Współpraca Międzynarodowa

Zgodnie ze strategią umiędzynarodowienia UMFC Dział Współpracy Międzynarodowej kładzie nacisk na nawiązywanie kontaktów zagranicznych, nieustannie zmierza do poszerzania oferty dydaktycznej, a także prowadzi wymianę akademicką z innymi uczelniami.

Zadania Działu Współpracy Międzynarodowej
1. Organizacja międzynarodowej wymiany akademickiej pedagogów, pracowników i studentów UMFC: koordynacja międzynarodowej wymiany pedagogów, pracowników i studentów Uniwersytetu w ramach programów finansowanych przez Unię Europejską (m.in. Erasmus+), w tym rekrutacja uczestników wymiany, obsługa osób uczestniczących w programach, merytoryczne i finansowe rozliczenie projektów, organizacja oraz ewidencjonowanie wymiany w ramach programów europejskich i pozaeuropejskich, działania związane z obsługą wyjazdów pedagogów, pracowników i studentów uniwersytetu za granicę (m.in. koordynacja wypłaty diet, organizacja podróży, rozliczanie pobytu), współorganizacja zagranicznych praktyk studenckich, przygotowanie i realizacja programów związanych z pobytem w UMFC gości z zagranicy.
2. Współpraca z uczelniami oraz innymi instytucjami zagranicznymi, w szczególności: sporządzanie oraz monitorowanie realizacji umów z zagranicznymi partnerami, promowanie oferty dydaktycznej i kulturalnej UMFC za granicą, współpraca z przedstawicielami instytucji krajowych i zagranicznych oraz z placówkami polskimi za granicą, uczestnictwo w działaniach związanych z ubieganiem się o fundusze na współpracę zagraniczną w fundacjach i innych organizacjach na terenie kraju i za granicą, organizacja spotkań informacyjnych z pracownikami i studentami UMFC, udział w szkoleniach i konferencjach krajowych i zagranicznych.
3. Przygotowywanie kwartalnych sprawozdań ze współpracy międzynarodowej UMFC dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4. Zapewnienie realizacji zadań wskazanych przez rektora i prorektora ds. zagranicznych.
5. Zapewnienie ochrony informacji prawnie chronionych przetwarzanych przez dział.

Erasmus+
Działania zmierzające do internacjonalizacji uczelni na wszystkich poziomach edukacji, realizowane są m.in. poprzez mobilność studentów, kadry akademickiej i administracyjnej. Aktywności te stanowią ważny element strategii rozwoju UMFC i wpisują się w zasady Programu Erasmus+ zawarte w Deklaracji Polityki Erasmusa (Erasmus Policy Statement). Zgodnie z tymi zasadami celem, do którego dąży nasz uniwersytet jest zwiększenie liczby osób wyjeżdżających na stypendium oraz stworzenie atrakcyjnego programu studiów dla studentów przyjeżdżających.
Mobilność pracowników jest integralną częścią umiędzynarodowienia europejskich instytucji szkolnictwa wyższego, zagadnieniem o rosnącym znaczeniu w europejskiej polityce szkolnictwa wyższego i kluczowym aspektem procesu bolońskiego. Promowanie mobilności pracowników to działanie mające bezpośrednie przełożenie na rozwój zawodowy każdego pedagoga. Ponadto mobilność nauczycieli – i wynikające z niej aktywność oraz wymiana doświadczeń – wspiera funkcjonowanie i realizację wyznaczonych przez uczelnię działań strategicznych, a tym samym wpływa na wizerunek i prestiż instytucji.
Beneficjenci programu, pracownicy dydaktyczni i pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi, bardzo wysoko oceniają możliwość korzystania z dobrych praktyk poznanych za granicą i deklarują wpływ uczestnictwa w programie na zwiększenie satysfakcji z wykonywanej pracy. Podkreślają wzrost kompetencji społecznych, językowych i kulturowych.
Deklaracja Polityki Erasmusa w obszarze szkolnictwa wyższego jest opublikowana na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.chopin.edu.pl/erasmus.