POIiŚ 2014-2020 - OŚ I. Decreasing the emission intensity of the economy

Tytuł projektu: Głęboka termomodernizacja budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Fundusz Spójności
Działanie: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach

Celami realizowanego projektu są:
- zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię pochodzącą z tradycyjnych źródełprzeciętnie o 3.695 GJ, tj. 49% w ciągu roku od momentu zrealizowania inwestycji;
- zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych UMFC średnio o 277.913 zł w okresie pełnegoroku od chwili zakończenia zadania inwestycyjnego;
- ograniczenie emisji do atmosfery ekwiwalentu CO2 o przynajmniej 321,58 Mg, pochodzącej ze spalania paliwa opałowego wykorzystywanego przez ciepłownię miejską oraz węgla przez elektrownie;
- promocja OZE w społeczeństwie poprzez wykonanie elektrowni PV.

W ramach projektu powstaną następujące produkty:
- liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt.;
- powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 2757,20 m2;
- dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,02392 MW.

Dzięki przeprowadzeniu inwestycji zostaną osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:
- roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 321,58 ton równoważnika CO2/rok;
- zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 975.883 kWh/rok;
- zmniejszenie zużycia energii końcowej: 3.695 GJ/rok;
- ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 153,64 MWh/rok;
- ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 3 142,12 GJ.

Planowana całkowita wartość inwestycji wraz z podatkiem VAT wynosi 5.884.789,23 PLN;
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4.485.550,02 PLN;
Poziom dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej wynosi 85%, co daje kwotę dofinansowania na poziomie 3.812.717,52 PLN.

W związku z realizacją niniejszego projektu Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina uzyskał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację celową na sfinansowanie wkładu własnego w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych, a także na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych, w tym podatku VAT niemożliwego do odzyskania przez Uniwersytet.

Szanowni Państwo,
w przypadku podejrzenia nieprawidłowości lub wystąpienia nadużyć finansowych w ramach projektu można o tym poinformować Ministerstwo Rozwoju, tj. Instytucję Zarządzającą na dwa następujące sposoby:
poprzez wysłanie informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej: Nadużycia
poprzez wypełnienie formularza: Nieprawidłowości