12 V 2021

Department of Composition and Theory of Music invites you to Postgraduate Studies "Music Manager"

6th edition - academic year 2021/2022

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki zaprasza na Podyplomowe Studia Menedżer Muzyki, edy­cja VI (r. akad. 2021/2022). Zajęcia pro­wa­dzo­ne są przez wykła­dow­ców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz prak­ty­ków repre­zen­tu­ją­cych insty­tu­cje kul­tu­ry i fir­my sek­to­ra kre­atyw­ne­go.

Więcej informacji pod linkiem MENEDŻER MUZYKI