Employees

as. dr

Mateusz Smoczyński

jazz violin

Mateusz Smoczyński – skrzy­pek jaz­zo­wy, absol­went Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie Andrzeja Gębskiego. Od 2017 roku pro­wa­dzi kla­sę skrzy­piec jaz­zo­wych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Zwycięzca II Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta. W ran­kin­gu Jazz Top maga­zy­nu Jazz Forum został uzna­ny za jaz­zo­we­go skrzyp­ka roku 2017. Występował na naj­waż­niej­szych sce­nach i festi­wa­lach jaz­zo­wych nie­mal na całym świe­cie. Współpracował z taki­mi arty­sta­mi jak: Branford Marsalis, Bobby McFerrin, Gil Goldstein, Richie Beirach, Glen Moore, Tomasz Stańko, Zbigniew Namysłowski, Urszula Dudziak, Vladislav “Adzik” Sendecki, Leszek Możdżer, Janusz Skowron, Kazimierz Jonkisz, Jerzy Maksymiuk, Kayah, Natalia Kukulska, Anna Maria Jopek, Monika Borzym, Aga Zaryan, Grzech Piotrowski, Adam Sztaba i Sebastian Karpiel Bułecka. Nagrał kil­ka­dzie­siąt płyt. Wielokrotny sty­pen­dy­sta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w pro­gra­mie “Młoda Polska”. Laureat nagro­dy “Grand Prix” w kate­go­rii Nadzieja Roku 2007 ple­bi­scy­tu Jazz Melomani. Jest auto­rem kon­cer­tu skrzyp­co­we­go “Adam’s Apple”, któ­re­go pra­wy­ko­na­nie odby­ło się w listo­pa­dzie 2018 roku w NOSPR. Razem z Joachimem Kühnem, Bronisławem Suchankiem, Januszem Stefańskim i Bohdanem Jarmołowiczem brał udział w pra­wy­ko­na­niu kon­cer­tu jaz­zo­we­go na skrzyp­ce, orkie­strę sym­fo­nicz­ną i gru­pę ryt­micz­ną Zbigniewa Seiferta.

Od kil­ku­na­stu lat jest lide­rem kwin­te­tu, z któ­rym nagrał pły­ty „Inspirations”, „Expressions” oraz „Berek” (nomi­na­cja do Fryderyka, nagro­dy przy­zna­wa­nej przez Akademię Fonograficzną w kate­go­rii „Jazzowy Album Roku”). W 2009 roku wspól­nie ze swo­im bra­tem — Janem Smoczyńskim oraz rosyj­skim per­ku­si­stą Alexem Zingerem zało­żył New Trio. Z zespo­łem tym wydał dwa albu­my: „Perpendicular Realities” oraz „Simultaneous Abstractions” (nomi­na­cja do Fryderyka w kate­go­rii „Jazzowy Debiut Roku”). W roku 2017 nakła­dem Fundacji im. Zbigniewa Seiferta Mateusz Smoczyński wydał swo­ją pierw­szą kla­sy­cy­zu­ją­cą pły­tę na skrzyp­ce solo — „Metamorphoses”.

Mateusz Smoczyński jest współ­za­ło­ży­cie­lem Atom String Quartet – pierw­sze­go w Polsce kwar­te­tu smycz­ko­we­go gra­ją­ce­go jazz. Z zespo­łem tym wygrał kon­kurs Bielskiej Zadymki Jazzowej oraz Bucharest International Jazz Competition. W czerw­cu 2011 roku Atom String Quartet wydał debiu­tanc­ką pły­tę – „Fade In”, za któ­rą otrzy­mał Fryderyka w kate­go­rii „Jazzowy Fonograficzny Debiut Roku”. Kilka mie­się­cy póź­niej, nakła­dem wytwór­ni Kayax poja­wi­ła się kolej­na pły­ta kwar­te­tu – „Places”, któ­ra rów­nież zosta­ła nagro­dzo­na Fryderykiem, tym razem w kate­go­rii „Jazzowy Album Roku”. W roku 2015 swo­ją pre­mie­rę miał dwu­pły­to­wy album zespo­łu — AtomSPHERE, a w roku 2017 uka­za­ła się czwar­ta pły­ta kwar­te­tu — Seifert. Od począt­ku swo­jej dzia­łal­no­ści Atom String Quartet został dwu­krot­nie uzna­ny za naj­lep­szy aku­stycz­ny zespół w ankie­cie Jazz Top czy­tel­ni­ków maga­zy­nu Jazz Forum.

W latach 2012–2016 Mateusz Smoczyński był pierw­szym skrzyp­kiem w legen­dar­nym ame­ry­kań­skim zespo­le – Turtle Island Quartet (zdo­byw­cy m.in. dwóch nagród Grammy). Z zespo­łem tym dał ponad 100 kon­cer­tów na naj­waż­niej­szych ame­ry­kań­skich sce­nach. W roku 2013 kwar­tet wziął gościn­ny udział w nagra­niu pły­ty “After Blue” woka­list­ki Tierney Sutton, któ­ry otrzy­mał nomi­na­cję do nagro­dy Grammy. Rok póź­niej swo­ją pre­mie­rę mia­ła autor­ska pły­ta zespo­łu — “Confetti Man”, któ­ra zosta­ła uzna­na przez National Federation of Music Clubs za naj­lep­sze ame­ry­kań­skie kame­ral­ne nagra­nie roku. Mateusz Smoczyński razem z Turtle Island Quartet współ­pra­co­wał m.in. z kubań­skim klar­ne­ci­stą Paquito D’Rivera, skrzyp­kiem Michaelem Doucet, woka­list­ką Nellie McKay oraz pia­ni­stą Cyrusem Chestnut.

W roku 2016 Mateusz Smoczyński zało­żył duet z jed­nym z naj­wspa­nial­szych wio­lon­cze­li­stów na świe­cie — Stephanem Braunem.