31 V 2024

RECRUITMENT OF APPLICATIONS for the project “Supporting students in improving their competencies and skills”.

financed by the European Funds for Social Development Program 2021-2027

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach Programu FERS „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”. Celem projektu jest wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.
Termin składania wniosków: 14.06.2024
UWAGA! Wnioski składamy wyłącznie za pośrednictwem p. Dagmary Darmochwał tel. 22 2789 250 pok. 213 na adres mailowy projekty@chopin.edu.pl.

 

Zgodnie z założeniami konkursu prosimy o dostarczenie:
- udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (poświadczoną w szczególności oświadczeniem lektora o poziomie znajomości języka obcego przez studenta/studentkę lub certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego);
- pozytywną opinię opiekuna merytorycznego lub opiekuna koła naukowego na temat dotychczasowej aktywności naukowej studenta lub studentki; opinia powinna potwierdzać, że potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie studenta lub studentki dają podstawy sądzić, iż mogą wygrywać konkursy, zawody międzynarodowe o najwyższej randze lub zdobyć wyróżnienia na konferencjach;
- CV Załącznik nr 3;
- kosztorys projektu - Załącznik nr 2;
- Załącznik nr 1, tylko pkt 2.7, 2.9, 2.11, 3.2.
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-do-skladania-ofert-w-ramach-programu-fers