The Student Dormitory DZIEKANKA

DZIEKANKA – akademik dla studentów szkół artystycznych i zabytkowa kamienica przy Krakowskim Przedmieściu wybudowana w miejscu dawnej siedziby dziekana kapituły warszawskiej, skąd pochodzi jej nazwa. 

W 1402 roku książę mazowiecki Janusz Starszy przeniósł kolegiatę z Czerska do Warszawy. Nadał jej oraz jej dziekanowi jurydykę duchowną utworzoną przy trakcie czerskim, czyli obecnej ulicy Krakowskie Przedmieście. Pierwotnie w miejscu dzisiejszego akademika znajdował się murowany dwór dziekana kapituły kolegiackiej Św. Jana nazwany właśnie Dziekanką, który został spalony w 1656 roku i nigdy nieodbudowany. W miejsce pozostałych starych drewnianych budynków w latach 1770–1784 kapituła warszawska, do której należał teren, wybudowała kamienicę – Scholasterię czyli siedzibę kanonika, członka kapituły kierującego szkołami w diecezji. Budynek o klasycystycznej czterokondygnacyjnej fasadzie wyróżniał się umiejscowioną centralnie niszą o wysokości trzech kondygnacji. Pośrodku niszy znajdowała się brama wjazdowa, zaś dziedziniec wewnętrzny otaczały niższe oficyny z drewnianymi galeriami. [...]

 

Tekst: Anna Topolska
Źródło: kolekcje.muzeumwarszawy.pl/

 

 • HISTORIA

  W 1830 roku przeznaczenie gmachu zmieniono na zajazd, który mieścił się tu prawie sto lat. Od 1900 roku działał tam także kantor służących, czyli rodzaj pośredniaka dla poszukujących pracy. Po likwidacji zajazdu w okresie międzywojennym znajdowała się tu restauracja o nazwie „Nowa Dziekanka”. Budynek uległ poważnemu zniszczeniu w okresie powstania warszawskiego 1944 roku – został prawie doszczętnie spalony, zachowała się ściana frontowa.

  Zabytkowej budowli dano nowe życie, przeznaczając ją na bursę studencką. Wiązało się to z zaadoptowaniem historycznej przestrzeni do nowej funkcji. Odbudowa obiektu została przeprowadzona w latach 1946–1948 według projektu architektów Mieczysława Kuźmy i Zygmunta Stępińskiego. Zachowali oni oryginalny charakter, jednak z przerobili gospodarcze oficyny w budynki mieszkalne połączone drewnianymi galeriami. Autorzy zaprojektowali nie tylko funkcjonalny układ budynku, wyposażając go w pokoje mieszkalne, przestrzenie wspólne: czytelnie, pokoje do pracy i ćwiczeń, świetlicę oraz obszerną jadalnię na parterze, lecz także zaproponowali historyzujący, nawiązujący do renesansu wystrój obiektu, dbając o najdrobniejsze detale, takie jak meble, lampy czy ozdobne kraty. Na dziedzińcu powstała fontanna, a jej basen otoczono kamiennym murkiem, na którym ustawiono rzeźbę autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza przedstawiającą krakowskiego Lajkonika. W ten sposób chciano podziękować społeczeństwu Krakowa, z którego to składek w ramach działalności Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy sfinansowano odbudowę gmachu. O tym fakcie przypomina także kuty szyld semaforowy zawieszony na elewacji budynku, przedstawiający herb miasta Krakowa.

  Budynek „Dziekanki” został oddany do użytku w sierpniu 1948 roku. Budził dużo emocji, prowadził do niego osobny drogowskaz, a Kronika Filmowa prezentowała nie tylko samą budowę, lecz także mieszkanki tego domu, gdyż w pierwotnym założeniu miała to być bursa przeznaczona specjalnie dla studentek szkół artystycznych. Zmieniło się to w późniejszych latach po tym, jak obok – na miejscu dawnej kamienicy Fajansa (Krakowskie Przedmieście 58/60) – wybudowano zupełnie nowe gmachy, tzw. Nową Dziekankę i utworzono Dom Studenta Szkolnictwa Artystycznego. Obecnie całość zabudowań i mieszczący się w nich akademik należą do warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

  Tekst: Anna Topolska

  Źródło: kolekcje.muzeumwarszawy.pl/

 • Składanie wniosków o zakwaterowanie w DS DZIEKANKA

  Składanie wniosków o zakwaterowanie w domu studenckim w roku akademickim 2023/2024 następuje tylko i wyłącznie drogą mailową pod adresem:
  – dzialnauczania@chopin.edu.pl dla studentów odbywających studia w Warszawie
  – filia@chopin.edu.pl dla studentów odbywających studia w Białymstoku

  Wniosek należy pobrać ze strony internetowej, wypełnić, podpisać i wysłać scanem. Dokumenty, które student załącza do wniosku również powinny być przesłane scanem.
  Wnioski można składać w terminie 16-31 sierpnia 2023. Wnioski złożone przed terminem będą uznane jako złożone niezasadnie.

  Przy przyznawaniu miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pierwszeństwo mają osoby, które spełniają łącznie następujące przesłanki:
     a)    znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
     b)    posiadają zameldowanie na pobyt stały w miejscowości położonej w odległości większej niż 50 kilometrów od Warszawy lub odpowiednio Białegostoku;
     c)    rozpoczynają studia stacjonarne pierwszego stopnia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w roku, w którym ubiegają się o przyznanie miejsca w domach studenckich.

  Wnioski o przyznanie miejsca w domach studenckich rozpatrywane są odpowiednio przez Komisję do spraw przydzielania miejsc w Domu Studenckim Dziekanka lub Komisję do spraw przydzielania miejsc w Domu Studenckim Filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku.

  Osoby, którym nie przyznano miejsca w domu studenckim w wyniku wyczerpania dostępnej liczby miejsc, wpisywane będą na listę rezerwową w kolejności złożenia wniosku.

  Jeżeli osoba, której przyznano miejsce w domu studenckim do dnia 7 października roku, w którym przyznane zostało miejsce nie podpisze z UMFC umowy dotyczącej zakwaterowania i nie uiści kaucji w ustalonej wysokości na wskazany rachunek bankowy UMFC, uważa się, że rezygnuje tym samym z miejsca w domu studenckim i miejsce to może zostać przyznane kolejnej osobie z listy rezerwowej.

  W przypadku istnienia wolnych miejsc zakwaterowanie w domu studenckim może być przyznane również na wniosek złożony w trakcie trwania roku akademickiego.

  Wszelkie kwestie sporne w przedmiocie przyznawania miejsc w domu studenckim rozstrzyga Prorektor właściwy do spraw studenckich.

   

 • Pliki do pobrania