości egzaminów.

Dokumenty dodatkowe
należy do dnia 24.06.2021 przesłać mailem na adres wokalistyka@chopin.edu.pl program egzaminu ze śpiewu, a kserokopie nut utworów wykonywanych na egzaminie z pianistą UMFC – za pośrednictwem dysku one-drive.