Employees

prof. dr hab.

Małgorzata Przedpełska-Bieniek

copyright law

 

Absolwentka sek­cji fil­mo­wej Wydziału Reżyserii Dźwięku, Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w kla­sie prof. Jana Szmańdy oraz Wydziału Rytmiki, Szkoły Muzycznej II stop­nia im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w kla­sie prof. Barbary Turskiej. Zatrudniona na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra UMFC w Katedrze Reżyserii Dźwięku.

Pracuje zawo­do­wo od 1977 r., w tym w latach 1979 — 1997 na eta­cie w WFDiF w Warszawie. Jako asy­stent i dru­gi ope­ra­tor dźwię­ku, uczest­ni­czy przy powsta­wa­niu kil­ku­na­stu fil­mów TV i kino­wych. W 1978 r. debiu­tu­je jako ope­ra­tor dźwię­ku fil­mem tele­wi­zyj­nym Papa Stamm w reż. Krzysztofa Rogulskiego. Równolegle roz­po­czy­na pra­cę jako mon­ta­żyst­ka dźwię­ku, autor opra­co­wań dźwię­ko­wych, orga­ni­za­tor nagrań muzycz­nych, kon­sul­tant i ilu­stra­tor muzycz­ny, ope­ra­tor post­pro­duk­cji dźwię­ku. Pracowała przy kil­ku­set fil­mach, a tak­że rekla­mach, spek­ta­klach teatral­nych i wido­wi­skach.   

W latach 1989–1998 peł­nił funk­cję sound super­vi­sor (oso­ba odpo­wie­dzial­na za dźwięk, opra­co­wa­nia muzycz­ne i praw­ne aspek­ty ich wyko­ny­wa­nia) w Studio Filmowym ITI. W 1992 r. otwie­ra pierw­szą w Polsce fono­te­kę muzycz­ną i efek­to­wą Sonoria. Od 1995 r. kie­ru­je wła­snym stu­diem post­pro­duk­cyj­nym Sonoria. W 2011 r. otrzy­mu­je sta­tu­et­kę Cinemagic,  w 2017 r. nagro­dę Festiwalu Blue Box w Olsztynie, za cało­kształt dzia­łal­no­ści zawo­do­wej. Kilkakrotnie zapra­sza­na do jury festi­wa­li fil­mo­wych, wygła­sza refe­ra­ty, pro­wa­dzi warsz­ta­ty, pane­le dys­ku­syj­ne i spo­tka­nia autor­skie. W tym roku (2019) pla­no­wa­ne są warsz­ta­ty w ramach Festiwalu muzy­ki fil­mo­wej w Krakowie, Festiwalu Młodzi i film w Koszalinie i Festiwalu kina nie­za­leż­ne­go w Lidzbarku Warmińskim.

Od wie­lu lat pro­wa­dzi dzia­łal­ność dydak­tycz­ną. Wspólnie z prof. Nikodemem Wołk-Łaniewskim opra­co­wa­ła w 2002 r. na zle­ce­nie MEN pro­gram naucza­nia dla tech­ni­ków i szkół poli­ce­al­nych kształ­cą­cych asy­sten­tów i tech­ni­ków dźwię­ku. Jest autor­ką, reali­zo­wa­ne­go na Wydziale Reżyserii Dźwięku, pro­gra­mu naucza­nia z zakre­su mon­ta­żu dźwię­ku, ilu­stra­cji muzycz­nej, pro­duk­cji nagrań i pra­wa autor­skie­go. Prowadzi zaję­cia z tych przed­mio­tów, w tym indy­wi­du­al­ne z ilu­stra­cji muzycz­nej w ramach dodat­ko­wych przed­mio­tów z zakre­su reży­se­rii dźwię­ku. Opracowywała też poprzed­ni pro­gram nauki mon­ta­żu dźwię­ku w fil­mie i zaję­cia te pro­wa­dzi­ła w latach 1985 — 1987, a wspól­nie z prof. Małgorzatą Lewandowską prze­pro­wa­dza­ła, w 2006 r., moder­ni­za­cję ówcze­sne­go pro­gra­mu naucza­nia na Wydziale.

Wykładała w Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, na Wydziale Montażu Obrazu – dźwięk i este­ty­kę dźwię­ku w fil­mie, gdzie rów­nież opra­co­wa­ła pro­gram autor­ski. Przygotowała pro­gram naucza­nia przed­mio­tu Postprodukcja dźwię­ku w fil­mie, dla spe­cjal­no­ści pody­plo­mo­wych Zarządzanie Cyfrową Postprodukcją Producent Kreatywny  Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej i pro­wa­dzi te zaję­cia. Wykłada tak­że pro­duk­cję nagrań i pra­wo autor­skie dla stu­den­tów Reżyserii Dźwięku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prowadzi zaję­cia z este­ty­ki dźwię­ku w fil­mie, dźwię­ku w fil­mie, nauki o instru­men­tach pro­duk­cji nagrań i pra­wa autor­skie­go na wydzia­łach dźwię­ko­wym i fil­mo­wym Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Współpracowała z Wyższą Szkołą Promocji w Warszawie (utwór), Warszawską Szkołą Filmową (este­ty­ka dźwię­ku w fil­mie), pody­plo­mo­wym stu­dium kie­row­ni­ków pro­duk­cji w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego (zaję­cia na temat reali­za­cji dźwię­ku w aspek­tach praw­nych i orga­ni­za­cyj­nych) i pody­plo­mo­wym stu­dium kom­po­zy­cji muzy­ki fil­mo­wej w Akademii Muzycznej w Łodzi (este­ty­ka opra­co­wań muzycz­nych i praw­ne aspek­ty opra­co­wań muzycz­nych Wygłasza tak­że wykła­dy gościn­ne, odczy­ty i poga­dan­ki, bie­rze udział w sym­po­zjach i kon­fe­ren­cjach nauko­wych.

W mar­cu 2013 r. obro­ni­ła pra­cę dok­tor­ską pt. Warstwa muzycz­na fil­mów: „Persona non    gra­ta”    w   reż.  Krzysztofa Zanussiego i   „Z kro­ni­ki Auschwitz.  Cz. 2 – Orkiestra”  w reż.  Michała Bukojemskiego. Problemy opra­co­wa­nia muzycz­ne­go fil­mu fabu­lar­ne­go i doku­men­tal­ne­go na Wydziale Reżyserii Dźwięku UMFC. Od stycz­nia 2017 jest dok­to­rem habi­li­to­wa­nym. Przedstawiła auto­re­fe­rat na temat kon­sul­ta­cji i opra­co­wa­nia muzycz­ne­go fil­mu i seria­lu Excentrycy, czy­li po sło­necz­nej stro­nie uli­cy w reż. Janusza Majewskiego.

Jest autor­ką książ­ki Dźwięk w fil­mie (1 wyd. APF 2005 r., 2 wyd. Sonoria 2009 r.), a tak­że popu­lar­nych arty­ku­łów przede wszyst­kim dla kwar­tal­ni­ków KameraFilm Pro. Od 2012 r. uka­zu­ją się w for­mie e‑book skryp­ty do pro­wa­dzo­nych prze­ze nią przed­mio­tów. W maju 2017 r. wyda­ła książ­kę — Sztuka dźwię­ku  (Wydawnictwa Wojciech Marzec). Prowadzi blog Z dźwię­kiem i wdzię­kiem. Następna pla­no­wa­na książ­ka to Muzyka i film.