Privacy Policy - RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłoszeniem potrzeby wsparcia podczas Dnia Otwartego w UMFC.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu elektronicznym lub drogą e-mail jest Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, przy ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa (dalej UMFC lub administrator), reprezentowany przez Rektora Uczelni.

  1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych osobowych w UMFC realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@chopin.edu.pl.
  2. Przetwarzanie danych podanych przez Państwa dobrowolnie w związku ze zgłoszeniem potrzeby wsparcia jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym a także w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi i ma związek z realizacją zapisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art. 6 ust.1 lit.. e RODO w zw. z art. 9 ust.2 lit. a RODO).
  3. Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych jest niezbędne w celu umożliwienia prawidłowej realizacji Pani/Pana prośby. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne – to Pani/Pan decyduje o ich przekazaniu.
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia Dnia Otwartego w UMFC.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników UMFC zaangażowanych w procesy zapewnienia dostępności.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania jeżeli są błędne lub nieaktualne, usunięcia, cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie, wniesienia sprzeciwu oraz ograniczenia przetwarzania. Każde z tych praw będzie rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  7. Realizacja praw, o których mowa w powyższym punkcie możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony danych, na adres administratora lub kierując wniosek w tym zakresie na adres dostepnosc@chopin.edu.pl.
  8. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych odbywa się niezgodnie z przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowaniem decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.