Volume 2

Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne, tom 2, red. Wioletta Miłkowska, Chopin University Press (ISBN: 978-83-65990-19-8), Warszawa 2019, ss. 332.

Drugi tom serii wydawniczej pt. Białostockie Studia Pedagogiczno-Muzyczne ukazuje się w nowej szacie graficznej, po dziewięciu latach od opublikowania tomu 1. Zawarte w nim prace są rezultatem poszukiwań i rozważań pedagogów różnych specjalności oraz pokłosiem konferencji, sesji i spotkań, w które obfitowały ostatnie lata działalności naukowej filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Wielokierunkowa struktura białostockiej filii znajduje odzwierciedlenie w zakresie tematycznym poszczególnych tekstów, skoncentrowanych wokół szeroko pojętej edukacji artystycznej.

Prezentowany tom obejmuje osiemnaście artykułów. Kilka z nich odnosi się do tematyki związanej z techniką gry na instrumentach smyczkowych i klawiszowych oraz z wykonawstwem warstwy wokalnej i instrumentalnej w muzyce dawnej. Obszerny tekst został poświęcony twórczości organowej Polonii amerykańskiej – obszarowi wciąż jeszcze słabo rozpoznanemu w polskim piśmiennictwie. Znaczna część publikacji dotyczy chóralistyki – zagadnień skupionych wokół amatorskiego ruchu chóralnego, postaci dyrygentów-chórmistrzów i kompozytorów oraz stanu chóralistyki w wybranych regionach (na Dolnym Śląsku, Pomorzu Zachodnim i na Podlasiu). W tomie zawarto także efekty badań poświęconych wielogłosowej twórczości wokalnej, muzyce religijnej, w tym prawosławnej monodii liturgicznej i motywom muzycznym w ikonach oraz podejmują temat ruchu cecyliańskiego w Kościele polskim.