Employees

dr

Joanna Jasińska

english philology
  • wykła­dow­ca aka­de­mic­ki – anglist­ka i socjo­loż­ka
  • czło­nek inter­dy­scy­pli­nar­nych zespo­łów badaw­czych
  • autor­ka muzy­ki, pia­nist­ka,
  • tłu­macz­ka i dzien­ni­kar­ka

Doktor nauk spo­łecz­nych Uniwersytetu Warszawskiego, absol­went­ka Uniwersytetu Warszawskiego (angli­sty­ka i socjo­lo­gia) oraz Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie (edu­ka­cja muzycz­na – ryt­mi­ka i impro­wi­za­cja for­te­pia­no­wa), a tak­że pody­plo­mo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (job-coaching) oraz Instytutu Reportażu.

Łączy pra­cę aka­de­mic­ką z dzia­łal­no­ścią muzycz­ną, tłu­ma­cze­nio­wą i dzien­ni­kar­ską.

Autorka inter­dy­scy­pli­nar­nej roz­pra­wy dok­tor­skiej Polsko-ame­ry­kań­skie mał­żeń­stwa i ich wie­lo­kul­tu­ro­we świa­ty, tłu­macz­ka książ­ki Andrew Shentona Arvo Pärt. Słyszalne świa­tło wyda­nej przez wydaw­nic­two UMFC (2019), autor­ka pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go Rapujące cyfry (2017) —  pły­ty z autor­ski­mi pio­sen­ka­mi dla dzie­ci do tek­stów Marzeny Kowalskiej, Moniki Oliszewskiej i Agnieszki Frączek oraz książ­ki zawie­ra­ją­cej muzycz­ne zaba­wy (Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2017), pły­ty z autor­ski­mi pio­sen­ka­mi Piosenki ulot­ne nagra­nej z zespo­łem Pinakoteka. Autorka publi­ka­cji w Studiach Socjologicznych, Dużym Formacie, wydaw­nic­twie Fundacja MaMa, De Gruyer oraz wydaw­nic­twie Pani Twardowska.

Od roku 2000 wykła­dow­ca war­szaw­skich uczel­ni (od 2019 Uniwersytet Muzyczny, wcze­śniej Uniwersytet Warszawski —  wydział Lingwistyki Stosowanej, wydział socjo­lo­gii, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Łazarskiego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna). Prowadzi zaję­cia ze stu­den­ta­mi zagra­nicz­ny­mi i pol­ski­mi  — Practical English, lek­to­ra­ty, kon­wer­sa­to­ria, English for Special Purposes – media English, busi­ness English, Sociolinguistics, Leadership and social ani­ma­tor, a tak­że zaję­cia muzycz­ne (edu­ka­cja muzycz­na z meto­dy­ką, gry i zaba­wy muzycz­ne) oraz socjo­lo­gicz­ne (socjo­lo­gia ogól­na, warsz­tat socjo­lo­gicz­ny). Również dorad­ca zawo­do­wy dla stu­den­tów zagra­nicz­nych i pol­skich oraz dla absol­wen­tów Uniwersytetu Warszawskiego w Biurze Karier UW, pro­wa­dzą­ca autor­skie warsz­ta­ty akty­wi­za­cji zawo­do­wej dla Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Praw Kobiet oraz Wszechnicy Polskiej, eks­pert­ka na tar­gach pra­cy.

Stypendystka Ohio State University (Columbus) i University of Michigan (Ann Arbor) w Stanach Zjednoczonych, visi­ting scho­lar na uni­wer­sy­te­tach we Francji (Tuluza), Hiszpanii (Madryt) i Turcji (Istambuł).

Członek inter­dy­scy­pli­nar­nych zespo­łów badaw­czych Uniwersytetu Warszawskiego (bada­nia  w ramach mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tów z zakre­su poli­ty­ki spo­łecz­nej — bada­nia nad imi­gran­ta­mi, bada­nia lide­rów na wsi pol­skiej, bada­nia wła­sne par pol­sko – ame­ry­kań­skich doty­czą­ce róż­nic kul­tu­ro­wych, bada­nia doty­czą­ce przed­się­bior­czo­ści spo­łecz­nej (pro­jekt FAB Move – bada­nia na Sycylii), bada­nia HR Excellence doty­czą­ce barier i róż­nic w roz­wo­ju karier kobiet i męż­czyzn na Uniwersytecie Warszawskim  oraz  bada­nie prze­mian war­to­ści po 1989 roku.

