22 XII 2021

PKA awarded the Certificate of Excellence in Education in the EXCELLENT FIELD OF STUDY category - excellence in education in the field of SOUND ENGINEERING.

Congratulations to the Dean Katarzyna Rakowiecka-Rojsza !!!

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Stanisław Wrzosek złożył na ręce JM Rektora prof. dr. hab. Klaudiusza Barana gratulacje z okazji otrzymania wyjątkowego wyróżnienia, 
jakim jest Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Doskonały kierunek − doskonałość w kształceniu na kierunku Reżyseria dźwięku.

Wniosek o wyróżnienie kierunku tym certyfikatem został umotywowany wyszczególnieniem w raporcie zespołu oceniającego z wizytacji dobrych praktyk, odnoszących się do następujących kryteriów: 
1) konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się; 
2) realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się; 
3) przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie; 
4) kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry; 
5) infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie; 
10) polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów.

Na ręce pani dziekan dr hab. Katarzyny Rakowieckiej-Rojszy, prof. UMFC składamy serdeczne gratulacje!