Promocja Polskiej Muzyki Kameralnej XX i XXI wieku w Estonii

Promocja Polskiej Muzyki Kameralnej XX i XXI wieku w Estonii

20 kwietnia 2018 r.

W dniach 20–23 kwiet­nia 2018 r. w Tallinie oraz Tartu w Estonii odby­ły się kon­cer­ty z udzia­łem pro­fe­so­rów i stu­den­tów z UMFC w ramach pro­jek­tu „Promocja Polskiej Muzyki Kameralnej XX i XXI wie­ku w Estonii”, dofi­nan­so­wa­ne­go ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Wydarzenie oka­za­ło się wiel­kim suk­ce­sem.

Estonian Academy of Music and Theatre (EAMT) zapre­zen­to­wa­ła się z jak naj­lep­szej stro­ny w roli orga­ni­za­to­ra: oto­czy­ła opie­ką naszych arty­stów i stu­den­tów oraz pomo­gła w utwo­rze­niu i eks­po­zy­cji wysta­wy „Wokół Warszawskiej Jesieni”.

Podczas pierw­sze­go kon­cer­tu, któ­ry odbył się w Tartu, wyko­na­no utwo­ry Krzysztofa Pendereckiego, Karola Szymanowskiego i Aleksandra Kościowa. Koncert został czę­ścio­wo nagra­ny przez estoń­ską tele­wi­zję, zaś orga­ni­za­to­rzy Marje Lohuaru oraz Jakub Jakowicz, nasz arty­sta, udzie­li­li dla tej tele­wi­zji obszer­ne­go wywia­du. Po kon­cer­cie stro­na estoń­ska zapro­si­ła arty­stów i przy­by­łych gości na ban­kiet.

Kolejny kon­cert — „Wokół Warszawskiej Jesieni” — odbył się w sali kame­ral­nej tal­liń­skiej Filharmonii i był orga­ni­zo­wa­ny przez EAMT oraz Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Estonii. Obecni byli: Arvo Pärt, jeden z naj­bar­dziej zna­nych kom­po­zy­to­rów współ­cze­snych, jak  rów­nież JE Grzegorz Kozłowski, Ambasador RP w Estonii. Podczas kon­cer­tu wystą­pi­li zarów­no nasi arty­ści — Klaudiusz Baran, Jakub Jakowicz, Anna Radziejewska, Piotr Hausenplas, Andrzej Karałow i Grzegorz Skrobiński, jak i nasi stu­den­ci wraz ze stu­den­ta­mi estoń­ski­mi. Wykonano utwo­ry Kazimierza Serockiego, Witolda Lutosławskiego, Pawła Szymańskiego, Dariusza Przybylskiego czy Mikołaja Majkusiaka, jak rów­nież Jaana Räätsa i Ester Mägi — kom­po­zy­to­rów estoń­skich zwią­za­nych z Warszawską Jesienią. Po kon­cer­cie Ambasada RP zapro­si­ła arty­stów na ban­kiet, gdzie uro­czy­ście powi­ta­no zarów­no wszyst­kich wystę­pu­ją­cych jak i obec­nych tam kom­po­zy­to­rów estoń­skich, z Arvo Pärtem na cze­le.

Koncert trze­ci odbył się w EAMT, poprze­dzo­ny był kur­sem mistrzow­skim pro­wa­dzo­nym przez naszych arty­stów — peda­go­gów UMFC. Na kon­cer­cie wyko­na­no utwo­ry kom­po­zy­to­rów war­szaw­skich — Pawła Łukaszewskiego, Andrzeja Karałowa, Ignacego Zalewskiego oraz — ze stro­ny estoń­skiej m.in. Erkki-Sven Tüüra, jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych obec­nie kom­po­zy­to­rów estoń­skich, rów­nież zwią­za­ne­go z „Warszawską Jesienią”.

Koncert ostat­ni — „Kameralna awan­gar­da”- miał miej­sce rów­nież w EAMT. Wykonano utwo­ry naj­młod­szych kom­po­zy­to­rów, w tym stu­den­tów UMFC, jak: Żaneta Rydzewska, Maciej Sułecki, Michał Malec, Zuzanna Koziej oraz naszych mło­dych kom­po­zy­to­rek — Aldony Nawrockiej i Anny Ignatowicz-Glińskiej. Koncertowi towa­rzy­szy­ło uro­czy­ste otwar­cie wysta­wy „Wokół Warszawskiej Jesieni”, w któ­rym udział wzię­li nasi arty­ści, przed­sta­wi­cie­le amba­sa­dy, przed­sta­wi­cie­le muzy­ko­lo­gów estoń­skich oraz Marje Lohuaru, Natalie Sakkos i Piret Väinmaa — przed­sta­wi­ciel­ki EAMT oraz ECMTA (European Chamber Music Teachers’ Association), któ­re orga­ni­zo­wa­ły pro­jekt ze stro­ny estoń­skiej.

Koncert był poprze­dzo­ny wykła­dem Aleksandra Kościowa na temat wza­jem­nych wpły­wów muzy­ki kame­ral­nej i warsz­ta­tu kom­po­zy­tor­skie­go, zaś po kon­cer­cie miał miej­sce Okrągły Stół z udzia­łem kom­po­zy­to­rów pol­skich i estoń­skich, na temat wza­jem­nych wpły­wów Polski i Estonii w ramach festi­wa­lu „Warszawska Jesień”.

Wszystkie kon­cer­ty, jak rów­nież wyda­rze­nia towa­rzy­szą­ce — obra­dy kom­po­zy­to­rów, wykła­dy, dys­ku­sje — były nagry­wa­ne przez reży­se­rów dźwię­ku z Estonii. Projekt oka­zał się wiel­kim suk­ce­sem, zarów­no w oce­nie naszych arty­stów, orga­ni­za­to­rów, jak i publicz­no­ści.

Wszyscy liczą na kon­ty­nu­ację idei pro­jek­tu.