Scientific activity

Wielokierunkowa działalność badawcza zarówno o profilu naukowym (Katedra Teorii Muzyki, Kolegium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych, Katedra Edukacji Muzycznej, Katedra Akustyki Muzycznej), jak i artystycznym (katedry instrumentalne, Katedra Kompozycji, Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej, Katedra Wokalistyki, Katedra Reżyserii Dźwięku) realizowana jest w ramach katedr.

Działalność naukowo-badawcza obejmuje obszary problemowe pomijane w innych ośrodkach naukowych, w tym m.in. psychologię i teorię muzyki, teorię pedagogiki muzycznej i wychowania muzycznego, studia edytorskie nad twórczością Fryderyka Chopina, instrumentologię i akustykę. Preferowane są badania nad muzyką polską (twórczość Chopina) i nad teorią muzyki XX wieku. 
W sferze zagadnień naukowo-badawczych znajdują się: edukacja muzyczna w Polsce; dzieła kompozytorów i wykonawców muzyki dawnej i współczesnej; recepcja i percepcja muzyki; percepcja barwy, wysokości i głośności dźwięku; pamięć słuchowa; analiza głosu ludzkiego i narządu oddechowego; nowoczesne środki generowania i transmisji dźwięku; rozwój zawodowy nauczycieli muzyki; rozwój muzyczny człowieka w skali całego życia.
W systemie badań ciągłych i interdyscyplinarnych prowadzone są prace podstawowe i aplikacyjne ukierunkowane na potrzeby szkolnictwa muzycznego, kultury i gospodarki kraju z następujących dyscyplin: nauki o sztukach pięknych, psychologia, pedagogika, nauki medyczne, socjologia i filozofia. Interdyscyplinarne zespoły badawcze składają się z muzyków, muzykologów, pedagogów, lekarzy, fizjologów, fizyków, inżynierów i informatyków. Efekty ich pracy z pogranicza nauki, techniki i sztuki, spotykają się z zainteresowaniem licznych jednostek badawczych krajowych i zagranicznych.

Dział nauki i awansów podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. nauki.

Zakres działania:
- rozlicza środki finansowe z subwencji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przydzielone na działalność naukową jednostek UMFC (działalność naukowa, wydawnicza katedr, projekty młodych naukowców i doktorantów),
- koordynuje działania związane z różnymi programami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- koordynuje działania związane z aplikowaniem do Narodowego Centrum Nauki i innych podmiotów finansujących działalność naukową,
- opracowuje i przygotowuje analizy, plany i sprawozdawczość dotyczące
a) uzyskania kategorii naukowej,
b) osiągnięć naukowych i artystycznych pracowników Uniwersytetu,
c) działalności naukowej i artystycznej prowadzonej w Uniwersytecie,
- przygotowuje i wysyła obowiązkowe raporty i sprawozdania, wynikające z działalności naukowej UMFC (m.in. w systemie POL-on, ZSUN),
- przygotowuje, przetwarza i archiwizuje dokumentację dotyczącą działalności naukowej i artystycznej,
- przygotowuje coroczne sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej do Głównego Urzędu Statystycznego,
- prowadzi pod względem technicznym i prawnym proces związany z postępowaniami dotyczącymi nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora,
- koordynuje sprawozdawczość wszystkich jednostek organizacyjnych w systemie POL-on,
- prowadzi obsługę Rady Dyscypliny Artystycznej.