Declaration of Accessibility

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://chopin.edu.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Uniwersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-25
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-06-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

  • elementy graficzne nie mają poszerzonych opisów,
  • przy błędnie wypełnionych polach formularza nie pojawia się podpowiedź jak poprawnie wpisać dane,
  • elementy filmowe, animowane i dźwiękowe, przekazujące informacje, nie mają opisu tekstowego wyjaśniającego co przedstawiają lub czego dotyczą,
  • filmy lub animacje zawierające ścieżkę dźwiękową nie mają napisów dla osób niesłyszących,
  • filmy i animacje nie mają audiodeskrypcji,
  • link dokumentu do pobrania nie ma informacji o rozmiarze i języku.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-06-09 . Deklarację poddano ostatni raz przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-15 Deklarację sporządzono na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę Akces Lab Mateusz Ciborowski.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksandra Duszyńska, adres poczty elektronicznej dostepnosc@chopin.edu.pl, telefon: 730 709 656.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Budynek Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Warszawa, ul. Okólnik 2
Wejście główne zapewnia dostęp do budynku dla wszystkich użytkowników, niezależnie od stopnia ich sprawności. W tej strefie wejściowej znajduje się pochylnia zewnętrzna. 
W budynku zainstalowano pętle indukcyjne w recepcji, księgarni / Chopin University Press, Sali Koncertowej oraz Sali Audytoryjno – Kinowej im. K. Szymanowskiego.
Budynek jest wyposażony w 2 dźwigi osobowe, przeznaczone do przewozu osób z niepełnosprawnością, co umożliwia komunikację pionową w budynku. Jeden z dźwigów operuje pomiędzy kondygnacjami -1 a 2, drugi pomiędzy kondygnacjami -2 a -1.
Na parterze budynku, w pobliżu Sali Koncertowej, znajduje się toaleta dostępna.
Przy budynku, w pobliżu wejścia głównego na ul. Okólnik, wyznaczono stanowisko postojowe dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek jest wyposażony w 20 znaczników systemu nawigacyjno-informacyjnego ToTuPoint.
Budynek wyposażono w urządzenia ewakuacyjne do transportu Osób z Niepełnosprawnością, kobiet w ciąży, osób starszych (w budynku zapewniono cztery wózki / krzesła ewakuacyjne: na klatkach schodowych bocznych oraz na poziomie -2 przy studiach nagrań).
W budynku istnieje możliwość rozłożenia roller-rampy , która umożliwia dostanie się osobom poruszających się na wózkach m.in. do Sali Senatu lub Klubu Gama. Potrzebę prosimy zgłaszać z wyprzedzeniem pod adresem: dostepnosc@chopin.edu.pl.
Zgodnie z przepisami prawa zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

2. Dom Studencki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina „Dziekanka”, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60; ul. Bednarska 29
Brak możliwości wejścia do budynku dla osób niemogących poruszać się po schodach –budynek nie jest wyposażony w podnośniki zewnętrzne, pochylnie.
W recepcji budynku zainstalowano pętlę indukcyjną.
Przy wejściu do budynku zainstalowano znacznik systemu nawigacyjno-informacyjnego ToTuPoint.
Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy ani podnośnik wewnętrzny, co uniemożliwia komunikację pionową w budynku.
W ramach jednej kondygnacji pojawiają się zmiany poziomów / pojedyncze stopnie, które uniemożliwiają poruszanie się w budynku osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przy budynku nie wyznaczono stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnością.
W budynku, w pokojach nr 124 / 127 / 128 znajdują się toalety oraz natryski dostępne, do prywatnego użytku studentów.
Zgodnie z przepisami prawa zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

3. Budynek Dydaktyczny „A” Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Białystok, ul. Kawaleryjska 5
Wejście główne nie zapewnia dostępności – wejście dostępne zostało wyznaczone na poziomie -1 z boku budynku. W tej strefie wejściowej znajduje się pochylnia zewnętrzna.
W  budynku zainstalowano pętle indukcyjne: w recepcji oraz w Sali Koncertowej.
Budynek jest wyposażony w dźwig osobowy, obsługujący wszystkie kondygnacje.
Przy budynku, w pobliżu wejścia głównego, wyznaczono miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek wyposażono w urządzenia ewakuacyjne do transportu Osób z Niepełnosprawnością, kobiet w ciąży, osób starszych (wózek / krzesło ewakuacyjne).
W budynku na poziomie -1 znajdują się dwie toalety dostępne: damska i męska.
Zgodnie z przepisami prawa zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

4. Budynek Dydaktyczny „B” Wydziału Instrumentalno – Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Białystok, ul. Kawaleryjska 5
Wejście główne nie zapewnia dostępności budynku – wejście dostępne zostało wyznaczone na poziomie -1, z boku budynku. W tej strefie wejścia, za drzwiami znajduje się dźwig osobowy.
W recepcji budynku zainstalowano pętlę indukcyjną.
Budynek jest wyposażony w dźwig osobowy, obsługujący wszystkie kondygnacje.
Przy budynku wyznaczono miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością.
Budynek wyposażono w urządzenia ewakuacyjne do transportu Osób z Niepełnosprawnością, kobiet w ciąży, osób starszych (wózek / krzesło ewakuacyjne).
W budynku, na parterze obok recepcji, znajduje się toaleta dostępna.
Zgodnie z przepisami prawa zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

5. Dom Studencki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Białystok, ul. Kawaleryjska 5
Brak możliwości wejścia do budynku dla osób niemogących poruszać się po schodach –budynek nie jest wyposażony w podnośniki zewnętrzne oraz pochylnię. Wejście do Domu Studenckiego jest możliwe, z łącznika prowadzącego do budynku Dydaktycznego B.
Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy ani podnośnik wewnętrzny, co uniemożliwia komunikację pionową w budynku.
W ramach jednej kondygnacji pojawiają się zmiany poziomów / pojedyncze stopnie, które uniemożliwiają poruszanie się w budynku osób z niepełnosprawnością ruchową.
Przy budynku nie wyznaczono stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnością.
Zgodnie z przepisami prawa zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172).

Uniwersytet Fryderyka Chopina jest przyjazny osobom ze specjalnymi potrzebami. Wierzymy, że wszyscy mamy równe i pełne prawo do edukacji. W naszych działaniach to prawo realizujemy każdego dnia.

Jesteśmy dla Ciebie dostępni