21 XI 2023

Certificate of Educational Excellence for the Artistic Education in the Field of Musical Art, conducted at the Bialystok Branch of the UMFC

at the Department of Instrumental and Pedagogical, Music Education and Vocal Studies

27 października 2023 r. w Łodzi odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów Doskonałości Kształcenia PKA. W imieniu przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej ks. dra hab. Tadeusza Stanisławskiego Pani Sekretarz Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Maria Próchnicka złożyła na ręce JM Rektora prof. dr. hab. Klaudiusza Barana gratulacje z okazji otrzymania wyjątkowego wyróżnienia, jakim jest Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Partner dla rozwoju - doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przyznanym przez Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunkowi Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, prowadzonemu w Filii w Białymstoku UMFC na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Serdecznie gratulujemy Wydziałowi Instrumentalno-Pedagogicznemu, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki - Filia w Białymstoku oraz Pani dziekan dr hab. Katarzynie Makal-Żmudzie, prof. UMFC. Podczas dzisiejszego spotkania członków Senatu, certyfikat z rąk rektora prof. dr. hab. Klaudiusza Barana odebrała prodziekan ad. dr Karolina Mika.

fot. Michał Ostoja-Ostaszewski