W roku 2011 zało­ży­ła zespół Pinakoteka (www.pinakoteka.info), z któ­rym kon­cer­tu­je wyko­nu­jąc autor­skie pro­gra­my z wła­sny­mi utwo­ra­mi. Zespół two­rzą absol­wen­ci uczel­ni muzycz­nych: Monika Szulińska – per­ku­sja, Dagmara Latosińska – śpiew, Tadeusz Melon – skrzyp­ce, Jacek Szuliński – kon­tra­bas i Joanna Jasińska – for­te­pian, kom­po­zy­cje. Zespół nagrał dwie pły­ty: Piosenki ulot­ne (2015) oraz Pinakoteka dzie­ciom – Rapujące cyfry nakła­dem Polskiego Radia. W 2018 roku w Kanadzie (Windsor, Ontario) z kana­dyj­ski­mi dzieć­mi zosta­ła nagra­na anglo­ję­zycz­na wer­sja Rapujących cyfr  (Naughty Numbers). Za pro­jekt Rapujące cyfry Joanna Jasińska otrzy­ma­ła Warszawską Nagrodę Edukacji Kulturalnej 2017. Joanna Jasińska jest rów­nież autor­ką muzy­ki hym­nu Warsaw Bilingual School – war­szaw­skiej szko­ły dwu­ję­zycz­nej, do tek­stu Marzeny Kowalskiej.   

W latach 2017–2018 Joanna Jasińska pro­wa­dzi­ła audy­cję Swój czy obcy? w radiu WNET.fm, w któ­rej poru­sza­ła pro­ble­my migra­cji, zapra­sza­jąc eks­per­tów, repor­te­rów, miesz­ka­ją­cych w Polsce cudzo­ziem­ców oraz miesz­ka­ją­cych za gra­ni­cą Polaków.

 

PUBLIKACJE  — Książki/artykuły

2019 – tłu­ma­cze­nie książ­ki Andrew Shentona (University of Boston) “Arvo Pärt. Słyszalne świa­tło” ( Arvo Pärt. Resonant Texts. Choral and Organ Music 1956–2015” (UMFC)

2018 — Cosmopolitan Reality of Polish-American Couples. W: New Cosmopolitanism, Race and Ethnicity: Cultural Perspectives. (red.) Samir  Dayal, Ewa Łuczak. Anna Pochmara. Wydawnictwo De Gruyter,

2018 – W stro­nę socjo­lo­gii pary: pro­po­zy­cja para­dyg­ma­tu teo­re­tycz­no-badaw­cze­go W: Studia Socjologiczne (3/2018); współ­au­to­rzy: F. Schmidt, J. Mizielińska, A.Stasińska, M. Żadkowska, s.11–39

2018 - Debata o prak­ty­kach bycia we dwo­je. W: Studia Socjologiczne (3/2018); współ­au­to­rzy: F. Schmidt, J. Mizielińska, A. Stasińska, M. Żadkowska. s.101–123

2017 — Jeszcze sześć lat i będzie­my razem. W: Duży Format (20.11.17), str. 18–19. 

2017 – Rapujące cyfry. Piosenki i zaba­wy muzycz­ne dla dzie­ci.  Warszawa: Wydawnictwo Pani Twardowska, całość: 112 stron (nagro­dzo­na Warszawską Nagrodą Edukacji    Kulturalnej 2017)

2009 – Łyżka mio­du, łyż­ka dzieg­ciu. W: Co to zna­czy być mat­ką w Polsce? Pietruszka-Dróżdż (red.). Warszawa: Fundacja MaMa, s.  19–33

 

Płyty:

2017 – Pinakoteka dzie­ciom — Rapujące cyfry. Warszawa: Polskie Radio (autor­ska muzy­ka do tek­stów: M.Kowalskiej, M. Oliszewskiej, A. Frączek, J.Brzechwy)

2014 –  Pinakoteka  – Piosenki ulot­ne. Warszawa: Wydawnictwo GM (autor­ska muzy­ka do tek­stów: M.Kowalskiej, I. Żyłenko, L, Pasternaka, J. Pupacicia)  

DOROBEK BADAWCZY

2018–2019 – bada­nie prze­mian war­to­ści po 1989 w Polsce (Uniwersytet Warszawski, wydział socjo­lo­gii –  kie­row­nik pro­jek­tu prof. Marody)

2018 – bada­nia HR Excellence doty­czą­ce barier i róż­nic w roz­wo­ju  karier kobiet i  męż­czyzn na Uniwersytecie Warszawskim (Uniwersytet Warszawski, wydział socjo­lo­gii  kie­row­nik pro­jek­tu dr Kubisa)

2016–2018 – mię­dzy­na­ro­do­we bada­nie FAB-Move doty­czą­ce  przed­się­bior­czo­ści spo­łecz­nej, pro­wa­dzi­łam bada­nia na  Sycylii (Katania, Syrakuzy)

2012–2018 – bada­nia autor­skie doty­czą­ce róż­nic kul­tu­ro­wych w  mał­żeń­stwach pol­sko-ame­ry­kań­skich – pro­wa­dzo­ne w Stanach Zjednoczonych i w Polsce

2014–2015 – bada­nia migran­tów w Płocku i Warszawie (czło­nek gru­py badaw­czej, kie­row­nik pro­jek­tu dr Matysiak)

2013–2014 – bada­nia lide­rów wsi pol­skiej (czło­nek gru­py badaw­czej, kie­row­nik pro­jek­tu dr Matysiak)

2010–2012 – bada­nia work-life balan­ce (Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych, kie­row­nik pro­jek­tu prof. Siemieńska)