26 IV 2021

Professor Jadwiga Rappé is a laureate of the GOLDEN FRYDERYK 2021 music award

Outstanding singer (alt), teacher. An artist whose career includes thousands of recitals, symphony concerts and opera performances in the most famous concert halls in the world.

Z dumą i radością dzielimy się z Państwem informacją o przyznaniu nagrody muzycznej ZŁOTY FRYDERYK 2021 profesor Jadwidze Rappé. 
Serdecznie gratulujemy!!!

Jadwiga Rappé — alt. Jedna z naj­wy­bit­niej­szych śpie­wa­czek pol­skich. Absolwentka Wydziału Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Uczennica prof. Zofii Brégy oraz absol­went­ka Akademii Muzycznej we Wrocławiu w kla­sie prof. Jerzego Artysza. Laureatka I nagro­dy na Międzynarodowym Konkursie Bachowskim w Lipsku i zdo­byw­czy­ni Złotego Medalu na Festiwalu Młodych Solistów w Bordeaux. Za nagra­ne wraz z Mają Nosowską 3 Fragmenty Poematów J. Kasprowicza Karola Szymanowskiego artyst­ka zosta­ła wyróż­nio­na w roku 1982 nagro­dą Polskiego Radia, przy­zna­ną z ini­cja­ty­wy Jana Webera.

Jadwiga Rappé jest przede wszyst­kim śpie­wacz­ką ora­to­ryj­no-kan­ta­to­wą, wyko­nu­ją­cą utwo­ry róż­nych epok muzycz­nych, od baro­ku do współ­cze­sno­ści.

Występowała z kon­cer­ta­mi w naj­słyn­niej­szych salach kon­cer­to­wych Europy, Ameryki Płn. i Azji, współ­pra­cu­jąc z dyry­gen­ta­mi tej mia­ry, co: R. Chailly, Sir C. Davies, N. Harnoncourt, K. Nagano, A. Jordan, M. Janowski, K. Penderecki i A. Wit. Brała udział w pra­wy­ko­na­niach dzieł współ­cze­snych np. Siedem Bram Jerozolimy K. Pendereckiego w Jerozolimie w 1997 r. pod dyr. L. Maazela, czy Missa pro pace W. Kilara w Filharmonii Narodowej w Warszawie pod dyr. K. Korda w roku 2001, a tak­że w pra­wy­ko­na­niach utwo­rów, powsta­łych z myślą o jej ory­gi­nal­nym alto­wym gło­sie (utwo­ry J. Łuciuka, P. Mossa i K. Baculewskiego).W mar­cu 2008 w Pradze wzię­ła udział w pra­wy­ko­na­niu świa­to­wym utwo­ru Ladislava Kubika, Gong. Sinfonietta na mez­zo­so­pran solo, chór mie­sza­ny i orkie­strę, a 1 lip­ca 2011 roku wzię­ła udział w Filharmonii Narodowej w Warszawie w pra­wy­ko­na­niu III Symfonii Pawła Mykietyna, pisa­nej spe­cjal­nie na jej głos.

W reper­tu­arze Jadwigi Rappé są rów­nież par­tie alto­we w ope­rach Glucka, Haendla, Ponchiellego, Verdiego i R. Straussa.

Jej wiel­kim suk­ce­sem sta­ła się par­tia bogi­ni Erdy w tetra­lo­gii Pierścień Nibelunga R. Wagnera. Artystka kre­owa­ła ją pod­czas 9 pro­duk­cji pre­mie­ro­wych w wio­dą­cych teatrach ope­ro­wych na całym świe­cie. Dokonała też nagra­nia tej par­tii dla EMI pod dyr. B. Haitinka. Z wiel­kim powo­dze­niem wyko­ny­wa­ła też par­tie Gaei Daphne R. Straussa oraz Klitamnestry Elektra R. Straussa, pre­zen­to­wa­ne przez artyst­kę na sce­nach Deutsche Oper w Berlinie i Opera du Rhin w Strasburgu , a tak­że pod­czas wie­lu wyko­nań kon­cer­to­wych na całym świe­cie.

Współpracowała z wie­lo­ma słyn­ny­mi reży­se­ra­mi ope­ro­wy­mi m.in.: Goetzem Friedrichem, Herbertem Wernicke, Yannisem Kokkosem, Krzysztofem Warlikowskim. Dyskografia artyst­ki obej­mu­je 48 płyt kom­pak­to­wych, głów­nie dla firm: BMG Music, Teldec, Erato, Denon, Orfeo, Philips, Decca, Chandoz, CD-Accords , Naxos i DUX. Wiele płyt, nagra­nych z jej udzia­łem uzy­ska­ło wyróż­nie­nia mię­dzy­na­ro­do­we, 7 z płyt nagra­nych w Polsce uzy­ska­ło nagro­dy „Fryderyka”, a dal­szych 9 było mia­no­wa­nych do tej nagro­dy.

Requiem Polskie K. Pendereckiego, nagra­ne z udzia­łem artyst­ki dla fir­my Naxos zosta­ło nomi­no­wa­ne do nagro­dy „Grammy 2005”. Płyta S. Moniuszko. Pieśni nagra­na wspól­nie z Mają Nosowską uzy­ska­ła w 2011 r. we Francji nagro­dę „Orphee d’Or” , przy­zna­wa­ną przez Academie du Disque Lyrique za naj­lep­sze nagra­nie pie­śni i otrzy­ma­ła wspa­nia­łe recen­zje na całym świe­cie. W roku 2012 podob­ne wyróż­nie­nie uzy­ska­ło nagra­nie live Das Lied von der Erde G. Mahlera,  WOSPRiTV pod dyr. M. Zilma, z udzia­łem P. Kusiewicza — tenor.

Jadwiga Rappé jest czę­sto zapra­sza­na do udzia­łu w jury kon­kur­sów wokal­nych w kra­ju i za gra­ni­cą, pro­wa­dzi kur­sy mistrzow­skie.

Jest pro­fe­so­rem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Od mar­ca 2006 do mar­ca 2009 była pre­ze­sem zarzą­du Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego.

 

fot. Andrzej Świetlik