The mode if readmission

The mode of readmission concerns only the candidates, who interrupted their studies at the UMFC at a particular field of study and qualify for admission in the same form, department, field of study but to the level higher than the first year of studies.

Warunkiem przystąpienia do ponownej rekrutacji jest ukończenie co najmniej pierwszego roku studiów w UMFC na danym stopniu studiów na kierunku, na który kandydat chciałby ponownie aplikować, potwierdzone zaświadczeniem z uczelni oraz wykazem zrealizowanych przedmiotów (karta przebiegu studiów, wykaz ocen).

INFORMATOR [pdf]